ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2564

#
แก้ไข เลขทะเบียน รพ.ที่ส่งมา รพ.ที่รับส่งต่อ วันที่ส่งต่อ รพ.ขอนแก่น เลข HN ชื่อ-นามสกุล เพศ คำค้น
1 แก้ไข 408 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-11-22 08:25:00 62076697 บัวรัญ ลีต 1
2 แก้ไข 2514 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-02 08:13:00 59088475 บุญจันทร์ ไมต 2
3 แก้ไข 2911 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-02 09:12:00 63057982 สุรชัย จัน 1
4 แก้ไข 2981 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-10-05 19:11:00 63058666 จิราวุฒิ มูล 1
5 แก้ไข 2982 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-10-05 18:15:00 63058656 สุดใจ ศรี 2
6 แก้ไข 2983 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-05 09:14:00 60027370 คำเบา พรม 1
7 แก้ไข 2990 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-06 11:47:00 63022065 ชาลี สีเ 1
8 แก้ไข 2997 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-07 10:07:00 61037398 ไหล ใจก 2
9 แก้ไข 3004 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-09 14:18:00 63059683 ชลทิศ ธัญ 1
10 แก้ไข 3017 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-09 18:05:00 63018772 ไพโรจน์ นวล 1
11 แก้ไข 3032 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-10-11 18:04:00 63059073 หนู สาม 1
12 แก้ไข 3038 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-10-12 23:56:00 63022732 จำหลัด ใจห 1
13 แก้ไข 3039 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-10-13 14:05:00 63060246 สุพจน์ สุน 1
14 แก้ไข 3040 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-13 09:13:00 63060216 บู่ นาม 1
15 แก้ไข 3041 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-06 18:04:00 63014980 จ่อย เถา 2
16 แก้ไข 3045 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-05 11:26:00 63058609 สมร จัน 2
17 แก้ไข 3049 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-10-14 09:12:00 63060568 บัวลา มะโ 2
18 แก้ไข 3093 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-10-19 11:11:00 58068383 แว้น บุญ 1
19 แก้ไข 3108 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-19 02:35:00 59005512 ชู นุด 1
20 แก้ไข 3197 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-10-20 16:26:00 55075691 จันศรี เวช 2
21 แก้ไข 3235 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-20 16:10:00 63059015 ชัยยา ผลบ 1
22 แก้ไข 3236 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-21 13:05:00 63061926 วิชา บุญ 1
23 แก้ไข 3254 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-10-13 10:26:00 59024013 สายันต์ เพช 1
24 แก้ไข 3256 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-21 01:15:00 63062115 สวัสดิ์ แสน 1
25 แก้ไข 3305 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-19 13:10:00 63061434 วิลัย คำภ 1
26 แก้ไข 3388 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-25 13:00:00 55061779 เดช พรม 1
27 แก้ไข 3389 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-22 10:28:00 62079184 สมพัต อดท 1
28 แก้ไข 3390 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-17 08:49:00 57074732 คำตัน สมภ 1
29 แก้ไข 3391 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-12 05:00:00 58035651 สีลา พลล 1
30 แก้ไข 3393 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-10 09:11:00 53408531 กนกวรรณ ทิพ 2
31 แก้ไข 3395 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-09 10:20:00 53430402 บังอร อาษ 2
32 แก้ไข 3403 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-27 17:31:00 63063094 สมร ขัน 2
33 แก้ไข 3404 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-20 10:46:00 63061667 สุวิทย์ ศรี 1
34 แก้ไข 3405 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-15 21:34:00 63060807 สำเภา แก้ 2
35 แก้ไข 3419 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-08 13:05:00 61061438 ดำรงค์ สิง 1
36 แก้ไข 3427 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-10-29 12:56:00 63040966 เกาหลี แนว 1
37 แก้ไข 3465 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-10-30 09:27:00 60018338 สุพจน์ ใยแ 1
38 แก้ไข 3495 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-30 10:20:00 55035525 สี เย็ 1
39 แก้ไข 3499 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-27 10:10:00 59016489 คำนาง เอื 2
40 แก้ไข 3513 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-01 11:07:00 55042924 สุนา เล่ 2
41 แก้ไข 3522 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-02 02:30:00 58084140 นารี สุท 2
42 แก้ไข 3533 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-21 16:40:00 56030116 เกษม คำง 1
43 แก้ไข 3534 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-25 17:30:00 58075589 ดวงจันทร์ ชุม 1
44 แก้ไข 3535 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-25 07:51:00 50066812 ณัฐวุฒิ หาน 1
45 แก้ไข 3536 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-29 10:57:00 63063498 ชม ไล่ 2
