ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อที่เสียชีวิต ปีงบประมาณ 2564

#
ID โรงพยาบาล วันที่รับบริการ ชื่อ-สกุล เสียชีวิต/NR รพช. เสียชีวิตใน48ชม. เสียชีวิตที่รพ.ขอนแก่น
1 435 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-10-16 16:06:00 สากล  โพธ / X X
2 2773 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-10-08 04:20:00 กฤษชวกร  พัน / X /
3 2983 11004  โรงพยาบาลพล 2020-10-05 09:14:00 คำเบา  พรม X / X
4 3017 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-10-09 18:05:00 ไพโรจน์  นวล X X /
5 3029 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-04 10:24:00 เศกสรรค์  คำเ / / X
6 3032 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2020-10-11 18:04:00 หนู  สาม / X /
7 3202 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-14 13:00:00 อุทัย  นาโ / / X
8 3215 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-13 10:55:00 บู่  นาม / X /
9 3217 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-07 09:27:00 ประสิทธิ์  พวง / X /
10 3219 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-12 13:11:00 ประเภท  แก้ / / X
11 3258 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-10-18 22:00:00 อ่อนสา  ศรี / X X
12 3268 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-02 05:30:00   / X /
13 3311 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-07 14:55:00 ธีรพงษ์  ข่อ / X /
14 3312 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-04 05:15:00 อุทัย  คำภ / X /
15 3313 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-04 18:25:00 ศุภชัย  ยศธ / X /
16 3319 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-11 17:08:00 บอย  รอด / / X
17 3321 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-07 20:00:00 วันเพ็ญ  แสง / / X
18 3322 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-09 11:00:00 สุริยา  แสง / X /
19 3323 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-12 09:35:00 สมบูรณ์  สีด / / X
20 3324 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-14 16:05:00 เกษม  ดวง / / X
21 3327 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-16 17:30:00 ดำรงค์  สิง / X /
22 3396 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-10-09 10:20:00 เสาร์  สีส / X X
23 3479 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-22 10:30:00 นรินทร์  มาพ / / X
24 3521 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-20 21:27:00 สมหมาย  มาต X X /
25 3542 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-03 17:30:00 พันธ์  โมด / X X
26 3548 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-09 17:25:00 สำราญ  คกค / X /
27 3563 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-15 11:42:00 ทองร้อย  แสง / X /
28 3594 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-04 18:10:00 ศุภชัย  ยศธ / X /
29 3596 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-07 14:55:00 ธีรพงษ์  ข่อ / X /
30 3597 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-04 05:15:00 อุทัย  คำภ / X /
31 3598 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-08 13:00:00 กฤษชวกร  พัน / X /
32 3600 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-31 16:40:00 ลี  ทอง / X /
33 3601 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-21 09:50:00 หนูกร  โสบ / X /
34 3604 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-26 04:30:00 เกษม  แก้ / X /
35 3607 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-21 14:50:00 วิชา  บุญ / X /
36 3608 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-29 12:25:00 เฉลิมชัย  คำภ / / X
37 3609 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-29 13:00:00 สุนทร  รัต / X /
38 3613 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-02 09:50:00 สมจิตร  ตาเ / X /
39 3614 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-02 16:00:00 นรินทร์ธร  ศรี / X /
40 3774 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-11 12:00:00 สัญญา  สุข X / X
41 3804 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-27 16:20:00 จรรโลง  พลห / / X
42 3807 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-09 11:00:00 สุริยา  แสง / X /
43 3819 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-08 10:20:00 ทองอินทร์  เขา X X /
44 3831 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-04 09:38:00 ทองยศ  หนู X X /
45 3833 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-05 18:39:00 สมภาร  เนื X X /
46 3842 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-11-13 14:54:00 เหรียญ  นาท X X /
47 3862 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-11-13 10:00:00 พุทธา  โพธ X X /
48 3864 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-11-13 12:14:00 เหรียญ  นาท X X /
49 3967 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 2020-11-17 09:20:00 วงษ์  วิจ X X /
50 4028 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-06 14:46:00 สวาท  เทพ / / X
51 4120 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-10-28 08:50:00 อรุณ์  จัน / X X
52 4121 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-11-26 16:04:00 สิทธิประกรณ์  อุ่ X X /
53 4132 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2020-11-05 00:40:00 สัมฤทธิ์  ธรร X / X
54 4164 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-11-27 16:28:00 ณรงศักดิ์  พรร X X /
55 4166 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-11-20 15:49:00 คำพอง  คำโ X X /
56 4181 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-11-20 13:50:00 สมภาร  กอง X / X
57 4282 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-12-06 12:08:00 บุญช่วง  ปิ่ / X X
58 4316 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-06 11:15:00 แดง  ผาจ / X /
59 4317 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-11 00:00:00 สายทอง  หอม / X X
60 4327 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-23 10:10:00 ทวี  พาม X / X
61 4338 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-08 12:37:00 เชย  ขุม X X /
62 4341 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-14 07:12:00 อยุทธ  คำย X / X
63 4344 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-18 13:03:00 ธนากร  เจร X / X
64 4346 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 00:00:00 เธจเธนเธ™เธขเนŒ  เธž / X /
65 4347 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 00:00:00 เธจเธนเธ™เธขเนŒ  เธž / X /
66 4348 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 00:00:00 เธจเธนเธ™เธขเนŒ  เธž / X /
67 4354 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-28 19:57:00 สังวาล  สิง X / X
68 4361 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-21 22:54:00   / X /
69 4362 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-21 22:54:00   / X /
70 4363 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-26 16:38:00   / X /
71 4365 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-12-05 16:59:00 สมภาร  เนื X X /
72 4367 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-11-17 07:33:00 สุภาพ  ธรร X / X
73 4370 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-11-18 14:12:00 วิหาญ  สุร X X /
74 4403 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-12-12 12:00:00 พันตรี  ไสย X X /
75 4410 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-02 16:00:00 นรินทร์ธร  ศรี / / X
76 4427 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-10-06 22:07:00 บุญทัน  ใจก X X /
77 4430 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-10-21 11:05:00 ไพรจิตร  ขุล X X /
78 4433 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-10-23 09:20:00 สุบิน  มูล X X /
79 4434 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-10-09 14:25:00 ชลทิศ  ธัญ X X /
80 4444 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-12-13 21:07:00 สำเนียง  ยิ่ X X /
81 4445 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-12 06:30:00 ชนะไพรินทร์  ศิร X X /
82 4448 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-01 00:13:00 บุญสาร  ศรี X / X
83 4449 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 2020-12-15 04:50:00 อรุณ  มูล X / X
84 4452 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-12-14 06:51:00 บุญเส็ง  สาม X / X
85 4455 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 22:00:00 สุขศิลป์  แสง / / X
86 4456 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 10:30:00 ทราย  สุด / / X
87 4458 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-20 11:00:00 สนั่น  ช่ว / / X
88 4459 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-20 13:00:00 เธˆเธฃเธนเธ  เธ„ / / X
89 4460 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-20 18:30:00 คำพอง  คำโ / X /
90 4461 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-21 19:00:00 วิรัตน์  แวง / / X
91 4466 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-12-13 05:00:00 เสมือน  คำม X X /
92 4474 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-29 13:20:00 ชม  ไล่ / X /
93 4477 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-01 22:59:00 มนตรี  ดีส / X /
94 4531 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-18 12:44:00 อรรถพร  ขุน / X /
95 4540 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-29 01:03:00 อุทัย  เนา X X /
96 4555 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-12-16 19:26:00 ชัยราช  เพ็ X X /
97 4576 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-11-13 14:12:00 ธรรมนูญ  ขาน X X /
98 4578 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-16 07:46:00 ประมวล  พลพ / X /
99 4592 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-10-30 22:40:00 หลอด  เข้ / X X
100 4594 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-11-30 22:13:00 ประไพ  นาจ / X X
101 4596 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-10-20 15:30:00 แพง  แสง / X X
102 4597 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-10-21 19:40:00 หลอม  สิท / X X
103 4598 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-10-21 13:00:00 สมจิตร  ทนน / X X
104 4599 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-12-12 13:12:00 เสงี่ยม  ตั้ / X X
105 4600 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-12-01 17:30:00 อุทัย  กุล / X X
106 4605 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-12-06 21:20:00 อ่อนสี  คำว X X /
107 4620 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-11-19 16:50:00 พันนี  โพธ X X /
108 4653 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2020-11-18 16:00:00 หนิม  คนค / X X
109 4661 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-12-28 10:47:00 ปติ  ทุม X X /
110 4691 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-12-16 18:43:00 สวาท  สุภ / X X
111 4692 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2020-10-17 14:50:00 ทองบู่  สัน / X X
112 4702 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2020-10-04 15:00:00 บุญอ่อน  ประ / X X
113 4744 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 2021-01-01 08:30:00 สังวาลย์  ดอน X X /
114 4749 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2021-01-02 19:10:00 ทองดี  แก้ X X /
115 4765 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-12-28 13:15:00 เกษม  ร้อ X X /
116 4783 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-04 13:45:00 ลำดวน  สมี X X /
117 4787 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-05 20:00:00 พิมพ์  เจร X X /
118 4790 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-10 08:44:00   X X /
119 4794 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-15 16:30:00 คำดี  ชัย / X /
120 4795 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-16 00:00:00 แหวน  ทูร / X /
121 4797 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-20 21:00:00 จันศรี  เวช X X X
122 4798 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-20 21:00:00 สนับ  เที X X X
123 4807 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-10-29 14:00:00 นวล  วรร X X /
124 4812 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-07 11:15:00 วัฒนา  ธรร X X /
125 4825 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-01 00:13:00 บุญสาร  ศรี X / X
126 4827 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2021-01-11 00:05:00 สมัย  ศรี X / X
127 4863 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-01-07 17:00:00 ทวี  แถว / X X
128 4881 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-14 16:00:00 พวง  หาญ X / X
129 4885 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-15 20:30:00 ประยูร  ศีร X X /
130 4887 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-02 09:20:00 เสวียง  ชิน / X /
131 4891 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-02 09:20:00 เสวียง  ชิน / X X
132 4892 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-02 09:20:00 เสวียง  ชิน / X X
133 4896 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-01-15 11:40:00 บุญสงค์  วิเ X / X
134 4904 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-12-06 06:17:00 แสวง  เวี X X /
135 4905 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-12-06 08:55:00 นิรนาม  พูน X X /
136 4909 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-12-28 19:57:00 ณัฐพล  แสง X / X
137 4926 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2021-01-06 14:33:00 บัวลา  เนี X / X
138 4927 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2020-10-06 22:10:00 พิมพา(ตาย)  ชัย X X /
139 4935 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-11-23 13:03:00 จรัส  อัค / X X
140 4937 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-11-02 08:01:00 สมจิตร  ตาเ X X /
141 4951 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-12-18 08:21:00 สุวิท  อืน X / X
142 4953 11010  โรงพยาบาลชนบท 2021-01-07 13:16:00 กด  ตาแ X / X
143 4962 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-19 21:30:00 บุญมี  สร้ X / X
144 4963 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-18 08:40:00 ภาษิต  พรม X X /
145 4964 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-17 10:00:00 ประสิทธิ์  น้อ X X /
146 4966 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-06 22:38:00 บัวลา  เนี X / X
147 4971 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-11 12:42:00 สุขสรรค์  เล่ X / X
148 4977 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2021-01-21 18:24:00 ไกรสร  บุต X X /
149 4997 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-02 15:00:00 สง่า  แก้ X X /
150 5028 11004  โรงพยาบาลพล 2021-01-13 11:30:00 ทอง  บุญ / X X
151 5031 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 2021-01-25 21:06:00 ธงชัย  ศาล X X /
152 5041 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-01-22 13:24:00 อนุชา  กลม X X /
153 5075 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-10-28 14:22:00 ยุทธพงษ์  พระ / X X
154 5083 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-30 08:45:00 ถาวร  ประ X / X
155 5093 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2021-01-02 18:00:00 จวง  ศรี / X X
156 5114 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-30 12:35:00 วิเวส  สุด X X /
157 5116 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-02 11:30:00 ดนุพล  กาล X / X
158 5117 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-03 10:20:00 วัชชิระ  โตน X / X
159 5118 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-03 11:00:00 ธีรพันธ์  คุร X / X
160 5146 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-06 12:45:00 เดช  ตอส X X /
161 5150 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2020-10-21 13:10:00 ต่วน  อ้ว / X X
162 5189 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-10-05 14:00:00 ธนกร  ประ / X X
163 5195 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-11-22 20:15:00 โยธิน  คำห / X X
164 5199 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-12-12 02:30:00 แสง  ไลย / X X
165 5225 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-01-15 17:47:00 ผัน  พิก / X X
166 5226 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-01-18 10:34:00 ทอง  ยวน / X X
167 5259 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-06 15:14:00 ทรงศักดิ์  ไชย / X X
168 5260 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-12 11:51:00 จำรัตน์  สีเ / / X
169 5262 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-30 19:06:00 ผณินทรา  ศรี / X /
170 5299 11004  โรงพยาบาลพล 2020-12-13 02:45:00 วงษ์  พิม / X X
171 5326 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-05 17:05:00 เก้า  พงษ / X /
172 5328 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-05 13:20:00 บัวเรียน  ทอง X X /
173 5330 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-05 08:00:00 สิริรัตน์  พัช / X X
174 5339 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-09 14:20:00 สงวน  ทับ / X /
175 5341 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-09 17:00:00 หนูพิน  เพช / X X
176 5343 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-12 16:00:00 ลุน  กอง X X /
177 5346 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-13 07:30:00 เสมือน  คำม / X /
