ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2564

#
โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด COPD %COPD Athma %Athma Hepatitis %Hepatitis Hiv %Hiv Sbp %Sbp Cholangitis %Cholangitis Pneumonia %Pneumonia DM %DM HT %HT
1 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 1378 124 9.00 82 0 0.00 84 6.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 317 23.00 421 30.55
2 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 88 7 7.95 4 0 0.00 2 2.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 32.95 32 36.36
3 10996  โรงพยาบาลพระยืน 22 2 9.09 2 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 31.82 10 45.45
4 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 196 16 8.16 14 0 0.00 4 2.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 33.67 81 41.33
5 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 229 12 5.24 13 0 0.00 7 3.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 24.02 77 33.62
6 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 32 1 3.13 2 0 0.00 1 3.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 37.50 12 37.50
7 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 186 8 4.30 2 0 0.00 9 4.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 20.43 57 30.65
8 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 154 13 8.44 9 0 0.00 3 1.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 33.77 68 44.16
9 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 176 7 3.98 11 0 0.00 3 1.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 29.55 58 32.95
10 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 20 4 20.00 3 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 50.00 8 40.00
11 11004  โรงพยาบาลพล 111 10 9.01 13 0 0.00 5 4.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 24.32 35 31.53
12 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 22 1 4.55 2 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 22.73 8 36.36
13 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 32 2 6.25 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 28.13 12 37.50
14 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 31 6 19.35 3 0 0.00 1 3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 16.13 10 32.26
15 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 26 4 15.38 1 0 0.00 1 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 23.08 12 46.15
16 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 146 6 4.11 5 0 0.00 3 2.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 28.08 53 36.30
17 11010  โรงพยาบาลชนบท 53 2 3.77 2 0 0.00 2 3.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 30.19 15 28.30
18 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 69 9 13.04 8 0 0.00 5 7.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 23.19 29 42.03
19 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 37 5 13.51 6 0 0.00 2 5.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 27.03 10 27.03
20 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 158 21 13.29 10 0 0.00 8 5.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 32.91 60 37.97
21 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 97 3 3.09 4 0 0.00 7 7.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 24.74 38 39.18
22 14132  โรงพยาบาลซำสูง 179 20 11.17 14 0 0.00 4 2.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 35.20 73 40.78
23 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 3 42.86
24 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 23 1 4.35 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 17.39 7 30.43
25 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 35 1 2.86 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 37.14 13 37.14
26 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 45 5 11.11 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 35.56 15 33.33

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563

#
โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด COPD %COPD Athma %Athma Hepatitis %Hepatitis Hiv %Hiv Sbp %Sbp Cholangitis %Cholangitis Pneumonia %Pneumonia DM %DM HT %HT
1 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 1441 146 10.13 95 0 0.00 75 5.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 281 19.50 344 23.87
2 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 103 8 7.77 3 0 0.00 4 3.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 23.30 29 28.16
3 10996  โรงพยาบาลพระยืน 35 3 8.57 2 0 0.00 1 2.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 11.43 6 17.14
4 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 248 26 10.48 7 0 0.00 9 3.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 22.58 79 31.85
5 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 152 8 5.26 10 0 0.00 1 0.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 21.71 37 24.34
6 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 41 3 7.32 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 29.27 15 36.59
7 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 213 16 7.51 11 0 0.00 6 2.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 17.37 52 24.41
8 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 223 15 6.73 7 0 0.00 3 1.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 28.25 71 31.84
9 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 278 19 6.83 23 0 0.00 7 2.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 73 26.26 79 28.42
10 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 15 1 6.67 1 0 0.00 1 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 33.33 6 40.00
11 11004  โรงพยาบาลพล 120 4 3.33 5 0 0.00 5 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 27.50 44 36.67
12 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 30 2 6.67 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 16.67 5 16.67
13 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 36 4 11.11 4 0 0.00 2 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 16.67 11 30.56
14 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 26 2 7.69 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 34.62 5 19.23
15 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 17 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 23.53 4 23.53
16 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 171 10 5.85 7 0 0.00 1 0.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 26.32 46 26.90
17 11010  โรงพยาบาลชนบท 56 0 0.00 4 0 0.00 3 5.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 16.07 14 25.00
18 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 49 5 10.20 4 0 0.00 3 6.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 26.53 14 28.57
19 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 40 2 5.00 1 0 0.00 2 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 25.00 15 37.50
20 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101 12 11.88 4 0 0.00 4 3.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 31.68 38 37.62
21 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 87 2 2.30 1 0 0.00 5 5.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 22.99 21 24.14
22 14132  โรงพยาบาลซำสูง 157 18 11.46 11 0 0.00 4 2.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 32.48 62 39.49
23 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 16 1 6.25 0 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 25.00 5 31.25
24 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 31 4 12.90 2 0 0.00 1 3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 29.03 9 29.03
25 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 31 2 6.45 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 32.26 5 16.13
26 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 46 2 4.35 5 0 0.00 1 2.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 34.78 13 28.26

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2562

#
โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด COPD %COPD Athma %Athma Hepatitis %Hepatitis Hiv %Hiv Sbp %Sbp Cholangitis %Cholangitis Pneumonia %Pneumonia DM %DM HT %HT
1 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 8 1 12.50 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 2 25.00
2 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 6 3 50.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33
3 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 57.14 4 57.14
4 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 11004  โรงพยาบาลพล 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
6 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33
7 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00