46 แก้ไข 3540 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-02 21:34:00 63064281 บุญมา เที 2
47 แก้ไข 3541 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-10-29 08:52:00 59003904 กลอยใจ คำเ 2
48 แก้ไข 3580 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-06 06:55:00 56002860 มณี มาส 2
49 แก้ไข 3583 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-18 19:15:00 56052622 ไสย กัน 1
50 แก้ไข 3585 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-04 20:29:00 57011693 สรวิชญ์ อัน 1
51 แก้ไข 3739 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-06 12:48:00 54479341 สวาท สีต 1
52 แก้ไข 3740 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-10 09:01:00 63022864 วิจิตร แกล 1
53 แก้ไข 3752 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-09 21:17:00 61013637 สมควร สีค 2
54 แก้ไข 3772 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-10 12:59:00 63066221 ยอด คิด 1
55 แก้ไข 3791 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-12 09:40:00 63066372 มะลิ ปิ่ 2
56 แก้ไข 3799 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-11 08:40:00 60009610 สัญญา สุข 1
57 แก้ไข 3838 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-02 18:01:00 59033215 สมศรี ภูว 1
58 แก้ไข 3842 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-13 14:54:00 59004480 เหรียญ นาท 2
59 แก้ไข 3847 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-11 10:23:00 63066391 ทองสาย ฐาน 2
60 แก้ไข 3860 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2020-11-11 20:25:00 63066761 กมลชนก เกิ 2
61 แก้ไข 3862 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-13 10:00:00 58034315 พุทธา โพธ 2
62 แก้ไข 3863 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-12 17:12:00 63061797 อำพัน แก้ 2
63 แก้ไข 3864 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-13 12:14:00 59004480 เหรียญ นาท 2
64 แก้ไข 3866 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-10-25 10:42:00 63062483 จรัญ ช่อ 1
65 แก้ไข 3867 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-05 12:45:00 63065010 สมบัติ พรร 2
66 แก้ไข 3868 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-05 09:32:00 58022586 ดวงเด่น ทอง 1
67 แก้ไข 3869 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-06 15:20:00 59059835 เบี่ยง นิล 2
68 แก้ไข 3928 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-13 18:34:00 58075589 ดวงจันทร์ ชุม 1
69 แก้ไข 3929 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2020-11-18 18:00:00 62010459 อุ่น เฮ้ 2
70 แก้ไข 3930 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2020-11-16 04:00:00 63063810 ณรงฤทธิ์ จวน 1
71 แก้ไข 3960 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-10-25 00:38:00 56063272 ทวี คำส 1
72 แก้ไข 3965 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-11-05 17:30:00 52288578 สมาน โก้ 1
73 แก้ไข 3967 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2020-11-17 09:20:00 63067403 วงษ์ วิจ 2
74 แก้ไข 4023 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-11-20 09:45:00 59020306 จรูญ คำแ 1
75 แก้ไข 4024 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-19 13:45:00 62024338 นครินทร์ โสช 1
76 แก้ไข 4025 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-20 04:22:00 63067843 ประยูร ดิน 2
77 แก้ไข 4026 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-11-21 19:27:00 63068027 เสถียร กวด 1
78 แก้ไข 4032 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-11-22 23:20:00 61016073 บอน วงษ 1
79 แก้ไข 4033 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-11-23 15:35:00 59030533 สโรชา หงส 2
80 แก้ไข 4037 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-18 11:30:00 57068078 ประดิษฐ์ ศรี 1
81 แก้ไข 4038 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-18 15:40:00 61092255 ทองมา โสภ 2
82 แก้ไข 4039 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-22 04:14:00 63061994 ตัน วงบ 2
83 แก้ไข 4040 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-28 12:21:00 48916290 ปัทมา โคต 2
84 แก้ไข 4041 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-23 13:04:00 62026775 พุทธา เตม 2
85 แก้ไข 4083 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-26 15:35:00 63069156 กาญจนา ทะส 2
86 แก้ไข 4113 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-27 19:30:00 63063106 อรณี หมื 2
87 แก้ไข 4114 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-31 09:08:00 60039729 ผ่าน จำป 2
88 แก้ไข 4116 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-09 12:36:00 49037381 เหลือ แสน 2
89 แก้ไข 4117 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-10-12 09:34:00 62021817 เพียรทอง วัง 2
90 แก้ไข 4119 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-18 11:10:00 62059711 ชวน พัน 1
91 แก้ไข 4121 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-26 16:04:00 63069184 สิทธิประกรณ์ อุ่ 2