178 5350 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-17 12:50:00 ขำ  พิม X X /
179 5351 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-18 16:30:00 ศรีสมร  พรห / X /
180 5352 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-18 15:00:00 เสนาะ  บุญ / X /
181 5353 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-18 20:45:00 หนุน  ป้อ / / X
182 5356 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-21 14:00:00 แย้ม  วัน / X /
183 5357 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-30 19:50:00 ประพร  ชำน / X /
184 5366 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-12 09:20:00 ทองม้วน  ซุย X X /
185 5390 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-04 20:30:00 โกศล  โคต X X /
186 5391 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-01 01:30:00 เลือน  สมอ X X /
187 5395 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-07 12:01:00 คำแสง  พรม / X /
188 5396 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-08 22:00:00 ทองไสย  คงห X X /
189 5397 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-08 19:15:00 ทองดำ  สุท X X /
190 5398 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-06 06:00:00 อั้น  จัน X X /
191 5399 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-06 12:20:00 สี  อรั X X /
192 5400 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-10 20:30:00 หอม  เถา X X /
193 5402 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-11 10:02:00 อนงค์  นุศ X / X
194 5403 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-14 20:15:00 นาง  พลเ X X /
195 5409 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-20 09:35:00 สงวน  ศรี X X /
196 5410 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-15 18:00:00 ไพรบูรณ์  ภูป X X /
197 5411 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-20 13:00:00 สำเภา  แก้ X X /
198 5412 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-08 16:00:00 ทองไสย  คงห X X /
199 5413 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-24 13:00:00 หนูชิต  สีแ X X X
200 5416 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-25 16:46:00 ฐิตินันท์  จัน X X /
201 5418 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-27 13:00:00 บุญหลาย  จัน X X /
202 5420 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-27 20:45:00 นารี  แก้ X X /
203 5421 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-25 12:00:00 ลำดวน  ศิร X X /
204 5422 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-24 15:33:00 บิน  วงษ X X /
205 5423 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-28 16:30:00 หนูลิด  คำเ X X /
206 5425 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-30 13:00:00 อมรรัตน์  เพี X X /
207 5426 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-29 19:45:00 คำพันธ์  ช่า X X /
208 5427 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-28 17:27:00 หนูสิน  คำม X X /
209 5448 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-19 15:00:00 คำมูล  บุญ X X /
210 5463 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-02 16:00:00 นรินทร์ธร  ศรี / / X
211 5466 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-05 01:00:00 สัมฤทธิ์  ธรร / / X
212 5469 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-09 04:30:00 ไสว  พรม X / X
213 5470 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-09 13:00:00 สมศักดิ์  แก้ / X /
214 5476 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 22:00:00 สุขศิลป์  แสง / / X
215 5477 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-17 10:30:00 ทราย  สุด / / X
216 5479 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-20 10:50:00 สนั่น  ช่ว / X /
217 5480 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-20 13:00:00 เธˆเธฃเธนเธ  เธ„ / / X
218 5481 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-21 19:00:00 วิรัตน์  แวง / / X
219 5486 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-29 14:30:00 ประจักษ์  เคร / / X
220 5489 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2021-02-24 16:00:00 เด็ดดี  จำป X / X
221 5502 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-01 21:55:00 คำนาง  เอื X X /
222 5504 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-02 00:15:00 นา  อ่อ X X /
223 5505 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-03 18:45:00 อำนวย  โนน X X /
224 5507 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-04 02:30:00 จำปา  ชุม X X /
225 5511 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-03 15:10:00 ฟาย  ลำเ X / X
226 5515 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-12 13:00:00 ปั่น  ต้น X / X
227 5516 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-11 10:00:00 ถาวร  แสน X X /
228 5517 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-12 13:46:00 พุฒ  แซ่ X X /
229 5519 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-24 08:50:00 แดง  ชัย X X /
230 5524 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-18 20:10:00 นิภาพร  ศรี X X /
231 5531 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2021-03-04 07:35:00 คำผล  ขุ่ X / X
232 5556 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-06 23:00:00 ประยุทธ  ทอง X / X
233 5559 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-05 16:30:00 อดิศร  กุล X X /
234 5561 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-03 15:00:00 เข็มทอง  หวา X / X
235 5562 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-06 15:00:00 พงษ์ศักดิ์  สีห X / X
236 5585 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-01-04 12:57:00 ลบ  ลูก / X X
237 5586 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-01-09 14:55:00 สุรพล  ดวง / X X
238 5625 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-01-15 10:16:00 ฉกาจ  ดาด / X X
239 5670 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-03-14 08:07:00 สีดา  คำป X X /
240 5676 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-15 10:00:00 โสภณ  ตาเ X / X
241 5699 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2021-02-25 00:10:00 หนูปาน  ศรี / X X
242 5713 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-21 07:00:00 บุญส่ง  ประ / X /
243 5717 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-16 13:00:00 เสาว์  ตุ่ / X /
244 5718 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-17 18:00:00 ธนเดช  โกจ X X /
245 5723 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-20 23:00:00 เคน  ทิน / X /
246 5724 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-20 07:00:00 ผึ้ง  ครั / X X
247 5750 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-19 16:00:00 สุดี  แก้ / X /
248 5752 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 2021-03-23 12:59:00   X X /
249 5757 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-03-23 02:52:00 อ่อนจันทร์  ภูล X X /
250 5767 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2021-03-23 14:19:00 วิลัย  พวง X X /
251 5768 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-24 18:00:00 จำปี  โคต / X /
252 5781 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-03-24 15:45:00 จำปี  โคต X X /
253 5821 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 18:30:00 ศุภชัย  บุญ X / X
254 5823 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-31 13:00:00 สำเนียง  คาน / / X
255 5824 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-28 05:00:00 สุพจน์  หิน X / X
256 5826 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-27 18:00:00 กิตติพันธ์  เทื / X /
257 5831 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 2021-03-23 16:15:00 สมัย  คุณ X X /
258 5866 11004  โรงพยาบาลพล 2021-04-02 03:40:00 สนั่น  ประ X X /
259 5867 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-03-31 11:40:00 สงบ  นาห X X /
260 5898 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-03-16 09:53:00 ทันวา  สิม X X /
261 5920 11010  โรงพยาบาลชนบท 2021-03-03 13:59:00 ทองอินทร์  เสน / X X
262 5942 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-05 18:00:00 เกิด  ศิร / / X
263 5943 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-05 20:00:00 สุระชัย  ใจล / / X
264 5944 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-06 04:00:00 บุญเหลือ  ผาง / X /
265 5949 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-03-17 10:00:00 หนูกาย  สาโ / X X
266 5950 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-03-24 11:00:00 ทองมา  เที / X X
267 5951 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-03-08 10:00:00 ดาววี  บัว / X X
268 5952 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-02-05 13:19:00 จูมทอง  บุญ / X X
269 5953 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-03-11 09:42:00 พัด  ดอน / X X
270 5956 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-02-04 14:12:00 สุมาลี  เศว / X X
271 5957 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-02-17 08:00:00 อนุ  ลาด / X X
272 5959 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-02-04 17:55:00 บุญล้อม  ธงช / X X
273 5961 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-02-11 17:22:00 บุญรัก  จัน / X X
274 5976 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-01-12 14:20:00 สายทอง  พิล / X X
275 5991 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2021-02-11 21:10:00 ประกาย  ชิม / X X
276 6008 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-04-06 12:07:00 สวัสดิ์  โพธ X X /
277 6014 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-08 03:40:00 ทองแดง  ปัส / X /
278 6019 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2021-04-06 17:40:00 บุญทัน  นาภ X X /
279 6023 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2021-03-23 19:00:00 บุญส่ง  สมศ / X X
280 6052 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-15 13:00:00 ทองใส  ทอง / / X
281 6055 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-15 07:20:00 พร  ชวด / X /
282 6063 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-10 19:30:00 เทิดศักดิ์  ยอด / / X
283 6077 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-04-06 15:30:00 สุขสันติ  วิท / X X
284 6098 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2021-04-18 08:55:00 ชาตรี  วงส / X X
285 6100 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-22 17:50:00 สุดใจ  ศรี / X /
286 6101 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-21 13:00:00 คำมวล  ไสโ / / X
287 6102 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-19 12:00:00 ปรีชา  เหล / / X
288 6104 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-20 13:00:00 พีรทัต  ทุ่ / X /
289 6105 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-20 19:30:00 อุทิศ  เหล / / X
290 6106 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-18 21:30:00 คำม่วน  แสง / / X
291 6111 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-16 16:00:00 ยอด  ปัญ / X /
292 6131 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2021-04-20 02:05:00 อภิรัฐ  ต้น / X X
293 6165 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-25 13:00:00 สรรณ์ทัด  เนี / / X
294 6176 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-18 12:28:00 วสันต์  ลุน / X X
295 6177 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-18 12:28:00 วสันต์  ลุน / X /
296 6179 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-07 13:45:00 บัณฑิต  ดอน / / X
297 6180 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-08 15:40:00 สมพิศ  อุด / X /
298 6194 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2021-03-19 09:20:00 สุชิน  รัก / X X
299 6201 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2021-03-13 11:20:00 สพรั่ง  แปล / X X
300 6224 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-30 11:00:00 พงษ์พิทักษ์  ชนเ / X /
301 6248 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-01 11:00:00 ดวงเดือน  เฉล / X /
302 6250 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-01-30 12:30:00 สิงห์  ทอง / X /
303 6255 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2021-02-26 06:00:00 หลง  กาส / X /
304 6256 11004  โรงพยาบาลพล 2021-02-16 19:36:00 มัด  ตอพ / X /
305 6281 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-13 13:20:00 คำบ่อ  เฮี / / X
306 6330 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-15 17:15:00 จรูญ  ดาว / X /
307 6335 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-17 11:10:00 นคร  ศรี / X /
308 6336 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-17 00:25:00 สังวาท  มาต / X /
309 6345 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-02 12:10:00 อำนวย  กอง / / X
310 6346 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-02 00:05:00 อัษฎาวุธ  ธนส / X /
311 6347 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-08 12:45:00 หมุน  ศรี / X /
312 6349 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-31 23:20:00 ปราบ  เคร / X /
313 6350 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-04 22:30:00 เรียง  จัน / / X
314 6357 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-30 21:35:00 นฤเบศ  เที / X /
315 6368 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-11 04:00:00 เน€เธ„เธ™  เธ˜ / X /
316 6369 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-14 16:00:00 อุทัย  ใสย / X /
317 6370 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-12 13:00:00 ทองพัน  คนย / X /
318 6371 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-14 12:00:00 สงัด  คำส / X /
319 6374 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-13 21:00:00 โกไสย์  วรจ / / X
320 6386 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-10 21:45:00 อำนาจ  คำเ / / X
321 6396 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 01:50:00 ทองม้วน  วงษ / X /
322 6397 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 13:05:00 บุญมี  ศรี / X /
323 6398 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-09 12:00:00   / X /
324 6400 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-08 10:00:00 วันชัย  หาช / / X
325 6401 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-08 02:50:00 หนูเล็ก  ซาน / X /
326 6407 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-04 21:36:00 สุรศักดิ์  ศรี / X /
327 6408 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-05 09:05:00 โอชา  เบา / X /
328 6410 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-05 15:30:00 คำไพ  เหล / / X
329 6411 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-07 23:00:00 จำรัส  เรื / / X
330 6413 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-21 10:40:00 อัน  จำร / X /
331 6417 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-30 03:40:00 ธวัชชัย  กิด X / X
332 6418 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 18:50:00 วัฒนา  พุ่ / X /
333 6420 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-09 16:00:00 ท่อน  รถห / X /
334 6422 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-31 07:15:00 ขาน  สนว / X /
335 6449 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-20 17:30:00 สมพงษ์  พาอ / / X
336 6453 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-19 17:05:00 ทองใส  พลม / X /
337 6460 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-23 17:00:00 ทองล้วน  แก้ / X /
338 6463 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-11 17:40:00 ชวน  มีต / X /
339 6466 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-25 12:50:00 เอกรินทร์  จัน / X /
340 6469 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-22 15:30:00 ????  ??? / X /
341 6483 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-24 20:20:00 สมศักดิ์  ศรี / / X
342 6491 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-15 22:50:00 คำตัน  แทน / / X
343 6497 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-05 13:00:00 สุนทร  ฮวด / / X
344 6541 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-21 15:45:00 ธวัชชัย  กุด / X /
345 6544 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-08 20:35:00 อุเทน  ศรี / X /
346 6545 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-07 16:00:00 เลิศ  ชาเ / / X
347 6546 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-01 15:10:00 คูณ  หงษ / X /
348 6548 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-04 20:20:00 คำมี(ตาย)  อุด / X /
349 6549 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-04 11:00:00 จรัญ  คำเ / / X
350 6550 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-03 15:55:00 สม  หล้ / / X
351 6551 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-05 15:00:00 สิงห์  เสา / X X
352 6552 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-06 15:30:00 กฤษฎ์จพัฒน์  วงษ X X /
353 6555 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-13 11:05:00 บุญนาม  สุน / X /
354 6561 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-23 11:00:00 สมหมาย  เจน / X /
355 6563 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-02-24 02:40:00 สมเกียรติ  ป้อ / X /
356 6566 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-01 19:00:00 บุญศิลป์  กลา / / X
