ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามProtocal แยกตึกรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564

#
ตึกรับผู้ป่วย CIทั้งหมด เสียชีวิตด้วย CI ร้อยละเสียชีวิต ได้รับ ATB ร้อยละ ATB ได้รับ H/C ร้อยละ H/C ได้รับ IV ร้อยละได้รับ IV MAP>65 ร้อยละ MAP>65 เสียชีวิตใน48ชม. ร้อยละเสียชีวิตใน48ชม. CI Refer ร้อยละ CI Refer
1 1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 7 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 6 85.71 0 0.00 7 100.00
2 2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 7 0 0.00 6 85.71 6 85.71 7 100.00 3 42.86 0 0.00 6 85.71
3 3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 3 0 0.00 3 100.00 2 66.67 3 100.00 2 66.67 0 0.00 3 100.00
4 4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 5 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 80.00 0 0.00 5 100.00
5 6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
6 7 หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 2 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00
7 8 หอผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
8 10 หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
9 11 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก&ข้อชาย 1 2 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00
10 15 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 174 1 0.57 173 99.43 172 98.85 174 100.00 141 81.03 23 13.22 55 31.61
11 16 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 458 41 8.95 456 99.56 455 99.34 458 100.00 309 67.47 52 11.35 28 6.11
12 18 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 210 16 7.62 210 100.00 209 99.52 210 100.00 124 59.05 15 7.14 191 90.95
13 19 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 261 5 1.92 254 97.32 256 98.08 257 98.47 133 50.96 6 2.30 62 23.75
14 20 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 362 14 3.87 348 96.13 354 97.79 360 99.45 242 66.85 47 12.98 51 14.09
15 21 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 16 3 18.75 16 100.00 16 100.00 16 100.00 7 43.75 2 12.50 4 25.00
16 22 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 26 3 11.54 26 100.00 25 96.15 26 100.00 7 26.92 5 19.23 3 11.54
17 26 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป 1 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
18 36 หอผู้ป่วยหู คอ จมูก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
19 39 หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
20 40 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามProtocal แยกตึกรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563

#
ตึกรับผู้ป่วย CIทั้งหมด เสียชีวิตด้วย CI ร้อยละเสียชีวิต ได้รับ ATB ร้อยละ ATB ได้รับ H/C ร้อยละ H/C ได้รับ IV ร้อยละได้รับ IV MAP>65 ร้อยละ MAP>65 เสียชีวิตใน48ชม. ร้อยละเสียชีวิตใน48ชม. CI Refer ร้อยละ CI Refer
1 1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 19 0 0.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 13 68.42 0 0.00 19 100.00
2 2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 13 0 0.00 13 100.00 12 92.31 13 100.00 2 15.38 0 0.00 12 92.31
3 3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 40 0 0.00 39 97.50 38 95.00 39 97.50 22 55.00 2 5.00 40 100.00
4 4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 20 0 0.00 20 100.00 19 95.00 19 95.00 10 50.00 1 5.00 20 100.00
5 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
6 7 หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00
7 8 หอผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
8 10 หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 7 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 4 57.14 0 0.00 7 100.00
9 11 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก&ข้อชาย 1 5 0 0.00 5 100.00 4 80.00 5 100.00 4 80.00 0 0.00 5 100.00
10 12 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก&ข้อชาย 2 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
11 13 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก&ข้อหญิง 6 0 0.00 6 100.00 5 83.33 5 83.33 6 100.00 0 0.00 6 100.00
12 15 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 241 0 0.00 241 100.00 230 95.44 237 98.34 167 69.29 22 9.13 141 58.51
13 16 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 633 63 9.95 629 99.37 623 98.42 632 99.84 417 65.88 74 11.69 173 27.33
14 18 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 209 1 0.48 204 97.61 198 94.74 205 98.09 134 64.11 4 1.91 169 80.86
15 19 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 285 13 4.56 282 98.95 277 97.19 279 97.89 156 54.74 19 6.67 133 46.67
16 20 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 372 4 1.08 356 95.70 356 95.70 366 98.39 218 58.60 35 9.41 106 28.49
17 21 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 120 12 10.00 119 99.17 115 95.83 120 100.00 53 44.17 7 5.83 45 37.50
18 22 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 96 13 13.54 95 98.96 90 93.75 93 96.88 22 22.92 17 17.71 26 27.08
19 23 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) 2 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
20 25 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
21 26 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป 1 10 0 0.00 10 100.00 9 90.00 9 90.00 7 70.00 2 20.00 10 100.00
22 27 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
23 28 หอผู้ป่วยผู้ป่วยเด็กโต ( ด.1) 6 0 0.00 6 100.00 5 83.33 6 100.00 3 50.00 0 0.00 6 100.00
24 31 หอผู้ป่วยเด็กเล็ก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
25 35 หอผู้ป่วยจักษุ 1 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
26 36 หอผู้ป่วยหู คอ จมูก 2 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00
27 38 หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 2 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00
28 40 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 3 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 0 0.00 3 100.00

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามProtocal แยกตึกรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562

#
ตึกรับผู้ป่วย CIทั้งหมด เสียชีวิตด้วย CI ร้อยละเสียชีวิต ได้รับ ATB ร้อยละ ATB ได้รับ H/C ร้อยละ H/C ได้รับ IV ร้อยละได้รับ IV MAP>65 ร้อยละ MAP>65 เสียชีวิตใน48ชม. ร้อยละเสียชีวิตใน48ชม. CI Refer ร้อยละ CI Refer
1 15 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 2 0 0.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00
3 18 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00
4 19 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00