92 แก้ไข 4122 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-27 16:00:00 63037029 สังวาล สิง 2
93 แก้ไข 4123 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-11-28 17:31:00 63066212 บัวลา สัง 1
94 แก้ไข 4127 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-10-04 00:30:00 51182433 ประหยัด เจร 1
95 แก้ไข 4128 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-10-05 14:33:00 52344308 พิมพ์ เจร 2
96 แก้ไข 4129 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-10-06 18:40:00 54499702 สุขสันต์ ธีส 1
97 แก้ไข 4130 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-10-17 10:00:00 56039557 ปกรณ์ ตุ้ 1
98 แก้ไข 4131 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-11-01 19:20:00 63001441 ทองเติม คำห 2
99 แก้ไข 4132 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-11-05 00:40:00 53397854 สัมฤทธิ์ ธรร 1
100 แก้ไข 4133 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-10-29 18:26:00 63063565 เทพวิมาร คำส 1
101 แก้ไข 4140 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-30 20:15:00 63069865 สมัย หาญ 2
102 แก้ไข 4156 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-26 10:00:00 58035651 สีลา พลล 1
103 แก้ไข 4159 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-30 14:25:00 43497159 พลอย ศรี 2
104 แก้ไข 4160 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-09 10:52:00 51265081 สมภาร กอง 2
105 แก้ไข 4162 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-29 17:55:00 59025959 วันดี เงา 1
106 แก้ไข 4163 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-28 12:12:00 58020843 สุดตา หล้ 2
107 แก้ไข 4164 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-27 16:28:00 62049415 ณรงค์ศักดิ์ พรร 1
108 แก้ไข 4165 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-21 05:07:00 56081750 ประไพ เกต 2
109 แก้ไข 4166 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-20 15:49:00 56018436 คำพอง คำโ 1
110 แก้ไข 4167 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-20 02:51:00 59077500 หนูเดือน หิน 2
111 แก้ไข 4169 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-12-01 09:03:00 63069990 ปริชาติ กลิ 2
112 แก้ไข 4172 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-10-31 10:37:00 60095489 สุพล สะต 1
113 แก้ไข 4174 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-02 15:46:00 58056510 เพชรอนันต์ จำป 1
114 แก้ไข 4176 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-12 07:56:00 51199873 ประดิษ พงค 1
115 แก้ไข 4177 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-02 10:40:00 59011378 ธนาวุฒิ เอก 1
116 แก้ไข 4179 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-18 10:35:00 61072014 ศิริพงษ์ กระ 1
117 แก้ไข 4181 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-20 13:50:00 51265081 สมภาร กอง 2
118 แก้ไข 4182 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-23 11:36:00 63069113 ชัยทูล เอก 1
119 แก้ไข 4183 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-12-03 15:13:00 63070511 สุคนธ์ พลภ 1
120 แก้ไข 4184 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-03 10:55:00 63063485 สมจิตร แพน 2
121 แก้ไข 4220 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-12-05 10:02:00 56028983 บัวฮอง ตู้ 2
122 แก้ไข 4221 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-12-05 15:39:00 52361017 ดวงจันทร์ ไวค 2
123 แก้ไข 4222 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-12-05 08:01:00 59014301 คำมี พัน 2
124 แก้ไข 4303 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-11-07 07:40:00 63065350 แมน ราม 1
125 แก้ไข 4304 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-11-15 12:20:00 63066853 ลำใย สุข 2
126 แก้ไข 4305 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-11-15 14:22:00 57066390 บุญส่ง พหล 1
127 แก้ไข 4310 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-10-16 09:25:00 61038030 บุญมา สุ่ 2
128 แก้ไข 4316 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2020-11-06 11:15:00 63065188 แดง ผาจ 2
129 แก้ไข 4333 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-11-17 11:46:00 57002914 ประยูร ปาน 1
130 แก้ไข 4364 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-01 17:43:00 63063970 เชียง ลาด 1
131 แก้ไข 4365 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-05 16:59:00 61091676 สมภาร เนื 1
132 แก้ไข 4366 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-07 17:34:00 59021275 ทองอินทร์ ลุน 1
133 แก้ไข 4367 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-17 07:33:00 63067328 สุภาพ ธรร 1
134 แก้ไข 4370 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-18 14:12:00 63067649 วิหาญ สุร 1
135 แก้ไข 4371 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-19 00:37:00 63067717 วิบูล ศรี 1
136 แก้ไข 4386 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-12-08 15:03:00 55044220 อนงค์ คำม 2
137 แก้ไข 4387 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-10 23:20:00 63071898 ธะวัฒชัย พุฒ 1