357 6567 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-05 20:00:00 ทองสา  เหม / / X
358 6570 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-07 13:40:00 กด  ตาแ / / X
359 6575 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-09 09:15:00 ประจักษ์  เกต / X /
360 6576 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-11 12:40:00 นิคม  จัน / X /
361 6578 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-11 13:35:00 หนูปัน  โพธ / X /
362 6585 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-06 16:40:00 หวิน  แสง / X X
363 6586 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-06 01:28:00 กาญจนา  สาบ / / X
364 6587 11010  โรงพยาบาลชนบท 2021-05-29 10:29:00 หนูบล  ชิน X / X
365 6588 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-06 16:04:00 หวิน  แสง / / X
366 6593 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-26 01:23:00   X X /
367 6595 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-14 08:45:00 โฮม  ศิร / X /
368 6601 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-26 12:30:00 รังสันต์  จอด / X /
369 6602 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-10 14:31:00 พนิตา  มนท / / X
370 6603 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-15 03:30:00 ราตรี  เก้ / X /
371 6612 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2021-05-31 12:30:00 ปรีชา  สุว X / X
372 6621 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-31 16:50:00 กี  แสง / X /
373 6622 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-02 23:35:00 พร  พัน / / X
374 6623 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-29 12:14:00 ประเสริฐ์  ไวว / / X
375 6647 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-07 23:10:00 อำพร  สมย / X /
376 6649 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-09 18:45:00 แหวน  หนั / / X
377 6658 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-03 19:42:00 วาสนา  แก้ / / X
378 6676 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-31 18:54:00 สุวรรณ์  สาย / X /
379 6681 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-02 17:30:00 บัวพา  หาญ / X /
380 6689 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-11 00:57:00 ประไพ  แสง / X /
381 6691 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-16 13:30:00 ยุวดี  สีด / X /
382 6706 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-05 17:40:00 ทองยศ  ลุน / X /
383 6718 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-20 17:34:00 ทองเพชร  โพธ / / X
384 6731 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-05-09 06:27:00 คำมาย  มนต X / X
385 6774 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-22 12:10:00 ไพวัน  ศรี / X /
386 6784 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-25 21:00:00 บุญร่วม  ศรี X X /
387 6785 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-26 01:00:00 ดวงพร  พิม X X /
388 6787 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-27 21:58:00 สิทธิประกรณ์  อุ่ X X /
389 6795 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-04 16:10:00 อุ้ย  มหา X X /
390 6796 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-03 17:00:00 สมพร  แผ้ X X /
391 6797 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-04 11:30:00 แรมจันทร์  โนน X X /
392 6805 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-13 17:20:00 ละเอียด  ป้อ X X /
393 6807 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-14 06:00:00 พวง  จัน X X /
394 6808 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-17 23:00:00 นิกุล  ลิม X X /
395 6809 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-18 22:00:00 หนูบัน  ปาป X X /
396 6811 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-11 17:50:00 เอ่น  ดีบ X X /
397 6817 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-05 10:00:00 เข็มทอง  วจี X X /
398 6819 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-23 20:00:00 สมัย  คุณ X X /
399 6829 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-31 16:20:00 หนูหล่า  บุด X X /
400 6830 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-24 20:00:00 ชนิดา  ธีร X X /
401 6832 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-05-21 23:32:00 บุญเหลือ  พลพ / X X
402 6835 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2021-04-27 17:30:00 พันปี  พิท / X X
403 6844 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-08 07:35:00 ครองสิน  ใจธ / X X
404 6859 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-01 16:30:00 มาลี  ศรี X X /
405 6860 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-01 23:50:00 สุดใจ  โคต X X /
406 6863 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-25 18:00:00 บัวพัน  ลาด X X /
407 6871 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-04-06 15:50:00 ก้อม  ตาโ X X /
408 6874 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-13 19:00:00 สุวรรณ  มูล X X /
409 6888 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-16 16:00:00 ลีจันทร์  เนา / X X
410 6904 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-05 02:00:00 ภูวนัย  อิน / X /
411 6908 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-10 22:30:00 ปัญญา  ดงภ X / X
412 6914 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-13 06:00:00   / X /
413 6935 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2021-06-05 04:46:00 ประวิทย์  ประ X / X
414 6971 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-06-18 13:29:00 จรูญ  ชาต / X X
415 7001 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-05-12 22:19:00 สมร  พุท / X X
416 7052 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2021-04-27 11:10:00 เสี่ยน  ท้า / X X
417 7056 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2021-05-12 18:00:00 ทองใบ  ทำจ / X X
418 7059 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2021-05-25 11:40:00 บุญชู  ติต / X X
419 7060 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-05-08 10:00:00 สมัย  โสพ / X X
420 7066 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2021-06-22 08:12:00 สุเนตร  จัน X / X
421 7080 11004  โรงพยาบาลพล 2021-05-09 07:00:00 ละออง  ขอก X X /
422 7091 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 2021-06-13 19:50:00 วันที  มูล X X /
423 7106 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-18 10:00:00   / X /
424 7140 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-16 17:49:00 สุรินทร์  สุค X / X
425 7141 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-15 13:28:00 พิษณุ  ภู่ X X /
426 7142 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-11 17:26:00 สังวาร  แสน X X /
427 7143 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-19 16:00:00 สมจิตต์  แสง X / X
428 7145 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-19 12:00:00 วิเชียรธีรธรรม  ธรม / X /
429 7167 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-21 03:30:00 ฝน  คำบ / X /
430 7175 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 2021-06-29 09:10:00 ไวพจน์  เหล X / X
431 7180 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-05-29 05:21:00 ปรานี  จัน / X X
432 7182 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-05-31 10:16:00 หวด  สมี / X X
433 7200 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 2021-07-01 18:51:00 สำรวย  สาย / / X
434 7201 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-30 19:13:00 รจนา  ครอ / X /
435 7203 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-02 20:30:00 วีรยุทธ  สุค / X /
436 7204 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-01 14:00:00 ปรีชา  แก่ / X /
437 7206 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-03 01:30:00 ธวัชชัย  คงเ / X X
438 7210 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-29 18:00:00 วันชัย  สมั / X /
439 7215 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-03 11:30:00 สมเด็จ  นวล / X /
440 7227 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-04 16:00:00 นิยม  มงค X / X
441 7228 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-04 19:50:00 สฎากร  เพี / X /
442 7229 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-07 18:00:00 สมัย  เงา / X /
443 7240 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-01 13:45:00 อั้ว  อาด X X /
444 7244 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-20 18:30:00 คำพอง  คำโ / X /
445 7251 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-11-02 09:50:00 สมจิตร  ตาเ / / X
446 7254 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-16 23:10:00 มูล  ศรี / X /
447 7255 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-12 10:40:00 จำรัตน์  สีเ / / X
448 7256 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-13 00:15:00 สุวิน  คำย / / X
449 7257 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-15 01:51:00 สุเมธากุล  หิน / X /
450 7262 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-25 11:40:00 กำชัย  นนท / X /
451 7263 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-20 15:10:00 ผ่อน  สิง / / X
452 7264 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-21 04:25:00 เอนก  ทิส / / X
453 7265 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-21 20:20:00 ไกรสร  บุต / / X
454 7272 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-25 21:00:00 ทองจันทร์  ศรี / X /
455 7275 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-26 11:25:00 สุรวุธ  ทอง / X /
456 7282 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-01-30 19:50:00 ลำไพ  แพง / X /
457 7292 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-12 14:00:00 สมศรี  ดาด X X /
458 7304 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-07-16 07:50:00 สัญญา  ศรี X X /
459 7321 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-31 07:15:00 ขาน  สนว / X /
460 7323 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-09 15:25:00 ท่อน  รถห / X /
461 7324 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 18:50:00 วัฒนา  พุ่ / X /
462 7325 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-30 03:40:00 ธวัชชัย  กิด / / X
463 7328 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-21 18:30:00 สุริยัน  แก้ / X X
464 7329 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-21 10:40:00 อัน  จำร X X /
465 7331 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-07 23:00:00 จำรัส  เรื / / X
466 7332 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-05 15:30:00 คำไพ  เหล / / X
467 7334 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-05 09:05:00 โอชา  เบา / X /
468 7335 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-04 21:30:00 สุรศักดิ์  ศรี / / X
469 7341 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-08 02:50:00 หนูเล็ก  ซาน / X /
470 7342 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-08 10:00:00 วันชัย  หาช / / X
471 7345 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 13:05:00 บุญมี  ศรี / X /
472 7346 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-29 01:50:00 ทองม้วน  วงษ / X /
473 7355 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-03-10 21:45:00 อำนาจ  คำเ / / X
474 7388 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-02 18:00:00 วัฒนา  แหล / / X
475 7389 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-03 20:00:00 สง่า  ศรี / X /
476 7393 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-05-06 03:00:00 เจนจิรา  นาค / X /
477 7394 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-06 01:00:00 สุรเดช  โสภ / / X
478 7395 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-05-04 10:20:00 ทองไสย  แพง / X /
479 7397 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-05-09 14:00:00 เสงี่ยม  ปุร / X /
480 7399 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-05-12 01:30:00 คำ  สอน / X /
481 7401 11004  โรงพยาบาลพล 2021-05-11 17:50:00 บู่  บุป / X /
482 7404 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-06 12:30:00 นิรนาม  พูน / X /
483 7409 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-10 16:08:00 สมหมาย  เมื / X /
484 7414 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2021-05-12 10:30:00 รัศมี  หนู / X /
485 7416 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2021-05-12 22:30:00 หนู  ป้อ / X /
486 7417 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-18 03:15:00 อนุวัฒน์  ใจห X X X
487 7418 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-11 18:55:00 ก๊กพัว  แซ่ / X /
488 7421 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-12 19:00:00 คำใส  จัน / X /
489 7424 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2021-05-12 23:00:00 ทองสา  สุว / X /
490 7426 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2021-05-14 16:30:00 ปนัดดา  ภูส / X /
491 7427 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-14 22:00:00 ดรุพล  ชาป / X /
492 7432 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-18 17:50:00 ปิยะ  จ่า / X /
493 7441 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-26 19:55:00 บัวไลย์  คำเ / X /
494 7444 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-30 09:15:00 เกษม  ร้อ / X /
495 7445 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-12-31 09:35:00 สลัด  บุต / X /
496 7454 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-02 10:40:00 ลำไพ  แสน / X /
497 7455 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-04 06:30:00 สำรวย  ศรศ / X /
498 7456 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-05 15:50:00 ณัฐวุฒิ  ดวง / X /
499 7460 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-06 10:10:00 อรรถพล  อัต / X /
500 7461 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-07 01:20:00 ไพทูลย์  แสง / X /
501 7464 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-08 22:40:00 ทองดี  แปน / X /
502 7465 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-10 09:20:00 นิวัฒน์  แก้ / X /
503 7469 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-14 22:40:00 นิกร  โสด / / X
504 7470 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-15 16:40:00 ศักดา  เฮี / X /
505 7471 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-17 03:10:00 สมัย  บุญ / X /
506 7472 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-17 13:30:00 ถาวร  มูล / X /
507 7473 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-17 17:20:00 สี  มูล / X /
508 7475 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-17 23:40:00 ทองใบ  ช่ว / / X
509 7481 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-24 12:30:00 วิสุทธิ์  สุว / X /
510 7482 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-24 12:30:00 คำพอง  บาล / X /
511 7484 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-25 13:30:00 ประสงค์  สุแ / / X
512 7485 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-25 15:15:00 สังเวียน  คำย / X /
513 7488 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-28 17:00:00 สุวรรณ  ชาว / X /
514 7490 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-31 13:40:00 วิเชียร  ดาไ / X /
515 7493 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-10 00:01:00 คำพอง  กอง X X /
516 7494 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-10 00:01:00 คำพอง  กอง X X /
517 7497 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-06 12:00:00 พงษ์ศักดิ์  พงส X X /
518 7511 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-20 04:00:00 อุทัย  โตน X X /
519 7512 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-21 23:55:00 ทองใส  มุง X / X
520 7516 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-23 22:45:00 สงกรานต์  วงค / X /
521 7524 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-05-04 14:52:00 จิรวัฒน์  คงบ X / X
522 7529 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-26 14:00:00 น้อย  แอแ / X /
523 7555 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-01 20:20:00 บุญถือ  โสภ / / X
524 7556 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-01 11:40:00 ชารี  โมค / / X
525 7557 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-01 18:30:00 เพลิน  สาม / X /
526 7559 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-02 21:20:00   / X /
527 7566 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-05 15:30:00 ทวี (ตาย)  สาร / / X
528 7567 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-05 10:00:00 มนตรี  ภาก / X /
529 7574 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-10 14:15:00 สมพงษ์  ห้ว / X /
530 7579 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-12 22:20:00 สา  อุป / / X
531 7580 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-11 07:50:00 ก้าน  สอน / X /
532 7584 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-30 12:45:00 จิรา  อุด / X /
533 7586 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-23 09:40:00 ไข่  น้อ / X /
534 7591 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-30 10:00:00 สุทธิชัย  โมร / X /
535 7595 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-01 16:09:00 ทัศน์  แกล X / X
