ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามProtocal ปีงบประมาณ 2564

#
โรงพยาบาลที่ส่ง CIทั้งหมด เสียชีวิตด้วย CI ร้อยละเสียชีวิต ได้รับ ATB ร้อยละ ATB ได้รับ H/C ร้อยละ H/C ได้รับ IV ร้อยละได้รับ IV MAP>65 ร้อยละ MAP>65 เสียชีวิตใน48ชม. ร้อยละเสียชีวิตใน48ชม.
1 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 1308 81 6.19 1284 98.17 1291 98.70 1305 99.77 818 62.54 131 10.02
2 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 85 0 0.00 84 98.82 69 81.18 83 97.65 31 36.47 1 1.18
3 10996 โรงพยาบาลพระยืน 20 0 0.00 20 100.00 20 100.00 19 95.00 12 60.00 0 0.00
4 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 194 0 0.00 193 99.48 192 98.97 194 100.00 136 70.10 3 1.55
5 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 211 8 3.79 207 98.10 206 97.63 203 96.21 105 49.76 0 0.00
6 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 32 0 0.00 32 100.00 30 93.75 32 100.00 22 68.75 0 0.00
7 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 185 1 0.54 183 98.92 177 95.68 185 100.00 137 74.05 0 0.00
8 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 151 3 1.99 151 100.00 147 97.35 147 97.35 123 81.46 2 1.32
9 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 169 1 0.59 168 99.41 162 95.86 169 100.00 118 69.82 1 0.59
10 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 20 0 0.00 19 95.00 19 95.00 18 90.00 14 70.00 0 0.00
11 11004 โรงพยาบาลพล 108 1 0.93 107 99.07 104 96.30 106 98.15 94 87.04 1 0.93
12 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 22 0 0.00 22 100.00 21 95.45 22 100.00 13 59.09 0 0.00
13 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 32 0 0.00 31 96.88 31 96.88 32 100.00 8 25.00 0 0.00
14 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 24 0 0.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 17 70.83 3 12.50
15 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 22 0 0.00 22 100.00 21 95.45 22 100.00 12 54.55 2 9.09
16 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 139 0 0.00 139 100.00 126 90.65 139 100.00 99 71.22 2 1.44
17 11010 โรงพยาบาลชนบท 51 0 0.00 51 100.00 40 78.43 37 72.55 18 35.29 3 5.88
18 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 65 0 0.00 64 98.46 64 98.46 65 100.00 41 63.08 1 1.54
19 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 8 0 0.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 0 0.00 1 12.50
20 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 138 1 0.72 138 100.00 138 100.00 137 99.28 112 81.16 0 0.00
21 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 93 2 2.15 93 100.00 91 97.85 91 97.85 66 70.97 0 0.00
22 14132 โรงพยาบาลซำสูง 177 0 0.00 177 100.00 175 98.87 177 100.00 146 82.49 1 0.56
23 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 7 0 0.00 7 100.00 5 71.43 7 100.00 3 42.86 0 0.00
24 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 22 0 0.00 22 100.00 21 95.45 22 100.00 22 100.00 0 0.00
25 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 34 0 0.00 34 100.00 34 100.00 33 97.06 20 58.82 0 0.00
26 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 38 0 0.00 38 100.00 37 97.37 35 92.11 27 71.05 0 0.00
27 Total All 3073 98 3.19 3040 98.93 2985 97.14 3038 98.86 2098 68.27 149 4.85