138 แก้ไข 4403 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-12-12 12:00:00 60013040 พันตรี ใสย 2
139 แก้ไข 4426 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-06 01:25:00 63058684 ชาญ ประ 1
140 แก้ไข 4427 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-06 22:07:00 63058930 บุญทัน ใจก 1
141 แก้ไข 4428 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-15 21:06:00 59062531 แสงธิร์ พลค 1
142 แก้ไข 4429 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-16 19:05:00 55056044 อนงค์ พิม 1
143 แก้ไข 4430 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-21 11:05:00 60064304 ไพรจิตร ขุล 1
144 แก้ไข 4432 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-25 17:45:00 63062515 จำนัน นาม 2
145 แก้ไข 4433 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-23 09:20:00 58069598 สุบิน มูล 1
146 แก้ไข 4434 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-09 14:25:00 63059683 ชลทิศ ธัญ 1
147 แก้ไข 4439 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-22 00:42:00 59062531 แสงธิร์ พลค 1
148 แก้ไข 4441 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-10-21 22:01:00 63061971 วิทยา พลม 1
149 แก้ไข 4443 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-12-11 14:15:00 57050685 เอกรัฐ นาม 1
150 แก้ไข 4444 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-12-13 21:07:00 63072191 สำเนียง ยิ่ 1
151 แก้ไข 4449 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 10670 2020-12-15 04:50:00 63054128 อรุณ มูล 1
152 แก้ไข 4450 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-16 23:23:00 48924541 ชอุ่ม ทาพ 1
153 แก้ไข 4452 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-14 06:51:00 59048589 บุญเส็ง สาม 2
154 แก้ไข 4464 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-12 13:23:00 62004684 ประสิทธิ์ ขุม 1
155 แก้ไข 4465 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-12 10:30:00 60043695 วินัย หว่ 1
156 แก้ไข 4466 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-13 05:00:00 55061639 เสมือน คำม 2
157 แก้ไข 4467 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-08 08:25:00 57033822 พันนี แก้ 2
158 แก้ไข 4469 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-01 21:49:00 63070274 คำ ม่ว 2
159 แก้ไข 4472 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-07 11:55:00 62005093 วันดี โนน 2
160 แก้ไข 4479 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2020-11-24 09:30:00 63068634 สมพร สีห 2
161 แก้ไข 4496 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-26 09:47:00 63069373 ลำไพร ชิน 2
162 แก้ไข 4503 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-15 14:22:00 63066892 บัวไหล นัน 2
163 แก้ไข 4507 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-15 11:30:00 63073480 ทองสา พัน 2
164 แก้ไข 4508 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-18 00:55:00 63074051 สมบัติ แข็ 2
165 แก้ไข 4511 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-16 01:37:00 63072550 พัชรินทร เคน 2
166 แก้ไข 4514 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-17 17:07:00 63074025 แว่น ผงผ 2
167 แก้ไข 4515 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-17 17:20:00 58049416 บุญธรรม ชาต 1
168 แก้ไข 4523 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-12-18 17:00:00 63054084 ไพฑูรย์ เผ่ 1
169 แก้ไข 4524 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-15 03:43:00 60093157 บุญมา ปาห 2
170 แก้ไข 4525 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-14 14:10:00 57043825 หลงมา คำม 1
171 แก้ไข 4526 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-14 12:57:00 63072434 วิเชียร นาท 1
172 แก้ไข 4527 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-13 20:18:00 60058969 อำภาวัน ชิน 2
173 แก้ไข 4528 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-10 22:35:00 61014195 กาญจนา สะโ 2
174 แก้ไข 4530 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-19 09:06:00 42426616 ทองพิศ พรม 1
175 แก้ไข 4549 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-21 18:56:00 60089889 บุญทัน ชุม 1
176 แก้ไข 4553 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-12 12:22:00 63072042 วินัย ศรี 1
177 แก้ไข 4555 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-16 19:26:00 63073769 ชัยราช เพ็ 1
178 แก้ไข 4558 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-10 17:26:00 63071861 ระเบียบ บุต 2
179 แก้ไข 4570 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-12-06 14:00:00 63071380 ภาณี ธาร 2
180 แก้ไข 4573 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-11-28 16:44:00 63069479 คำใส มะล 1
181 แก้ไข 4574 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-11-12 08:22:00 63037957 เวียงชัย แก้ 1
182 แก้ไข 4576 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-11-13 14:12:00 63066657 ธรรมนูญ ขาน 1
183 แก้ไข 4602 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-11-24 10:04:00 63068970 จำนงค์ เหล 1