536 7596 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-02 09:59:00 บุญถม  วาท X X /
537 7623 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-19 13:50:00 เกษม  ศรี / X /
538 7632 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-25 14:30:00 ส้าน  คำเ / X /
539 7636 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-30 05:20:00 บุญมา  ไต้ / X /
540 7644 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-01 17:30:00 พิทักษ์  ยะห / X /
541 7646 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-04 13:00:00 ชู  สาย / / X
542 7649 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-02 18:00:00 สมทรง  พรม / X /
543 7650 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-06 19:00:00 สมปอง  โคต / / X
544 7654 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-05 17:35:00 บัวพันธ์  เกต / X /
545 7655 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-05 19:00:00 บัวลอย  โยว / X /
546 7656 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-06 12:55:00 มะลิ  อุป / X /
547 7657 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-08 22:05:00 สอาด  ทูล / X X
548 7658 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2021-08-09 09:18:00 เบ้า  สีไ / X /
549 7667 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-01 23:30:00 เสียมลั้ง  แซ่ X X /
550 7671 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-04 08:00:00 เก้า  จิว / / X
551 7679 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-08 12:00:00 ทองดาว  ศรี / X /
552 7680 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-10 11:00:00 สุบัน  ศรี / X /
553 7707 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-15 20:30:00   X / X
554 7710 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-17 08:00:00 สำลี  ฝ่า / X /
555 7713 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-18 10:30:00 แพงสี  ทอง / X /
556 7719 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-20 15:50:00 หนูไกร  ประ / / X
557 7733 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-20 02:00:00 จวบ  ยัง / / X
558 7738 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-02 11:20:00 ทองพูน  ไกย / X /
559 7739 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-04 18:20:00 สมควร  บุญ X / X
560 7740 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-04 01:30:00 ธรรมนูญ  ชาร / X /
561 7742 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-06 18:00:00 เขียน  เลิ / X /
562 7745 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-07 13:45:00 ดำรง  ชาล / / X
563 7756 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-10 04:25:00 ประรมย์  ไชย / / X
564 7759 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-12 13:00:00 ทองม้วน  ดวง / X /
565 7760 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-14 12:30:00 อนันต์  ระห / X /
566 7765 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-19 16:30:00 อนงค์  พัน / X /
567 7772 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-23 23:45:00 แอ้  ห่ว / X /
568 7777 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-27 14:30:00 วิชาญ  หนู / X /
569 7778 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-28 12:15:00 บุญเลี้ยง  มาจ / X /
570 7781 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-07-30 21:40:00 สุระชัย  จรั / X /
571 7800 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-28 10:35:00 คำออน  รัต / / X
572 7811 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-29 12:40:00 สายฝน  สาท / X /
573 7824 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-30 18:30:00 สมัคร  โม้ / X /
574 7846 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-01 16:45:00 บุญจันทร์  ประ / X /
575 7854 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-31 23:45:00 บัวพันธุ์  โนน / X /
576 7858 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-01 21:00:00 สมบูรณ์  วัน X X /
577 7862 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-02 13:00:00 พิมลศรี  มหา / X /
578 7863 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-09 02:30:00 สม  นาม / / X
579 7867 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-21 10:05:00 ภา  ตาห / / X
580 7868 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-21 17:20:00 ณัฐวดี  ตาด / X /
581 7870 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-06 01:50:00 ทองพูน  สมว / / X
582 7871 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-04 20:45:00 ประสาน  เจร / X /
583 7895 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-03 21:05:00 ไสย์  โพธ X / X
584 7896 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-04 15:07:00 วินัย  สิท X X /
585 7897 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-04 11:43:00 สุพจน์  แสน X X /
586 7900 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-06 15:20:00 จันทร์ลา  ดอน X X /
587 7904 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-07 17:33:00 สุรพล  ชมภ X X /
588 7912 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-08 11:26:00 สมหมาย  ฉิม X X /
589 7913 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-08 21:13:00 วัลลภ  บัว X X /
590 7930 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2021-07-28 10:00:00 สัญญา  ยอด / X X
591 7951 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-05 04:00:00 อรุณ  ขุ่ X / X
592 7958 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-09 12:15:00 หัสชา  พลา / X /
593 7964 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-01 23:20:00 สุรพล  ทาน X / X
594 7966 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-01 13:50:00 สานนท์  เจร X X /
595 7969 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-18 15:57:00 สุชิน  วิล X / X
596 7975 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-20 21:00:00 DIETER  KLA X X /
597 7976 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-21 12:50:00 พิมพา  พลน X / X
598 7977 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-21 15:24:00 มอร์ริส  ชาร X X /
599 7978 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-22 11:07:00 ศิลปกรณ์  บุญ X / X
600 7980 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-23 21:05:00 สวัสดิ์  สาร X X /
601 7981 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-06-24 12:24:00 บุญชู  ติต X / X
602 7997 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-04 12:30:00 จารึก  เที / X /
603 7999 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-05 21:50:00 บุญเลิศ  สุร / X /
604 8002 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-07 04:50:00 ประเทือง  บุญ / X /
605 8016 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-12 01:20:00 หนูเทียน  สัป / X /
606 8041 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-15 10:00:00 แต๋  วิเ / X /
607 8043 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-16 23:30:00 บรรญัติ  ขุน / X /
608 8051 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-21 17:00:00 อาคม  พิน X / X
609 8055 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-19 00:00:00   X X /
610 8065 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-22 08:56:00 วิไลวรรณ์  มีพ / / X
611 8066 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-22 15:12:00 เนาว์  ภูส / / X
612 8079 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-19 13:35:00 วานิช  ลุน / X /
613 8088 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-24 14:11:00 นิรุส  แต้ / X /
614 8089 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-24 19:10:00 วิโรจน์  บุญ / X /
615 8091 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-26 19:20:00 ชาตรี  ใยไ / X /
616 8095 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-29 09:30:00 สมพงษ์  แสง / X /
617 8096 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-30 16:10:00 วิโรจน์  กุล / X /
618 8098 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-08-30 01:12:00 สมยศ  พื้ / X /
619 8101 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-18 10:00:00 พนม  แพง X / X
620 8102 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-15 12:00:00 สร้างสรรค์  วงษ X X /
621 8104 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-22 22:58:00 สาระจวน  สอน / X /
622 8105 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-23 09:56:00 ทองจันทร์  โนน / X /
623 8114 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-20 15:00:00 สุพัฒน์  สุข X / X
624 8117 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-09-25 22:00:00 ทองดวง  ไมต X / X

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อที่เสียชีวิต ปีงบประมาณ 2563

#
ID โรงพยาบาล วันที่รับบริการ ชื่อ-สกุล เสียชีวิต/NR รพช. เสียชีวิตใน48ชม. เสียชีวิตที่รพ.ขอนแก่น
1 2882 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2020-09-30 15:20:00 เบ้า  โยธ X X /
2 3303 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-29 00:35:00 สวรรค์  แก้ / / X
3 3023 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-28 22:25:00 ชวด  แดน X / X
4 2903 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-28 15:25:00 สุภีย์  นัน X X /
5 3755 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-27 19:20:00 วรวรรณ  ศิร / X X
6 3301 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-27 13:45:00 เชาว์  มาต / X X
7 2870 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-09-27 09:04:00 สุพัตร  คำพ / X /
8 3300 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-26 22:57:00 คานห์  ชลธ / X /
9 3394 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-09-26 15:36:00 สำลี  เชิ / X X
10 3298 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-26 14:00:00 พิชิต  ศิร / X /
11 2897 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-26 08:20:00 วิเชียร  ปัท X X /
12 3297 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-26 07:30:00 กรกฎ  โชค / X /
13 4360 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-25 22:53:00 คำปัน  โสภ / / X
14 3756 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-25 20:34:00 อรพิณ  แก้ / X X
15 3296 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-25 18:30:00 วิชาญ  ศรี / / X
16 3758 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-24 23:10:00 ภัทรธิดา  สิท / X X
17 3295 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-24 11:35:00 ชัยสิทธิ์  สุข / X /
18 2901 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-24 04:00:00 วินัย  คำพ X X /
19 3291 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-23 17:30:00 เสถียรราชเดช  แก้ / X /
20 3816 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-23 15:06:00 อบ  จัน / X /
21 3206 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-23 13:00:00   X / X
22 3293 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-23 11:00:00 ประดิษฐ์  สุว / X /
23 3288 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-22 22:40:00 วิเชษฐ์  อิน / X /
24 3290 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-22 20:35:00 พรชัย  สุน / X /
25 3013 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-21 20:54:00 ยุ่น  แผง / X /
26 4584 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-09-21 19:02:00 ชาย  ต่ำ / X /
27 3011 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-20 08:54:00 วิรยุทธ์  ชิน X / X
28 2726 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-09-18 21:18:00 อุไร  นุด X X /
29 2768 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-09-18 00:00:00 บุญเพิ่ม  มุง / X X
30 3286 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-17 17:20:00 สวาท  พอง / X /
31 3001 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-16 07:49:00 ทองอินทร์  อุป X X /
32 3000 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-15 23:18:00 ทองสุข  ภูพ X X /
33 4762 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-15 19:44:00 คำบง  เถา / X /
34 2682 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-15 02:00:00 ทวีป  อาจ X X /
35 4767 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-14 19:37:00 ถนอม  นาท / X /
36 3280 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-13 10:55:00   / X /
37 3282 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-13 09:00:00 สองพัน  ลัด / / X
38 2697 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-09-12 19:44:00 ใบ  หาญ X X /
39 2666 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-12 14:00:00 อบมา  เคน X X /
40 2696 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-09-12 12:05:00 คำผิว  ศรี / / X
41 2625 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-09-11 17:53:00 รัตนา  สุภ X X /
42 3278 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-11 16:00:00 สปรินส์  ศรี / X /
43 2821 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-09-11 00:27:00 ประหยัด  จัน / X X
44 2764 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-09-10 13:00:00 สมาน  สุข / X X
45 2668 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-10 12:10:00 วิชาญ  วิช X X /
46 3277 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-10 08:30:00 อดิศักดิ์  อาน / X /
47 3257 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-09 18:00:00 มารุต  บรร / X X
48 3276 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-09 11:20:00 รุ่งนิรัน  วัด / X /
49 3309 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-09 09:30:00 หทัยรัตน์  ประ / X /
50 4642 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-08 16:15:00 นพ  อัค X / X
51 3273 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-08 15:00:00 บวร  นิล / X /
52 3308 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-08 11:41:00 วสุนิน  จิน / X /
53 2856 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-09-07 16:10:00 ทองจันทร์  ถ้ำ / X X
54 2991 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-07 11:15:00 อำนวย  โพธ X X /
55 2839 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-05 23:07:00 สามัคคี  ศรี X X /
56 2838 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-05 19:08:00 มง  กมล X X /
57 4663 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-04 00:31:00 จักรินทร์  ปุร X X /
58 2523 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-03 21:40:00 บุญแสง  แจ่ X / X
59 3307 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-03 18:15:00 ตุ่น  แก้ / X /
60 3270 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-03 04:25:00 สุจิตร  ลาด / X /
61 2836 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-02 17:58:00 อนุชา  วิร X X /
62 2522 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-02 14:20:00 อภิชา  ศรี X / X
63 3051 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-02 01:10:00 ชาลี  หงษ / / X
64 2835 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-01 19:51:00 ละมุด  ทรั X / X
65 3267 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-09-01 14:45:00 ไพโรจน์  พรห / X /
66 3052 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-30 18:45:00 สิทธินนท์  เคี / / X
67 3425 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-29 21:15:00 ธงชัย  คงภ / X /
68 3055 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-29 14:30:00 สวัสดิ์  พิม / X /
69 2482 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-08-28 13:14:00 สมจิต  แก้ X X /
70 2701 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-27 22:49:00 อภิชาติ  นวล X / X
71 2460 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-08-27 15:19:00 บุญเลิศ  ผิว X / X
72 3058 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-27 14:45:00   / X /
73 2766 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-08-26 15:10:00 ทองร้อน  หาญ / X X
74 2765 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-08-26 14:19:00 ทองร้อน  หาญ / X X
75 2653 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-26 06:28:00 เลิศ  จงเ X X /
76 2652 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-25 22:43:00 ไพบูลย์  พัน X X /
77 3063 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-24 21:30:00 เหมือน  พลบ / X /
78 3762 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-24 18:55:00 อ่อน  เที / X /
79 2651 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-24 15:18:00 หนูแดง  น้อ / X /
80 2447 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-08-24 12:00:00 ดาว  หล่ X / X
81 3070 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-23 10:30:00 สง่า  กงว / X /
82 2431 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 2020-08-23 09:00:00 คำเคลือบ  อ่อ X / X
83 2433 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-23 02:00:00 ศุภชัย  เทศ X / X
84 2648 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-22 23:02:00 ฮวด  สวน / X /
85 2444 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-08-22 10:11:00 อดิศักดิ์  ชาร X X /
86 2427 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-08-22 08:00:00 อดิศักดิ์  ชาร X X /
87 2420 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-08-21 04:57:00 ไพทูล  กอง X / X
88 2647 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-20 17:03:00 ผดุงศักดิ์  วงศ / X /