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามProtocal ปีงบประมาณ 2563

#
โรงพยาบาลที่ส่ง CIทั้งหมด เสียชีวิตด้วย CI ร้อยละเสียชีวิต ได้รับ ATB ร้อยละ ATB ได้รับ H/C ร้อยละ H/C ได้รับ IV ร้อยละได้รับ IV MAP>65 ร้อยละ MAP>65 เสียชีวิตใน48ชม. ร้อยละเสียชีวิตใน48ชม.
1 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 1358 101 7.44 1324 97.50 1325 97.57 1346 99.12 791 58.25 119 8.76
2 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 103 0 0.00 103 100.00 76 73.79 102 99.03 23 22.33 2 1.94
3 10996 โรงพยาบาลพระยืน 35 0 0.00 35 100.00 34 97.14 34 97.14 26 74.29 6 17.14
4 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 240 4 1.67 239 99.58 236 98.33 240 100.00 171 71.25 9 3.75
5 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 129 8 6.20 126 97.67 126 97.67 129 100.00 40 31.01 0 0.00
6 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 37 1 2.70 37 100.00 35 94.59 37 100.00 20 54.05 3 8.11
7 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 205 2 0.98 203 99.02 195 95.12 201 98.05 115 56.10 5 2.44
8 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 213 1 0.47 208 97.65 211 99.06 211 99.06 175 82.16 5 2.35
9 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 264 0 0.00 261 98.86 254 96.21 248 93.94 157 59.47 4 1.52
10 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 15 0 0.00 15 100.00 7 46.67 15 100.00 14 93.33 0 0.00
11 11004 โรงพยาบาลพล 118 3 2.54 116 98.31 113 95.76 117 99.15 100 84.75 1 0.85
12 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 30 0 0.00 30 100.00 22 73.33 29 96.67 10 33.33 1 3.33
13 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 36 0 0.00 36 100.00 29 80.56 36 100.00 8 22.22 0 0.00
14 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 26 0 0.00 24 92.31 21 80.77 24 92.31 20 76.92 0 0.00
15 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 13 0 0.00 13 100.00 11 84.62 12 92.31 7 53.85 1 7.69
16 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 164 4 2.44 161 98.17 142 86.59 164 100.00 90 54.88 10 6.10
17 11010 โรงพยาบาลชนบท 55 0 0.00 55 100.00 47 85.45 43 78.18 29 52.73 7 12.73
18 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 49 0 0.00 48 97.96 49 100.00 49 100.00 12 24.49 1 2.04
19 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 13 0 0.00 13 100.00 11 84.62 13 100.00 6 46.15 1 7.69
20 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 95 3 3.16 95 100.00 94 98.95 95 100.00 71 74.74 3 3.16
21 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 87 5 5.75 86 98.85 80 91.95 80 91.95 26 29.89 4 4.60
22 14132 โรงพยาบาลซำสูง 153 0 0.00 153 100.00 153 100.00 152 99.35 113 73.86 3 1.96
23 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 16 0 0.00 16 100.00 15 93.75 16 100.00 11 68.75 1 6.25
24 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 31 0 0.00 30 96.77 31 100.00 31 100.00 22 70.97 3 9.68
25 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 31 0 0.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 23 74.19 0 0.00
26 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 45 0 0.00 43 95.56 41 91.11 45 100.00 37 82.22 2 4.44
27 Total All 3341 132 3.95 3291 98.50 3185 95.33 3286 98.35 2038 61.00 185 5.54

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามProtocal ปีงบประมาณ 2562

#
โรงพยาบาลที่ส่ง CIทั้งหมด เสียชีวิตด้วย CI ร้อยละเสียชีวิต ได้รับ ATB ร้อยละ ATB ได้รับ H/C ร้อยละ H/C ได้รับ IV ร้อยละได้รับ IV MAP>65 ร้อยละ MAP>65 เสียชีวิตใน48ชม. ร้อยละเสียชีวิตใน48ชม.
1 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 83.33 0 0.00
2 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 5 1 20.00 4 80.00 5 100.00 5 100.00 2 40.00 0 0.00
3 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 3 50.00 0 0.00
4 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
5 11004 โรงพยาบาลพล 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
6 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
7 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
8 Total All 21 1 4.76 20 95.24 20 95.24 21 100.00 13 61.90 0 0.00