184 แก้ไข 4605 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-06 21:20:00 63042734 อ่อนสี คำว 1
185 แก้ไข 4607 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-24 03:02:00 62083567 กำ สีโ 2
186 แก้ไข 4608 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-23 10:13:00 63072406 หนูเพียร ปัญ 2
187 แก้ไข 4616 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-14 20:43:00 62059086 สมจิตร ขุน 1
188 แก้ไข 4617 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-18 20:20:00 63068273 สุวิทย์ อุป 1
189 แก้ไข 4618 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-28 10:57:00 59061367 นิรันดร์ มีศ 2
190 แก้ไข 4620 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-11-19 16:50:00 63036552 พันนี โพธ 2
191 แก้ไข 4622 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-12-24 10:12:00 63076256 ครรคิต สรร 1
192 แก้ไข 4637 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2020-10-08 18:21:00 63063502 สำรอง พรห 1
193 แก้ไข 4638 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-03 16:00:00 54483688 บัญชา คงเ 1
194 แก้ไข 4661 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-12-28 10:47:00 61060796 ปติ ทุม 2
195 แก้ไข 4675 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-10-18 05:22:00 55024743 ทองอาน สมี 1
196 แก้ไข 4681 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-10 16:30:00 60075674 สหัส คูณ 1
197 แก้ไข 4682 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-09 19:00:00 59054666 ศรีจันทร์ โพธ 2
198 แก้ไข 4683 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-05 16:11:00 43497159 พลอย ศรี 2
199 แก้ไข 4686 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-11-29 01:00:00 61019427 ทองมั่น คำภ 1
200 แก้ไข 4689 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-03 10:15:00 58032370 สมมาตย์ สัง 1
201 แก้ไข 4690 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-05 19:50:00 63071133 เกสมณี นาล 2
202 แก้ไข 4700 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-11-03 18:35:00 63023730 สมศักดิ์ แก้ 1
203 แก้ไข 4722 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-06 13:03:00 63022065 ชาลี สีเ 1
204 แก้ไข 4724 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-04 10:59:00 63060504 นางคาน มธิ 2
205 แก้ไข 4726 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-05 19:15:00 60026890 อำพรรณ์ แสง 2
206 แก้ไข 4744 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2021-01-01 08:30:00 56070077 สังวาลย์ ดอน 1
207 แก้ไข 4747 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-30 09:46:00 55015386 บุญจันทร์ โชค 1
208 แก้ไข 4749 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-02 19:10:00 56018070 ทองดี แก้ 1
209 แก้ไข 4750 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-12-31 14:54:00 64000226 อรุณ น้อ 2
210 แก้ไข 4754 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-01-05 09:12:00 57019118 สุวรรณ เจร 1
211 แก้ไข 4765 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-28 13:15:00 63077312 เกษม ร้อ 1
212 แก้ไข 4768 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-05 20:37:00 60006146 กัญญาภัค พุฒ 2
213 แก้ไข 4772 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-06 18:50:00 64000994 บุญเพ็ง สีท 1
214 แก้ไข 4773 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-06 18:00:00 64001006 ณิชนันท์ ศรี 2
215 แก้ไข 4774 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-07 15:42:00 64001197 วัลชัย แดง 1
216 แก้ไข 4815 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-01-09 06:26:00 64001429 บัวรอง ก้อ 1
217 แก้ไข 4823 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-01-10 09:20:00 64001524 ทิวา สะต 1
218 แก้ไข 4824 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-01-10 12:12:00 64001538 ประมวล สีเ 2
219 แก้ไข 4827 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-01-11 00:05:00 63049263 สมัย ศรี 1
220 แก้ไข 4832 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-08 07:31:00 61038209 เกี้ยง พลน 1
221 แก้ไข 4833 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-11 07:00:00 59034466 สา แสน 1
222 แก้ไข 4869 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-01 01:10:00 60037201 ประหยัด วีร 1
223 แก้ไข 4875 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2020-12-23 12:00:00 63076732 ทวีศักดิ์ ศรี 1
224 แก้ไข 4886 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-13 19:00:00 56060465 ลำดวน ชิน 2
225 แก้ไข 4894 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-16 11:18:00 63000791 สุบิน มะโ 2
226 แก้ไข 4895 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-14 12:11:00 64002314 บุญเลิศ ใจด 1
227 แก้ไข 4896 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-15 11:40:00 58067939 บุญสงค์ วิศ 1
228 แก้ไข 4898 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-17 17:12:00 59067380 จำเริญ คำห 1