89 2439 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-08-20 09:32:00 สำอาง  เพี X X /
90 2348 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2020-08-20 03:40:00 อ้ม  บุญ X X /
91 2646 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-19 15:30:00 สุนันต์  ใยแ / X /
92 2434 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-18 18:00:00 ประเวช  แก้ X / X
93 3306 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-18 17:45:00 มารุต  บรร X X /
94 2644 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-18 13:13:00 สงคราม  บัว / X /
95 3767 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-18 12:20:00 บรรจง  โนน / X /
96 2779 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-08-18 08:41:00 สนธยา  แสง / X X
97 4580 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-18 02:12:00 หนูกร  สุต X / X
98 3078 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-17 18:15:00 บน  งาม / X /
99 2409 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-17 18:00:00 ปรีดา  วิช X X /
100 3079 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-17 16:00:00 บุญถม  ศรี / X /
101 2606 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-08-17 09:17:00 บังอร  โปม X X /
102 3421 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-16 21:00:00 สังเวียน  แข็ / X /
103 2371 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-15 23:30:00 มนตรี  แถบ X X /
104 2365 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-08-15 18:30:00 พลศักดิ์  ไชย X X /
105 3769 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-13 15:35:00 สอ้อน  รูป / X /
106 2935 11004  โรงพยาบาลพล 2020-08-13 15:10:00 เจียม  ดื่ / X X
107 3086 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-13 01:30:00 นิวัฒน์  โพธ / / X
108 3371 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-11 11:15:00 ศักดิ์สิทธิ์  มุส / X /
109 3263 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-11 06:30:00 ประหยัด  ช่ว / X /
110 3262 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-10 22:00:00 ประมวล  ไวย / X /
111 3088 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-10 22:00:00 เรืองเดช  สุด / X /
112 3064 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-10 22:00:00 เฉลิม  คำม / X /
113 2344 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2020-08-10 15:48:00 ดำ  ประ X / X
114 3069 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-10 12:00:00 พรชัย  ศรี / X /
115 2304 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-08-09 11:37:00 สุริยา  เค้ X X /
116 4581 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-08 17:08:00 หนูเคน  ก้อ / X /
117 2317 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-08-08 13:20:00 หนูเคน  ก้อ X X /
118 3261 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-08 02:10:00 อุบล  หาญ / / X
119 2299 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-08 00:45:00 สมเพชร  บุต X X /
120 2302 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-06 12:45:00 พีรัตน์  ช่า X X /
121 2305 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-08-06 08:08:00 คำมาย  แก้ X X /
122 2542 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-06 05:23:00 เหล็ก  หนอ X X /
123 2543 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-06 05:23:00 เหล็ก  หนอ X X /
124 3259 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-05 21:00:00 วรรณชนะ  สมท / X /
125 2286 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2020-08-05 20:45:00 บุญย่อม  เกี X / X
126 2274 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 2020-08-04 01:17:00 เคน  หล้ X / X
127 2544 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-03 11:27:00 ประสงค์  สื่ X / X
128 2801 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-08-02 23:00:00 แสงไทย  ส่ว / / X
129 2496 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-08-02 00:30:00 สุริยันต์  วะส X / X
130 2557 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2020-08-01 11:00:00 สมัย  นุบ X X X
131 2240 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-31 16:30:00 ประสิทธ์  ปัส X / X
132 3083 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-31 11:00:00 ธีระพงษ์  สงก / X /
133 3361 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-31 06:30:00 อดุลย์  อ่อ / X X
134 2260 11004  โรงพยาบาลพล 2020-07-31 02:28:00 ค่ำ  มาเ X X /
135 3454 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-30 22:08:00 บุญศรี  พลเ X X /
136 2255 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-30 18:00:00 มานิจ  นาร X X /
137 2278 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-07-29 13:17:00 สมหมาย  หลา X X /
138 3415 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-29 11:42:00 ยงค์  บุต X X /
139 2229 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-07-29 08:50:00 รุ่งเพชร์  มหา X / X
140 2225 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-28 18:00:00 อนันต์  คัน X / X
141 2287 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-07-28 13:29:00 คำพันธุ์  ประ X / X
142 3412 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-27 17:18:00 บุญจันทร์  กุด X / X
143 2228 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-07-27 08:16:00 อ่อนสี  คำว X X /
144 3358 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-27 00:10:00 พัน  อ่อ / / X
145 3364 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-25 13:34:00 บุญจันทร์  ศรี / X /
146 3409 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-25 12:30:00   X X /
147 2208 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-25 12:20:00 จ่อย  กระ X / X
148 2234 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2020-07-25 11:52:00 ประสิทธิ์  ลีป / / X
149 3356 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-25 08:50:00 สดใส  วัง / X /
150 3407 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-24 21:22:00 หวด  มุก X X /
151 3406 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-24 12:40:00 จักรพงษ์  เทื X / X
152 2213 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-24 12:33:00 บุญเกิด  ลัด X X /
153 3354 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-23 20:30:00 กองเพชร  เบ้ / X /
154 2200 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-23 17:00:00 สำรี  ยาง X X /
155 2283 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2020-07-23 15:33:00 ประสิทธิ์  หนว / / X
156 3352 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-22 19:35:00 รุ่ง  รัก / X /
157 3817 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-22 17:10:00 สงกรานต์  แอแ / X /
158 3350 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-22 15:35:00 สมาน  พาจ / X /
159 2167 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-22 12:05:00 กาบ  วรส X X /
160 2205 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-07-22 11:59:00 สงกรานต์  แอแ X X /
161 2197 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-07-22 09:08:00 ถนอม  สนธ X X /
162 3244 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-20 12:21:00 พิสิษฐ์  ปุ้ X X /
163 2789 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-07-20 11:41:00 สถิตย์  เพ็ / X X
164 2790 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-07-20 11:41:00 สถิตย์  เพ็ / X X
165 2149 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-07-19 12:42:00 เภา  แดง X X /
166 3242 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-19 10:52:00   X X /
167 3346 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-18 17:58:00 สมนึก  ศิล / / X
168 2198 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-18 17:00:00 อภิวิชญ์  สุด X / X
169 3345 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-18 13:40:00 ประมงค์  มหา / X /
170 2136 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-17 18:49:00 วิญญู  พรห X X /
171 2138 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-17 18:00:00 ถวิล  หมื X / X
172 2135 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-17 10:23:00 สุรัตน์  ไร่ X X /
173 4323 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-16 18:03:00 อ้ม  บุญ X / X
174 3853 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-16 17:36:00 สุพิณ  สาจ / X /
175 3343 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-16 11:30:00 บุญชู  สิท / X /
176 3526 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-15 10:20:00 ลือชัย  บุญ / X /
177 2824 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-13 13:49:00 อุดร  การ X X /
178 3340 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-12 17:10:00 ประจักษ์  นาร / / X
179 2117 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-12 06:45:00 เจริญ  ดีค X X /
180 1985 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-07-12 02:57:00 พลอย  แสง X X /
181 3341 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-12 01:45:00 วาสน์  พระ / / X
182 3339 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-11 15:33:00 นฤเดช  หนู / / X
183 2186 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-11 12:00:00 อ้ม  โนร / / X
184 3338 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-11 00:05:00 จันดี  ประ / / X
185 2120 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-10 10:54:00 ดวง  สนธ X X /
186 3919 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-10 00:30:00 อิน  จัน / X /
187 1944 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-07-09 09:55:00 ราตรี  บัว X X /
188 3337 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-09 06:51:00 วิวัฒน์  ทิพ / X /
189 3921 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-08 21:55:00 นวน  เมื / X /
190 1942 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-07-08 18:47:00 เดชา  นำช / / X
191 3335 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-08 00:50:00 ประครอง  ไกย / / X
192 3330 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-07 20:15:00 สุจริต  ภูบ / X /
193 2814 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-07 17:22:00 คำมี (ตาย)  ปะส X / X
194 4380 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-07 11:22:00 ฐิติกานณ์  นาม X X X
195 1936 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-07-07 08:04:00 คำภา  บัว X / X
196 2808 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-06 22:35:00 วิชัย  อ่อ X / X
197 2170 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-07-06 20:08:00 พันทิวา  เอก X X /
198 3925 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-06 17:00:00 ราตรี  บัว / X /
199 1930 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-06 13:20:00 ชนะ  วิช X X X
200 2132 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 2020-07-06 08:20:00 อุใด  ถมเ X X /
201 1929 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-06 00:10:00 มนูญ  จัต X / X
202 3510 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-05 15:34:00 สมภาร  ศรี / X /
203 3508 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-05 12:50:00 ล้วน  แทบ / X X
204 1926 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-05 08:50:00 สุริน  นาค X / X
205 1927 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-04 19:00:00 พิมพ์  บัว X / X
206 3331 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-04 17:33:00 กุล  โสภ / X /
207 2118 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-07-04 10:27:00 อัษฎาวุฒิ  หล้ X X /
208 4359 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-02 14:04:00 นิวัฒน์  อัก / X /
209 2797 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-01 18:14:00 สนอง  หงษ X X /
210 2796 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-01 13:24:00 สนอง  คำเ X X /
211 3496 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-07-01 12:00:00 คำพลอย  คำไ / X X
212 3650 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-30 20:39:00 ปรีชา  ศรี / X /
213 1829 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-29 16:02:00 ย้วย  เพี X X /
214 2232 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-06-28 11:17:00 บำเพ็ญ  สัน / X X
215 1823 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-28 04:00:00 สุทธิพงษ์  แสน X / X
216 1835 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-26 19:24:00 ดวน  พุท X X /
217 2269 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-06-26 16:40:00 สุนทรทิพย์  อนุ / X X
218 3642 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-25 23:45:00 วันทา  แสง / X /
219 3643 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-25 11:25:00 บุญถม  ฉลอ / X /
220 1864 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-06-25 08:50:00 สุภาพร  โยธ X / X
221 4378 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-25 00:17:00 ผล  บุด / X /
222 1844 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-24 18:07:00 นวลตาล  ลีว X X /
223 4381 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-24 17:51:00 โฆษกะ  สมา / X /
224 1845 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-24 14:30:00 โฆษกะ  สมา X X /
225 3640 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-23 15:58:00 อุดม  ข่อ / X /
226 1802 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-23 14:00:00 จี  นาค X X X
227 1800 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-06-23 09:05:00 นาง  ใสโ X X /
228 3636 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-22 09:00:00 พัฒนชัย  นัน / X /
229 1808 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-06-22 08:30:00 สุพรรณ  บุร X / X
230 1804 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-20 09:38:00 ถาวร  อาร X / X
231 5712 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-20 03:30:00 ทองสุข  โคย / X /
232 1757 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-20 03:00:00 สมศักดิ์  คลั X / X
233 3634 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-19 13:10:00 สุชิต  พัง / X /
234 3633 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-18 15:57:00 อัสนี  ศิร / X /
235 1737 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-17 23:00:00 พรมริน  มีไ X / X
236 1733 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-17 15:00:00 ไพโรจน์  มีม X / X
237 3632 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-17 13:20:00 สังคม  ไกร / / X
238 1734 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-16 20:40:00 พุทธา  มุง X X /
239 2242 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-06-16 17:30:00 คำมุข  สะต X X /
240 1726 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-15 08:00:00 ฉัตรชัย  มหา X / X
241 1743 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-14 18:31:00 ปิ่น  จัน X X /
242 3627 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-14 01:35:00 สมบูรณ์  ประ / X /
243 3625 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-13 13:50:00 ปัญญา  คำส / X /
244 1725 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-06-13 06:45:00 ปัญญา  คำส X X /
245 1721 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-06-12 23:48:00 สมพาน  วัน X X /
246 3624 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-12 21:36:00 หว่าน  สอน / X /
247 3623 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-12 19:15:00 ภานุเดช  อาร / X /
248 1712 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 2020-06-12 11:00:00 วิทยา  ไชย X / X
249 1892 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-06-12 10:00:00 ประหยัด  ฮาด / X X
250 3617 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-11 18:45:00 สมชาย  ภูม / X /
251 1709 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-11 13:30:00 โอหลัน  แก้ X X X
252 3616 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-11 12:00:00 รุหาญ  นิม / X /
253 2276 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-06-10 13:46:00 ยงยุทธ  ธนะ / X X
254 1697 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2020-06-10 10:30:00 อรุณแสง  ทอง X X /
255 1708 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-09 20:20:00 อัศนัย  ศรี X X /
256 3491 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-08 15:20:00 บัวผัน  คณา / X /
257 2267 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-06-08 11:22:00 บุญตา  พูน / X X
258 5636 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-07 13:00:00 ไพบูลย์  สุ่ / / X
259 2051 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-06-07 07:55:00 สายพลอย  ดวง X X /
260 5595 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-06 20:00:00 นิคม  สุป / X /
261 1655 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-06-06 14:25:00 เด่นดวง  โคร X X /
262 1656 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-06 06:00:00 สุทัศน์  เกา / X X
263 4353 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-06 01:03:00 บัวจันทร์  มีป / X X
264 1590 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-03 13:44:00 อุดมศักดิ์  หาญ / / X
265 1608 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-06-03 12:52:00 หนูพลอย  ตรี X / X
266 1595 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-06-03 08:41:00 เจตน์ศิริ  ยุ่ X X /
