ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2564

# โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด Refer to รพ.ขอนแก่น Improved Refer Back Dead NR / Against Advice Palliative (Z51.5) จำหน่ายกลับรวมทั้งหมด ยังไม่จำหน่ายกลับ
1 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 1378 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 88 9 1 0 0 0 0 1 8
3 10996  โรงพยาบาลพระยืน 22 12 1 0 0 0 0 1 11
4 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 196 140 12 15 1 6 0 34 107
5 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 229 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 32 6 0 0 1 0 0 1 5
7 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 186 65 6 4 2 4 0 16 50
8 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 154 42 2 3 0 5 0 10 32
9 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 176 68 4 4 2 2 2 14 54
10 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 20 9 0 1 0 0 0 1 8
11 11004  โรงพยาบาลพล 111 17 0 0 2 0 0 2 15
12 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 22 14 0 0 0 1 1 2 13
13 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 32 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 31 17 0 3 1 1 0 5 14
15 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 26 19 0 4 2 2 0 8 11
16 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 146 80 7 10 2 6 1 26 55
17 11010  โรงพยาบาลชนบท 53 28 0 1 2 2 0 5 23
18 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 69 39 4 2 0 4 1 11 29
19 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 37 3 0 1 1 0 0 2 1
20 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 158 2 0 0 0 0 0 0 2
21 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 97 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14132  โรงพยาบาลซำสูง 179 57 5 3 0 1 0 9 49
23 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 7 6 0 0 0 1 1 2 4
24 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 23 11 0 0 0 1 0 1 11
25 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 35 28 3 1 0 1 0 5 24
26 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 45 18 3 2 0 0 0 5 13

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563

# โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด Refer to รพ.ขอนแก่น Improved Refer Back Dead NR / Against Advice Palliative (Z51.5) จำหน่ายกลับรวมทั้งหมด ยังไม่จำหน่ายกลับ
1 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 1441 16 2 4 0 2 0 8 8
2 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 103 11 3 1 2 5 0 11 0
3 10996  โรงพยาบาลพระยืน 35 21 2 4 1 6 0 13 8
4 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 248 166 52 64 6 24 1 144 23
5 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 152 1 0 1 0 0 0 1 0
6 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 41 9 2 1 2 0 0 5 4
7 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 213 75 22 20 3 12 1 58 17
8 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 223 47 12 11 3 9 0 34 14
9 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 278 56 10 9 2 10 1 32 24
10 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 15 2 0 2 0 0 0 2 0
11 11004  โรงพยาบาลพล 120 35 5 7 1 6 0 19 16
12 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 30 16 10 5 0 0 0 15 1
13 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 36 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 26 5 1 3 0 1 0 5 0
15 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 17 10 3 4 1 0 0 8 2
16 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 171 88 20 24 5 15 1 65 24
17 11010  โรงพยาบาลชนบท 56 30 5 10 4 7 0 26 4
18 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 49 19 5 3 0 6 2 16 4
19 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 40 2 0 1 0 0 0 1 1
20 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101 7 0 2 0 3 0 5 2
21 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 87 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14132  โรงพยาบาลซำสูง 157 32 14 15 0 3 1 32 0
23 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 16 9 2 4 0 1 0 7 2
24 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 31 20 6 9 1 2 0 18 3
25 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 31 18 6 1 1 5 0 13 5
26 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 46 13 1 5 1 2 0 9 4

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2562

# โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด Refer to รพ.ขอนแก่น Improved Refer Back Dead NR / Against Advice Palliative (Z51.5) จำหน่ายกลับรวมทั้งหมด ยังไม่จำหน่ายกลับ
1 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11004  โรงพยาบาลพล 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 3 2 0 1 0 0 1 2 0
7 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0 0 0 0 0 0 0