229 แก้ไข 4899 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-06 23:56:00 63043158 พรม ยอด 2
230 แก้ไข 4900 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-14 15:19:00 64002316 พวง หาญ 1
231 แก้ไข 4901 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-15 09:58:00 64002431 เซียมเฮียง แซ่ 2
232 แก้ไข 4902 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-18 07:30:00 64002863 ชัยทอง จัน 1
233 แก้ไข 4903 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-01 22:32:00 63065778 เข็ม อิน 2
234 แก้ไข 4904 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-06 06:17:00 63070877 แสวง เวี 1
235 แก้ไข 4905 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-06 08:55:00 63032918 นรินาม พูน 1
236 แก้ไข 4906 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-07 20:50:00 61083280 แผน เพี 1
237 แก้ไข 4907 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-10 13:43:00 60094625 สมหมาย เมื 1
238 แก้ไข 4908 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-01 12:59:00 62007677 คูณ หงษ 1
239 แก้ไข 4909 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-28 19:57:00 63076990 ณัฐพล แสง 1
240 แก้ไข 4910 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-30 11:50:00 46736230 กอง ข้อ 2
241 แก้ไข 4911 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-12-31 17:44:00 63077499 ลำดวน สมพ 1
242 แก้ไข 4912 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-19 07:23:00 64003114 สอน จัน 2
243 แก้ไข 4913 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-19 09:19:00 64003148 โอภาสวรธรรมสาร สาม 1
244 แก้ไข 4914 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-06 08:07:00 64000903 วิราวรรณ์ นวล 2
245 แก้ไข 4915 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-13 11:20:00 63035688 สามารถ วัด 1
246 แก้ไข 4916 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-13 16:35:00 64002129 สำราญ จัน 1
247 แก้ไข 4917 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-13 10:24:00 52294613 ศิริจันทร์ มหา 2
248 แก้ไข 4919 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-01-15 14:57:00 64002411 เสถียร สาร 1
249 แก้ไข 4921 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-11-14 13:19:00 60089150 สมัคร์ วงษ 2
250 แก้ไข 4922 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-12-26 11:38:00 55035912 ธงชัย ศาล 1
251 แก้ไข 4923 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-01-05 17:11:00 64000776 ลำไพร คำแ 2
252 แก้ไข 4924 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-12-24 13:58:00 61046325 พา เจร 2
253 แก้ไข 4925 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-01-02 13:49:00 59042569 แปล พลแ 2
254 แก้ไข 4926 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-01-06 14:33:00 57086635 บัวลา เนี 1
255 แก้ไข 4927 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2020-10-06 22:10:00 61035249 พิมพา ชัย 1
256 แก้ไข 4928 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-20 10:16:00 60011745 ทองสุข แสน 1
257 แก้ไข 4930 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-25 10:00:00 63054993 กุสุมา ศรี 2
258 แก้ไข 4932 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-02 16:30:00 53442841 ตึ พิล 2
259 แก้ไข 4933 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-04 16:30:00 61038370 เลิศ สูง 1
260 แก้ไข 4934 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-11 01:00:00 64001582 ชยพล โพธ 1
261 แก้ไข 4936 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-04 10:26:00 60038758 ปิว ทุม 2
262 แก้ไข 4937 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-11-02 08:01:00 55003652 สมจิตร ตาเ 1
263 แก้ไข 4942 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-20 10:59:00 58020166 ฉลาด เหล 1
264 แก้ไข 4943 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-12-15 13:40:00 61091938 บุษบา สะต 2
265 แก้ไข 4944 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-04 11:15:00 62002916 บุญกอง โยธ 1
266 แก้ไข 4945 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-01-20 05:10:00 59026288 บุญล้วน ผิว 1
267 แก้ไข 4946 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-02 00:50:00 56005837 สุนัน สีท 1
268 แก้ไข 4949 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-08 15:40:00 61067937 วิชัย ประ 1
269 แก้ไข 4951 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-12-18 08:21:00 61040144 สุวิท อืน 1
270 แก้ไข 4952 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-12-21 01:00:00 61021406 กุหลาบ หลั 2
271 แก้ไข 4953 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-01-07 13:16:00 64001177 กด ตาแ 1
272 แก้ไข 4960 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-01-14 09:20:00 58002051 เส็ง ศรี 1
273 แก้ไข 4961 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-01-14 15:34:00 64003010 นิกร หวั 1
274 แก้ไข 4972 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-20 23:00:00 63025145 ศิลป์ธนู ป้อ 1