267 3483 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-03 07:30:00 สุภีร์  โทม X X /
268 3482 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-02 14:14:00 สมบัติ  รัต / X /
269 1591 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-06-02 12:50:00 สุพล  ชัย X / X
270 4568 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-30 13:55:00 วัลลพ  แสน / X /
271 3736 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-29 21:25:00 ดม  สุอ / X /
272 3735 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-29 15:30:00 บานเย็น  จำป / / X
273 2075 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2020-05-28 11:00:00 สุริยงค์  เพ็ X / X
274 3801 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-28 10:00:00 ประสิทธิ์(ตาย)  เนื / X /
275 4565 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-27 14:20:00 บัว  ใจส / X /
276 3792 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-27 13:50:00 ปรีดี  ไสย / X /
277 5637 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-27 12:36:00 ปรีดี  ไสย / X /
278 1881 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-05-25 22:38:00 คำปรางค์  โพธ / X X
279 3737 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-24 23:30:00 อร่ามศรี  วิร / X /
280 1516 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-05-24 21:45:00 สุภธมิตร  บุต X / X
281 1781 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-05-23 19:23:00 ลาวัลย์  บุต X X /
282 3493 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-23 09:00:00 จรัส  แสง / X /
283 3726 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-22 20:20:00 รุ่งเรืองศรี  สุข / X /
284 3783 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-22 17:30:00 เกรียงศักดิ์  เอก / X /
285 1519 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-05-22 17:05:00 อรุณ  คาม X X /
286 1550 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-05-22 13:04:00 สมพร  คำม X / X
287 3727 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-22 12:50:00 อ้ม  แก้ / X /
288 1563 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-05-20 18:00:00 ป่อง  สุด X / X
289 1745 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-05-20 06:52:00 คำตัน  อุ่ X / X
290 3775 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-20 01:20:00 ณัฐพล  กรม / / X
291 2039 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 2020-05-19 19:40:00 สุรศักดิ์  ต้น X / X
292 3722 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-19 17:30:00 วรรณ์  ผาง / X /
293 1503 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-17 19:26:00 อรุณ  ประ / X /
294 3716 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-17 17:00:00 ทองลวด  รัต / X /
295 3745 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-17 08:30:00 บุญมา  จัน / X /
296 1473 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-17 01:00:00 วินัย  สัง X / X
297 1653 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-05-16 21:24:00 เคน  ป้อ / X X
298 1522 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-05-16 15:07:00 อ้ม  แก้ X X /
299 3742 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-16 07:55:00 บุญยัง  สมพ / / X
300 2009 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-05-15 17:28:00 ศิริ  สะเ X X /
301 3741 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-15 16:05:00 ทองดำ  มูล / / X
302 1619 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-05-15 15:07:00 ทองดำ  มูล X / X
303 1618 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-05-15 13:53:00 อาภารัตน์  โคต X X /
304 3705 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-15 11:25:00 บัวภา  เจร / X /
305 3713 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-15 11:10:00 สังเวียน  ชาเ / X /
306 3712 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-14 15:00:00 ชยามร  พูน / / X
307 1460 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-05-14 05:01:00 วรรณศรี  คมข X X /
308 3700 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-13 18:40:00 เขียว  จัน / X /
309 2008 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-05-13 16:25:00 บัวภา  เจร X X /
310 3708 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-12 14:00:00 หนูพิน  ประ / X /
311 3699 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-12 13:20:00 วิราช  ถาด / X /
312 3691 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-11 22:00:00 ประสาน  หลา / X /
313 1374 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-11 10:00:00 มวน  บุญ / X /
314 3683 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-11 00:00:00 บุญรวย  โยธ / X /
315 1371 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2020-05-10 23:00:00 สมนึก  ชื่ X X /
316 1356 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-05-10 12:02:00 ยอดชายสารวัน  พรม X X /
317 1443 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-05-10 10:33:00 คำภู  วงษ X X /
318 1788 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-05-10 08:13:00 ประสาน  หลา X X /
319 3706 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-10 08:00:00 เสาวลักษณ์  จัน / X /
320 1354 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-09 22:08:00 สมจิตร์  วงษ X / X
321 3698 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-09 21:00:00   / / X
322 3696 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-09 15:00:00 สำราญ  มั่ / / X
323 4321 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-08 23:14:00 ประสาท  แก้ / X X
324 3674 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-08 19:05:00 จารึก  วรร / X /
325 1777 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-05-08 15:46:00 บัวเรียน  นาม X X /
326 4318 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-08 13:57:00 วงเดือน  สมบ / / X
327 3686 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-08 11:00:00 กฤษณา  ดาว / X /
328 3672 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-08 10:20:00 คำจันทร์  เที / / X
329 3676 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-07 20:30:00 วิจิตร  ตอง / X /
330 4319 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-07 17:30:00 บุญเรือง  น้อ / X /
331 3671 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-07 16:55:00 มี HT  น้อ / X /
332 3670 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-07 15:10:00 อนงค์  จำป / X /
333 1616 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-05-07 15:02:00 มี HT  น้อ X X /
334 3475 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-07 14:00:00 หนูนา  แก้ / X /
335 1790 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-05-06 21:43:00 สุรินทร์  หลา X X /
336 3669 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-06 21:15:00 สด  สิง / X /
337 1326 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-05-06 18:19:00 สด  สิง X X /
338 3668 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-06 17:00:00 เคนสา  ต้น / X /
339 1338 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-06 16:08:00 อุ้ย  เมื / X /
340 3472 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-06 10:00:00 ราตรี  กุน / X /
341 1327 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-05 17:00:00 พิพัฒน์  มูล X X /
342 3688 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-05 11:00:00 สมร  ศรี / X /
343 3663 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-05 08:30:00 หนู  ตาไ / X /
344 3469 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-04 23:00:00 ชวน  หาป / X /
345 1312 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-04 06:44:00 สวัสดิ์  อาจ / X /
346 1587 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-05-03 14:50:00 สมหมาย  เพิ X X /
347 4561 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-05-02 15:00:00   / X X
348 1310 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2020-05-02 12:30:00 สมโภช  ศรี X X /
349 2003 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-05-02 11:06:00 ทองมี  ขาน X X /
350 3802 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-30 19:30:00 บุญชู  รอบ / X /
351 1669 11004  โรงพยาบาลพล 2020-04-30 15:57:00 วิรัตน์  ปาท X X /
352 1311 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-04-30 13:41:00 คำสด  นุด X / X
353 3667 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-30 11:10:00 ทองดำ  ศรี / / X
354 2264 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-04-29 23:38:00 ประทานพร  โยธ / X X
355 1442 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-04-29 15:20:00 มานะ  เกร / X /
356 4125 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-28 12:47:00 มีชัย  เหล / X /
357 4560 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-28 11:40:00 ประสิทธิ์(ตาย)  เนื / X /
358 4402 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-28 00:33:00 หนูจันทร์  บุญ / / X
359 3173 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-27 21:15:00 คำเปียง  ศรี / X X
360 1341 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-27 21:00:00 คำเปียง  ศรี X X /
361 3174 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-27 20:20:00 เบา  สิม / X X
362 1999 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-04-27 19:46:00 เพ็ง  สีป X X /
363 3899 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-27 14:00:00 สมชาย  เกต / / X
364 1247 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-04-26 23:11:00 สุนัน  ยุร X / X
365 1239 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-04-26 00:06:00 พาด  ทาร / X /
366 4409 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-25 12:00:00 เบ็ญ  มะบ / X /
367 3894 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-24 12:30:00 พรสวรรค์  ประ / / X
368 3470 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-24 10:00:00 บังอร  วิร / X /
369 3747 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-23 18:00:00 ไพโรจน์  กุล / / X
370 3893 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-21 15:15:00 ไพรัช  ริน / X /
371 1487 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-04-21 10:24:00 บัวเกส  เค้ / X X
372 3892 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-20 11:00:00 ประสาท  ริโ / X /
373 1228 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-04-20 07:43:00 บุญโฮม  ศิร X / X
374 1244 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-20 06:34:00 ศรชัย  สร้ X X /
375 1230 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-04-19 09:00:00 ทองปิว  ไสว X X /
376 1958 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2020-04-16 08:50:00 ทอง  จัน / / X
377 1249 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2020-04-16 07:40:00 สายสมร  ไทย X X /
378 1183 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-13 15:10:00 สุดี  กัน X X /
379 3171 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-13 13:42:00 หนูฤทธิ์  แสน / X X
380 3170 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-13 13:38:00 จิตรวี  มหา / X X
381 1294 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-13 11:52:00 จิตรวี  มหา X X /
382 1248 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2020-04-12 09:48:00 บำเพ็ญ  อุ่ X / X
383 1386 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-04-11 19:30:00 ฐิรญา  แสง X X /
384 1153 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-10 00:01:00 หนอง  ศรี X / X
385 1182 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 2020-04-09 12:20:00 หนอง  ศรี X / X
386 3473 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-09 10:00:00 คำปุน  พุท / / X
387 3880 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-08 11:40:00 สาคร  สิง / X /
388 3879 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-07 10:40:00 สมชัย  เล้ / / X
389 1151 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-07 02:33:00 เมฆ  มณี X X /
390 4399 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-06 22:34:00 วรี  กิ่ / X /
391 3872 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-03 16:25:00 คำเดิน  สุข / / X
392 3152 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-02 22:45:00 อภัสรา  พัน / X X
393 1815 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-04-02 11:00:00 มงคล  บุญ / X X
394 3810 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-02 08:40:00 อนันต์  ศิล / X /
395 1093 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-04-01 16:26:00 ฐิติสรณ์  จิต X / X
396 3808 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-01 12:00:00 ทอง  ศิร / X /
397 3876 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-01 11:30:00 เกียน  พัน / / X
398 1084 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-04-01 05:45:00 อดิเรก  ลาน / X /
399 1125 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-31 21:00:00 ทองทิพย์  ศิร / / X
400 1064 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-03-31 13:00:00 ปราโมทย์  สาค / / X
401 3151 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-31 12:41:00 ทองทิพย์  ศิร / X X
402 3984 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-30 19:40:00 หลวง  โคท / X /
403 3983 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-30 18:45:00 อนุชาติ  เข็ / X /
404 3462 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-30 15:45:00 คำพา  โพธ / X X
405 1641 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-03-29 19:26:00 ประเสริฐ  ปะต X / X
406 3959 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-28 21:20:00 สายทอง  โชค / / X
407 1050 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-03-27 23:25:00 สายทอง  โชค X X /
408 4395 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-27 14:00:00   / X /
409 1048 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-03-27 11:30:00 กฤษดา  เกษ X / X
410 4394 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-26 10:50:00 สนั่น  ศรี / X /
411 1054 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-03-26 06:50:00 สอน  ใสจ X / X
412 1610 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-03-25 17:45:00 สมเกียรติ  โยธ X X /
413 4186 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-24 22:18:00 กองแบ้ง  แพง / X /
414 1202 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-03-24 19:30:00 คำพา  โพธ X / X
415 3459 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-24 17:30:00 จำปี  นาห / X X
416 1069 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 2020-03-24 11:55:00 มานพ  พัส / X X
417 4126 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-24 11:17:00 กาลเวก  จัน / X /
418 1057 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-24 03:42:00 ทองย้อย  แสง X X /
419 3457 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-23 12:30:00 ลั่นทม  พัง / X X
420 1032 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-03-21 12:10:00 สมพร  ไสเ X X /
421 1041 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 2020-03-20 07:15:00 ชาย  ทำม X / X
422 1052 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-03-20 06:51:00 เดชา  จัน / / X
423 1055 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-03-20 06:11:00 จันลี  มัญ X X /
424 1128 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-19 14:20:00 ตึ่ง  กดน X X /
425 1016 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 2020-03-18 07:18:00 ไสว  สีร X X /
426 1422 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-03-17 22:49:00 คำต่วน  นุช X X /
427 3944 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-17 21:42:00 เสถียร  แก้ / X /
428 1000 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-03-16 09:15:00 สมศรี  โพธ X X /
429 2123 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 2020-03-13 17:12:00 ทองใบ  ศรี X X /
430 3445 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-13 12:45:00 ทองมาก  ว่อ / X X
431 4393 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-13 11:28:00 ปรีชา  ดวง / X /
432 4391 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-12 13:00:00 สาย  แซ่ / X /
433 4390 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-12 09:10:00 เฉลียว  ศรี / X /
434 4044 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-12 06:55:00 วิภาพร  ศรี X / X
435 979 11004  โรงพยาบาลพล 2020-03-11 15:00:00 จำลอง  นาม / X X
436 4138 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-11 07:44:00 ชาย  โง๊ X / X
437 3430 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-10 15:19:00 สมจิตร  สุว / X X
438 943 11004  โรงพยาบาลพล 2020-03-09 23:10:00 ษรเพชร  เพี / X /
439 3435 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-09 22:00:00 วิภา  วัช / X X
440 3434 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-09 06:00:00 สงกรานต์  ชัย / X X
441 1420 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-03-09 03:39:00 สงกรานต์  ชัย X X /
442 3936 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-09 02:00:00 เวิน  เทพ / / X
443 3433 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-08 20:00:00 บาง  แหล / X X
444 3931 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-06 19:00:00 คนอง  นาม / X /