275 แก้ไข 4975 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-12-21 18:30:00 60022637 เรืองเดช โสภ 1
276 แก้ไข 4976 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-12-27 16:19:00 57038365 สมภาร เดช 2
277 แก้ไข 4977 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-01-21 18:24:00 63023152 ไกรสร บุต 1
278 แก้ไข 4978 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-01-16 04:00:00 64002556 สมัย ชัย 2
279 แก้ไข 4980 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-22 08:40:00 64003723 จำลอง สาร 1
280 แก้ไข 4981 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-01-22 09:08:00 60069064 สำอาง แก้ 2
281 แก้ไข 4983 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-11-16 15:24:00 62048458 โชติกา แพร 2
282 แก้ไข 4984 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-11-12 20:34:00 60081039 จันทร์ สดั 1
283 แก้ไข 5005 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-05 18:51:00 60026890 อำพรรณ์ แสง 2
284 แก้ไข 5007 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-12-18 09:40:00 55069159 ประดิษฐ์ วรเ 1
285 แก้ไข 5008 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-12-30 19:05:00 60066314 สังวาล กาด 1
286 แก้ไข 5022 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-12-27 12:00:00 60022418 ชาย เค้ 1
287 แก้ไข 5023 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-12 20:29:00 63060449 ถาวร วงษ 1
288 แก้ไข 5024 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-25 14:20:00 62085335 ละมูล ศรี 2
289 แก้ไข 5025 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-10-02 10:45:00 62017433 ชัยยุทธ พาส 1
290 แก้ไข 5030 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-12-31 13:42:00 57072739 คำแสง พรม 2
291 แก้ไข 5031 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-01-25 21:06:00 55035912 ธงชัย ศาล 1
292 แก้ไข 5039 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-25 08:46:00 62074205 ถวิล สีล 2
293 แก้ไข 5041 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-22 13:24:00 61036859 อนุชา กลม 1
294 แก้ไข 5042 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-22 08:34:00 59028987 บุญรอด เมื 1
295 แก้ไข 5043 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-16 08:20:00 47844490 สมศรี ดงใ 2
296 แก้ไข 5048 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-01-28 14:29:00 64004768 หนูลิด คำเ 2
297 แก้ไข 5051 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-01-30 12:13:00 56036024 สราวุธ ลาห 1
298 แก้ไข 5060 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2020-10-10 14:38:00 58013614 บรรจง ธูป 1
299 แก้ไข 5062 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2020-11-01 13:07:00 63064990 วิจิตร สุม 2
300 แก้ไข 5064 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2020-11-01 17:10:00 63066609 ทองผัน พาน 2
301 แก้ไข 5066 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2020-11-12 16:51:00 55026870 สุข สุจ 2
302 แก้ไข 5067 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2020-12-04 21:51:00 52353432 นิยม สีอ 1
303 แก้ไข 5084 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-30 14:00:00 50093762 ทองมา ผมง 1
304 แก้ไข 5085 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-29 14:22:00 64005073 วิศณุ เชี 1
305 แก้ไข 5087 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-24 09:45:00 61012081 มานะ พลอ 1
306 แก้ไข 5088 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-01-26 11:40:00 39129619 จันหอม มาต 2
307 แก้ไข 5091 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-31 16:10:00 64005326 สนอง วัฒ 1
308 แก้ไข 5094 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-02-02 17:19:00 64006165 จันทร์หอม ชาร 2
309 แก้ไข 5095 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 10670 2020-10-28 07:15:00 52282168 นวล วรร 2
310 แก้ไข 5106 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 10670 2021-01-04 23:40:00 58016926 บัวฮอง ตู้ 1
311 แก้ไข 5109 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 10670 2021-01-29 12:40:00 47813382 มี เลิ 1
312 แก้ไข 5111 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-03 19:57:00 64007450 บุดดี สัน 2
313 แก้ไข 5112 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 10670 2021-02-03 17:20:00 64007263 เตียงลม สีแ 1
314 แก้ไข 5113 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-02-04 12:06:00 58075627 ปรีชา เขื 1
315 แก้ไข 5126 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-02-03 17:27:00 59024546 บัวลม เคร 2
316 แก้ไข 5137 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2020-12-21 14:50:00 51170360 มนทา แสน 2
317 แก้ไข 5138 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-30 18:12:00 64005096 มานะ พิก 1
318 แก้ไข 5139 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-04 10:18:00 64019809 ประทีป ล้น 2
319 แก้ไข 5140 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-22 18:17:00 41301098 ทองคูณ หิน 2