445 3915 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-06 14:55:00 เกีย  พิท / / X
446 3940 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-06 13:30:00 สมบูรณ์  ทอง / X /
447 3914 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-05 21:20:00 กฤษดา  หลอ / / X
448 852 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-03-04 22:04:00 ดาวเรือง  เขี X X /
449 3911 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-04 12:55:00 น้ำมูล  แสน / X /
450 3909 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-03 14:25:00 สมัย  พิม / X /
451 1414 11004  โรงพยาบาลพล 2020-03-03 10:00:00 กำชัย  หาญ X X /
452 826 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2020-03-03 08:25:00 บุญเรือง  นัก X X /
453 3908 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-02 16:00:00 อำพร  เกิ / X /
454 4185 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-02 15:10:00 บอน  มีพ / / X
455 3439 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-02 14:00:00 พยอม  งาค / X X
456 3907 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-02 11:00:00 นิกร  สีท / / X
457 4389 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-01 22:19:00 สุริยันต์  โคก / X /
458 3906 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-03-01 22:10:00 สุริยันต์  โคก / X /
459 1277 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-03-01 07:09:00 เพ็ง  มูล / X X
460 786 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-02-29 16:12:00 ประสงค์  ปะว X X /
461 1097 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-02-28 14:05:00 คำผง  ขัว / X X
462 3149 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-28 01:00:00 แฉล้ม  ไชย / X X
463 1088 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-27 16:54:00 คำผล  นคร X X /
464 4049 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-27 15:00:00 โชติ  ศรี / X /
465 3146 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-26 17:00:00 บุญมา  โทม / X X
466 946 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-02-26 11:46:00 อำนวย  เตโ X X /
467 4047 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-26 08:30:00 กุศล  ไชย / X /
468 778 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-02-25 16:50:00 บุญช่วย  บุญ X X /
469 4139 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-25 15:31:00 สมชาย  แยง / X /
470 4046 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-25 13:00:00 มาโนชน์  เสน / / X
471 1096 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-02-25 10:55:00 เพลิน  วรร / X X
472 4043 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-25 00:00:00 สมชาย  แยง / X /
473 4045 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-24 13:00:00 เสงี่ยม  ลีค / / X
474 691 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-02-24 07:00:00 ทองดำ  เขี X / X
475 933 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 2020-02-24 00:30:00 พยาม  เขี / / X
476 4022 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-23 20:30:00 ทองปาน  ชัย / / X
477 7385 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-02-23 18:00:00 อ่วง  หวา / X /
478 4020 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-22 14:30:00 ช้าง  จงฟ / / X
479 675 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2020-02-22 11:44:00 นิรันดร์  เรื X X /
480 923 11004  โรงพยาบาลพล 2020-02-21 22:28:00 สุวัฒน์  คหะ X X /
481 1573 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-02-21 21:21:00 ปัน  แก้ X X /
482 761 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 2020-02-21 17:14:00 หวัน  เศษ X X /
483 645 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-02-21 13:15:00 อนงค์  พาอ X X /
484 1113 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-21 09:10:00 สุนี  เพี / X /
485 1091 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-20 14:34:00 สุริยะ  คำเ X X /
486 3126 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-20 14:00:00   / X X
487 4050 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-20 10:00:00 ประสิทธิ์  สาช / X /
488 578 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-02-20 09:39:00 เชิดชาย  จัน X X /
489 4014 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-17 21:35:00 นรินทร์  ถิน / X /
490 1122 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-17 09:15:00 ผาสุข  เรี / X /
491 539 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-02-17 08:21:00 ผาสุข  เรี X X /
492 4012 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-16 22:35:00 ลำดวน  สิง / / X
493 4013 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-16 21:30:00 ศรัญญู  ภูบ / X /
494 1143 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-16 15:57:00 จ่อย  ศิร X X /
495 1141 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-15 09:10:00 เอียวเต็ก  แซ่ X X /
496 4009 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-14 18:45:00 ปั่น  จุล / X /
497 1154 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-13 01:37:00 ประยูร  คุณ X X /
498 2849 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-02-12 22:54:00 หนูจีน  บุญ / X X
499 1119 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-12 19:20:00 สมภาร  แสง / X /
500 4006 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-12 14:30:00 ประเสริฐ  ศรี / / X
501 944 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-02-12 10:04:00 หนูอาน  หนู X X /
502 4004 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-11 22:30:00 บัวเรียน  อดท / / X
503 7369 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-11 14:20:00 ละม้าย  หาญ / X /
504 3129 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-11 01:00:00 สด  เลง / X X
505 1116 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-10 22:30:00 คำเนียม  รุ่ / X /
506 1120 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-10 19:10:00 สุณี  แซง / X /
507 711 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-10 12:40:00 วาส  มีษ / X X
508 4002 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-02-09 22:20:00 กันสอน  บุญ / X X
509 4000 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-08 20:30:00 ทองพิษ  นวน / X /
510 1168 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-08 17:00:00 สุดใจ  บุญ X X X
511 1169 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-08 14:50:00 ชาญยุทธ  แก้ X X /
512 422 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-02-07 17:30:00 พุฒ  มัง / X X
513 3997 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-07 17:00:00 โครัง  เงี / X /
514 411 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-02-07 13:16:00 กองแก้ว  อัค X X /
515 480 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-02-07 09:30:00 ประกาสิทธิ์  สุข X X /
516 7366 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-06 13:00:00 อุดม  ศิร / X /
517 1165 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-06 12:50:00 มนัส  บัว X X /
518 3135 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-06 11:52:00 เดือน  จัน / X X
519 3996 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-06 10:25:00 พิสิฏฐ์  โลห / / X
520 1112 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-05 18:00:00 สุภาพร  ยุร / X /
521 1263 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-05 17:52:00 ชาย  ขุม X X /
522 1264 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-05 13:46:00 เขียน  หนั X / X
523 543 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-02-05 10:00:00 บัวเรียน  อดท X X /
524 3991 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-03 17:30:00 อ้วน  อิน / X /
525 332 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-02-03 12:10:00 สมศักดิ์  พิม / / X
526 641 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-02-02 22:49:00 บุญถม  ศรี / X X
527 3990 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-02 18:00:00 ณัฐพล  พงอ / X /
528 1262 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-02-02 03:00:00 จันทา  หมื X / X
529 1605 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-02-01 06:13:00 พิสิฏฐ์  โลห X / X
530 4017 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-31 23:30:00 ฐิติพงษ์  โกว / X /
531 3939 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-31 20:43:00 จำรัส  เย็ / X /
532 4107 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-31 11:00:00 จำรัส  เย็ / X /
533 1289 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-31 01:38:00 ฉลาด  ชิน X X /
534 846 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-30 16:22:00 สมร  ชาญ X / X
535 4106 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-30 15:00:00 อุดม  เรื / X /
536 1288 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-30 05:14:00 สังข์  แสง X X /
537 709 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-29 22:55:00 แจง  เหล / X X
538 1044 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-29 18:30:00 สมร  กอง / X X
539 1282 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-28 18:15:00 พรม  สาร X X /
540 1284 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-28 14:39:00 สิทธิชัย  ชั่ X X /
541 493 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-28 11:00:00 บุญชู  ภูเ / / X
542 563 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-01-28 02:41:00 บุญเจียม  สีส X X /
543 278 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-01-27 09:00:00 บุญศรี  บุร X / X
544 4099 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-25 16:40:00 ประกาย  แพง / X /
545 4097 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-24 23:00:00 ธีระพงษ์  นาม / X /
546 3974 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-24 14:13:00 เมฆ  ชนะ X X X
547 963 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-01-24 10:35:00 รัชนก  พาท / X X
548 992 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-01-23 15:11:00 บัวฮอง  อิน X X /
549 281 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-01-23 13:50:00 บุญ  เพล / X X
550 556 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2020-01-23 13:30:00 พัน  จัน X X /
551 1318 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-23 12:36:00 สมจิตร  อนุ X X /
552 1834 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2020-01-23 12:30:00 สังวาล  วงล X X /
553 1269 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-01-23 12:00:00 ทองหงวย  เหล / / X
554 841 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-22 09:30:00 คำพอง  พุท X X /
555 339 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-22 05:30:00 ปราณี  กุม / X X
556 1237 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 2020-01-21 17:14:00 หวัน  เศษ X X /
557 229 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-21 11:32:00 จักรพงษ์  ซุย X / X
558 4093 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-20 16:50:00 วิมล  วรร / X /
559 492 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-20 13:40:00 บัวปี  แก้ / X X
560 4092 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-19 22:00:00 สว่าง  ภวภ / X /
561 415 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2020-01-19 01:50:00 ศิริรัตน์  เจร / X X
562 4085 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-17 17:30:00 สุนทร  ด้ว / X /
563 4084 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-17 16:00:00 บุญทม  โชค / X /
564 560 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-01-17 11:13:00 จูมศรี  ชาว X / X
565 4094 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-17 10:00:00 สุนทร  ด้ว / / X
566 1094 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-01-17 09:57:00 วีระพล  น้อ / X X
567 708 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-17 00:45:00 สัวะ  อมุ / X X
568 1332 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-16 21:29:00 ทองดี  ขุ่ X X /
569 988 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-01-16 16:15:00 เคนหวด  วงษ X / X
570 396 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-16 10:33:00 ประกาสิทธิ์  สุข / X X
571 247 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2020-01-16 07:55:00 เขียน  ยาง X X /
572 1045 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-16 02:30:00 บังอร  วัด / X X
573 1184 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-01-15 12:20:00 มณีรัตน์  กระ X X /
574 534 11010  โรงพยาบาลชนบท 2020-01-15 10:00:00 สีลา  สุว X X /
575 4071 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-14 13:35:00 ลบ  ชัย / X /
576 4070 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-14 04:00:00 สมบรูณ์  สมเ / X /
577 955 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-01-13 22:00:00 สัมฤทธิ์  ภมร / X X
578 1393 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-13 14:15:00 เทพอมร  มีก X X /
579 987 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-01-13 12:41:00 บุญจันทร์  สีด X X /
580 4074 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-13 10:00:00 สมพงศ์  ศรี / / X
581 525 11004  โรงพยาบาลพล 2020-01-13 08:00:00 พันธ์  พิม X / X
582 4375 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-13 02:30:00 ทองแดง  ชุม / X /
583 836 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-12 20:23:00 พู  ทับ / X /
584 835 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-12 10:30:00 สงัด  พวง X X /
585 3975 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-11 22:13:00 ประสงค์  โพธ X X /
586 11 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2020-01-11 20:02:00 สุพิน  โพธ X X /
587 4066 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-11 19:25:00 อำไพ  มาโ / X /
588 1402 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-10 23:40:00 คำปัน  ดอน X X /
589 3117 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-10 11:15:00 สุจริต  จัน / X X
590 3115 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-09 15:00:00 บุญไพย  เจร / X X
591 991 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2020-01-09 09:22:00 สมหมาย  ม่ว X X /
592 829 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 2020-01-09 01:30:00 สำรวย  พัส X X /
593 633 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-01-08 13:18:00 บุญ  คำแ X X /
594 230 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2020-01-08 09:49:00 จำปา  คำช X X /
595 4062 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-08 05:00:00 ประสิทธิ์  แก้ / X /
596 4042 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-08 01:05:00 สุเนตร  ปาร / / X
597 4061 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-07 19:50:00 สิงห์  ศรี / X X
598 1268 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-01-07 18:25:00 สง่า  พิน X / X
599 3112 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-07 18:00:00 จันทร์  โจภ / X X
600 1429 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-07 15:12:00   X X /
601 4027 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-06 22:30:00 บุญเพิ่ม  เชิ / X /
602 818 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2020-01-06 19:42:00 อาจณรงค์  สร้ / X /
603 3106 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-06 15:42:00 สมบัติ  จัน / X X
604 1398 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-06 12:20:00 จำรูญ  บัว X X /
605 4063 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-06 09:00:00 พันธ์  คูไ / X /
606 3105 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-05 19:12:00 ปิ่น  มะส / X X
607 3100 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-04 23:30:00 คำปุ่น  พิม / X X
608 1363 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-01-04 15:14:00 บุญถิ่น  สีล X X /
609 4056 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-04 14:40:00 มิตร  สาร / X /
610 1236 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 2020-01-04 07:22:00 จันทร์  การ X / X
611 4055 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-04 03:00:00 บุญเกิด  วัน / X /
612 4054 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-03 22:00:00 ปาน  รวม / X /
613 3096 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-03 14:37:00 แสน  ภูม / X X
614 4036 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-03 12:12:00 สวัสดิ์  ทะก / X /
615 940 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-01-02 17:00:00 สงวน  วรร X / X
616 1406 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-01 23:43:00 ลม  แสน X X /
617 649 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-01-01 14:55:00 ภูกฤษ  พิท / X X
618 96 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2020-01-01 14:55:00 ภูกฤษ  พิท / X X
619 3094 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-01 14:45:00   / X X
620 4064 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2020-01-01 11:40:00 ชูศิลป์  ผาจ / X /
621 1266 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2020-01-01 11:28:00 ประวัติ  หาร X X /
622 608 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2020-01-01 09:24:00 กอง  นระ / X X
623 1361 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2020-01-01 00:04:00 นาง  เชิ X X /
624 348 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2019-12-31 05:13:00 อาจินต์  ศรี / X X
625 3101 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-31 03:00:00 ชาตี  สุข / X X
626 2794 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-30 12:45:00 สมจิตร  โพธ / X /
627 660 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-12-29 21:31:00 สนิท  นาห X X /
628 225 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 2019-12-28 13:52:00 สมศักดิ์  เวี X / X
629 4197 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-26 21:45:00 สุรัช  วรย / / X
630 2744 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-26 01:45:00 นงนภัส  สุว / / X
631 2271 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-12-25 14:54:00 เทา  เที / X X
632 4194 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-24 19:30:00 ไพโรจน์  พรม / X /
633 366 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-12-24 10:18:00 เล็ก  อัน / X X
634 2735 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-22 07:00:00 อ้วน  บัว / X X
635 2739 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-21 18:30:00 คำป่น  พลร / X /
636 2741 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-21 17:00:00 บุญแสง  กลา / X /
637 2265 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-12-21 16:45:00 แหวน  เที / X X
638 698 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-12-21 04:00:00 เชาวลิต  บุญ X X /
639 2740 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-19 11:05:00 สม  ภู่ / X /
640 4190 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-19 07:50:00 พูน  นนท / X /
641 4191 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-17 23:45:00 สุพัฒน์  สีเ / / X
642 720 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-12-17 22:00:00 สอน  พลห X X /
643 40 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2019-12-17 16:05:00 ไมล์  สิง X X /
644 3611 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-16 18:08:00 นาคินภุชเคนทร์  เมย X / X
645 2729 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-14 20:30:00 นวล  ดาม / X /
646 2727 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-14 15:00:00 เฉลิม  สุท / X /
647 2721 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-13 18:30:00 สิริวิมล  สำเ / / X
648 574 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-12-13 13:40:00 หมึก  สืบ / X /
649 930 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-12-12 22:29:00 กว้าง  สกุ / X X
650 929 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-12-12 22:00:00 จันทร์  เศร X X /
651 2272 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-12-12 19:50:00 อนงค์  มาต / X X
652 2720 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-12 18:00:00 ชิม  ศรี / X /
653 898 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-12-12 15:25:00 บาง  มาต / X X
654 4144 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-10 18:15:00 สุดท้าย  ปัต / / X
655 619 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2019-12-10 10:31:00 สุดท้าย  ปัต X / X
656 926 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-12-10 02:00:00 อุทัย  สิน / X X
657 4137 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-09 21:45:00 ประสิทธิ์  เมื / X /
658 696 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2019-12-09 20:20:00 ประสิทธิ์  เมื X X /
659 95 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-12-09 12:16:00 หนูพร  บัว / X X
660 576 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-12-09 09:39:00 เตือน  แสน X X /
661 2656 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-07 19:45:00 จ่วง  นิล / X /
662 79 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2019-12-07 19:20:00 แดง  อาษ / X X
663 4111 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-07 14:45:00 อำนาจ  อิน / / X
664 176 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-12-06 09:51:00 มนัส  คำห X X /
665 2722 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-06 00:30:00 กอง  งาส / / X
666 4110 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-05 14:00:00 หนูจันทร์  ศรี / X /
667 3212 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-05 08:08:00 ไพศาล  สุพ / / X
668 814 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-12-03 14:02:00 คูณ  วงษ X X /
669 2639 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-01 19:00:00 หนู  บุษ / X /
670 183 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2019-12-01 14:10:00 เหมือน  ธาร X X /
671 3517 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-12-01 01:48:00 ยิ้ม  ปลั / X X
672 2636 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-29 19:00:00 วันเพ็ญ  เหิ / X /
673 800 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-11-29 11:22:00 คำพอง  มูล X X /
674 798 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-11-27 15:47:00 สมพร  บัว X X /
675 2634 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-26 16:30:00 อ่อน  ชาต / X /
676 2633 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-25 17:00:00 จรัส  เจร / X /
677 755 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 2019-11-25 10:04:00 ทอน  กัน X / X
678 2632 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-25 04:30:00 คูณ  กอง / X /
679 4237 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-25 01:15:00 ประทีป  ดงแ / X /
680 4235 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-24 09:20:00 ศักดิ์ศรี  แก้ / X /
681 4244 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-23 17:00:00 อนุรัฐ  ณ น / X /
682 4234 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-23 10:00:00 สมปอง  บุญ / X /
683 4233 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-23 09:50:00 ถนอม  แนท / X /
684 4238 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-23 09:30:00 ถนอม  แนท / X /
685 2603 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-23 05:30:00 อำพร  หล้ / X /
686 2601 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-22 21:00:00 เคน  โพธ / X /
687 465 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-11-22 14:36:00 เม้า  ต้น / X X
688 4231 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-21 22:00:00 มนุษ  แสน / X /
689 880 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-11-21 21:53:00 วิรัตร์  สาย X X /
690 521 11004  โรงพยาบาลพล 2019-11-21 19:30:00 กุลธร  ศรี X X /
691 428 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-11-21 15:40:00 มนุษ  แสน X X /
692 663 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-11-21 15:40:00 เลิศ  ศรี X X /
693 584 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-11-21 08:55:00 วาสนา  ชมจ X X X
694 2599 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-20 19:30:00 อุไร  ถุง / X /
695 98 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-11-20 13:00:00 อำนาจ  อิน / X X
696 4227 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-20 12:00:00 หนูวาส  เนื / X /
697 54 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2019-11-18 19:35:00 บุญศรี  บุร / X X
698 4224 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-18 17:50:00 ประถม  ปะก / X /
699 4223 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-18 08:40:00 หนูจวน  สูง / / X
700 3477 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-18 08:30:00 ประสิทธิ์  คำจ / X /
701 662 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-11-16 09:30:00 อาทร  หล้ / X /
702 795 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-11-16 06:10:00 นิกร  สิง X X /
703 361 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-11-15 23:50:00 เนียม  ชีว / X X
704 153 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2019-11-15 09:15:00 คำปี  ศรี X X /
705 2595 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-15 00:20:00 ผอง  วงษ / X /
706 427 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-11-14 12:20:00 สมัย  แสน X X /
707 4213 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-14 11:30:00 จีรพงษ์  พลล / / X
708 2596 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-14 03:32:00 อวน  ยุช / X X
709 4212 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-13 16:10:00 ประเสริฐ  แจ่ / X /
710 159 11010  โรงพยาบาลชนบท 2019-11-13 15:45:00 สมหวัง  ประ X / X
711 147 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-11-13 14:46:00 ประเสริฐ  แจ่ X X /
712 883 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-11-13 14:06:00 ลำไย  ไพพ X X /
713 4228 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-13 09:00:00 ประเสริฐ  แจ่ / X /
714 460 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-11-13 05:55:00 ซุ่ยจุ้ย  แซ่ X X /
715 3476 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-11 19:07:00 บุญเริ่ม  ลวง / X /
716 699 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-11-11 18:30:00 องอาจ  แพท X X /
717 158 11010  โรงพยาบาลชนบท 2019-11-11 14:13:00 บุญเริ่ม  ลวง X / X
718 889 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-11-10 18:30:00 แสง  บรร / X X
719 294 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-11-10 17:20:00 พูน  เย็ / X X
720 2591 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-10 13:00:00 เล็ก  สุด / X X
721 4206 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-09 07:10:00 ปกรณ์  แซ่ / X /
722 2245 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-11-09 00:00:00 พูน  เย็ / X X
723 149 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2019-11-07 20:15:00 พงษ์เทพ  สิง X / X
724 2587 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-07 20:00:00 เล็ก  แซ่ / X /
725 4205 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-07 18:45:00 พีระ  ต้น / X X
726 144 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 2019-11-05 22:22:00 ลูกน้ำ  คำพ X X /
727 664 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-11-05 09:53:00 วรราช  โทแ / / X
728 2581 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-03 19:00:00 เดือน  พาส X X /
729 789 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-11-03 18:05:00 อัมพร  พรม X X /
730 4203 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-01 20:00:00 จันดา  สนท X / X
731 137 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2019-11-01 14:12:00 มนตรี  บุญ X X /
732 4204 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-11-01 10:55:00 จันดา  สนท / X /
733 313 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2019-11-01 10:24:00 อรดี  หัน X X /
734 878 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-10-31 16:48:00 อำนวย  สุข X / X
735 476 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-10-30 09:04:00 จันดา  สนท X X /
736 772 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 2019-10-29 08:35:00 เทิดศักดิ์  คำภ X / X
737 4296 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-28 10:30:00 ประสพชัย  สุด / / X
738 2572 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-27 03:00:00 อยู่  นาห X / X
739 4294 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-26 20:00:00 ทองดี  ยาม / / X
740 2576 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-26 16:40:00 เคน  บาล X X /
741 4288 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-25 04:35:00 วายุ  เชษ / / X
742 694 10996  โรงพยาบาลพระยืน 2019-10-24 21:35:00 เกรียงไกร  หาญ X / X
743 195 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 2019-10-24 18:24:00 ชัยศิลป์  หมั X / X
744 3398 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-24 13:46:00 บัวสด  ชาท / X X
745 328 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-10-23 23:13:00 นวล  สิง / X X
746 4283 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-23 17:25:00 กิรศักดิ์  ประ / X /
747 4291 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-23 10:00:00 กิรศักดิ์  ประ / X /
748 2566 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-22 23:25:00 เด็จ  พิบ X X /
749 4278 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-21 17:35:00 วิชัย  โพธ / X /
750 2577 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-21 16:00:00 หนูดม  ดีห X X /
751 442 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-10-20 09:55:00 ภูริทัต  ภู่ X X /
752 4216 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-19 22:03:00 นิรุทธิ์  บำร / / X
753 4275 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-19 15:55:00 วันชัย  ปาร / / X
754 367 11010  โรงพยาบาลชนบท 2019-10-19 14:00:00 คำตัน  พัน X X /
755 392 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-10-19 10:05:00 คำหัน  แสน X X /
756 386 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-10-19 08:03:00 นคร  จัน X / X
757 873 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-10-19 05:00:00 วันชัย  ปาร X / X
758 73 14132  โรงพยาบาลซำสูง 2019-10-17 00:05:00 ยุทธนินทร์  พรม X X /
759 2563 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-16 14:00:00 ล้วน  ศรี / X /
760 4269 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-16 11:00:00 หนูเปลี่ยน  บุญ / X /
761 326 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-10-15 11:33:00 วนรัตน์  ฟ้า / X X
762 4267 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-14 15:30:00 คงศักดิ์  สมห / X /
763 730 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 2019-10-14 04:10:00 สุภาภรณ์  ขุน X / X
764 2560 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-14 00:30:00 จันทิรา  พั้ / X /
765 4276 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-13 18:00:00 สมฤทธิ์  นาส / / X
766 870 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-10-13 16:48:00 ดวงจันทร์  ปอส X / X
767 2477 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-13 15:00:00 วาสนา  นาค / X X
768 2558 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-12 05:20:00 ชั้น  สุร / X /
769 4262 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-12 05:20:00 ทรงพล  แซ่ / / X
770 140 11010  โรงพยาบาลชนบท 2019-10-12 04:35:00 ทรงพล  แซ่ X / X
771 2559 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-12 00:30:00 อุษณา  นาค / / X
772 2475 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-10 19:00:00 สายยู  สระ / X X
773 4258 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-10 15:25:00 สวัสดิ์  บุญ / X /
774 673 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-10-10 11:00:00   X X /
775 36 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-10-10 07:29:00 ขันทอง  ฟุ้ X X /
776 138 11010  โรงพยาบาลชนบท 2019-10-09 12:55:00 ประสิทธ์  เมื / X /
777 4252 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-08 18:46:00 ทองใบ  ทุย / / X
778 459 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2019-10-08 15:32:00 บุญตา  บุญ / X X
779 264 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 2019-10-08 14:11:00 อินทร์  สมส X X /
780 871 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-10-08 14:03:00   / X X
781 387 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 2019-10-08 13:36:00 หนูเทียร  แสน X X /
782 4251 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-08 01:40:00 ไสว  ธรแ / X /
783 358 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2019-10-07 23:52:00 ปัญญา  พัน X X /
784 193 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2019-10-07 19:41:00 ไสว  ธรแ X X /
785 503 11004  โรงพยาบาลพล 2019-10-07 14:29:00 เฉลิม  อิน X X /
786 2468 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-06 17:30:00 ศูนย์  อิน / X /
787 3304 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-05 22:03:00 ทองพูล  โทอ X / X
788 235 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2019-10-05 15:15:00 เปลี่ยน  ทวี / X X
789 512 11004  โรงพยาบาลพล 2019-10-04 22:22:00 หำ  ไชย X X /
790 234 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2019-10-04 20:00:00 กฤษชวกร  พัน / X X
791 3060 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-10-04 14:45:00 เฉลิม  เขต / / X
792 346 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2019-10-04 00:10:00 บัว  พะย / / X
793 496 11004  โรงพยาบาลพล 2019-10-03 17:59:00 หนูพัฒ  สีแ / X X
794 854 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-10-03 14:30:00 นี  น้อ / X X
795 321 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2019-10-02 17:12:00 บุ่น  เชื / X X
796 511 11004  โรงพยาบาลพล 2019-10-02 14:23:00 พุด  เกี X X /

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อที่เสียชีวิต ปีงบประมาณ 2562

#
ID โรงพยาบาล วันที่รับบริการ ชื่อ-สกุล เสียชีวิต/NR รพช. เสียชีวิตใน48ชม. เสียชีวิตที่รพ.ขอนแก่น
1 4757 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-09-21 17:47:00 ทองมา  จัน / X /
2 4756 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 2019-09-21 17:47:00 ทองมา  จัน / X X
3 325 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-09-12 09:46:00 ปลี  เข็ / X X
4 327 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-09-06 08:45:00 บุญทัน  พัน / X X
5 316 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 2019-08-08 23:00:00 บุญจันทร์  คำภ / X X