320 แก้ไข 5141 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-18 11:50:00 55071911 หนูเปี่ยง ชัย 2
321 แก้ไข 5142 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-14 10:26:00 58055382 วันดี แอม 2
322 แก้ไข 5143 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-07 17:51:00 64001212 ทองใบ สาย 2
323 แก้ไข 5155 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-11-22 18:35:00 63068625 หนูจีน ทอง 2
324 แก้ไข 5160 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-01-04 11:20:00 58016833 อุดม คำม 1
325 แก้ไข 5165 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-06 13:57:00 62049041 พุด แสน 2
326 แก้ไข 5167 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-04 10:47:00 63010220 สุริยา นาห 1
327 แก้ไข 5168 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-01 11:23:00 64000077 ธนดล สวง 1
328 แก้ไข 5169 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-26 08:39:00 64008470 คำมา ทอง 2
329 แก้ไข 5172 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-05 18:10:00 64007742 สุด เชื 2
330 แก้ไข 5173 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-29 20:56:00 61036724 สำรอง สีอ 2
331 แก้ไข 5174 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-05 19:16:00 64006727 สมเดช ถัง 1
332 แก้ไข 5178 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-08 22:30:00 58053262 สมบัติ แสง 1
333 แก้ไข 5184 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-02 05:06:00 52355689 ยี่ โสภ 2
334 แก้ไข 5186 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-03 13:12:00 64007220 พา อิน 1
335 แก้ไข 5188 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-06 20:23:00 64007861 อนันตชัย มีร 1
336 แก้ไข 5191 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-10-06 17:00:00 63059025 ประสิทธิ์ พวง 1
337 แก้ไข 5194 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-08 09:41:00 54540637 วชิโรบล ตั้ 1
338 แก้ไข 5198 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-11-19 15:45:00 61048064 นิคม ชาอ 1
339 แก้ไข 5201 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-12-10 14:16:00 63071919 สิริ ด้ว 2
340 แก้ไข 5202 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-12-18 03:43:00 59040542 พวง แร็ 1
341 แก้ไข 5203 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-01-17 21:55:00 64003156 กำชัย นนท 1
342 แก้ไข 5204 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-02-08 14:35:00 64008184 จันทร์ แก้ 2
343 แก้ไข 5205 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-31 08:57:00 56016834 แจ้ง เค้ 2
344 แก้ไข 5206 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-31 07:31:00 64005154 หมุน ราช 2
345 แก้ไข 5207 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-22 07:19:00 64003688 สมาน ลิพ 1
346 แก้ไข 5208 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-11 10:05:00 58020700 นิคม จัน 1
347 แก้ไข 5210 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-01-22 13:28:00 64003763 เพ็ชร์ ดลต 2
348 แก้ไข 5213 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2021-02-10 08:00:00 55067001 บัวผัน ฉิม 2
349 แก้ไข 5214 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-02 17:06:00 60029604 หอง วงเ 1
350 แก้ไข 5218 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-20 11:22:00 64003736 ปรีชา เทพ 1
351 แก้ไข 5219 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-24 08:30:00 60091525 สมชาย ชัย 1
352 แก้ไข 5220 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-01-25 18:22:00 64005394 นารี ทาน 2
353 แก้ไข 5221 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-08 04:09:00 58050419 รักศรี ขุน 2
354 แก้ไข 5222 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-02-10 13:06:00 61002879 อุทัย รัฐ 1
355 แก้ไข 5223 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-02-07 12:13:00 59056621 เลิศ ชาเ 1
356 แก้ไข 5227 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-07 02:05:00 64000980 สมร ดอน 1
357 แก้ไข 5228 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-17 07:54:00 64002639 นุช ครย 1
358 แก้ไข 5229 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-11-30 04:19:00 60007290 สำรวย แสน 1
359 แก้ไข 5230 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-17 05:51:00 63073939 ไพฑูรย์ ใจอ 1
360 แก้ไข 5231 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-20 21:16:00 64047498 คำปัน โคร 1
361 แก้ไข 5232 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-29 17:00:00 55047081 เด็ด โพธ 1
362 แก้ไข 5233 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-02 07:14:00 64000146 พล โกก 1
363 แก้ไข 5234 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-02 09:09:00 64000153 ใบ ผุด 1
364 แก้ไข 5235 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-02 10:23:00 64000170 พรชัย อุท 1
365 แก้ไข 5236 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-21 01:29:00 63007366 เอนก ทิส 1
366 แก้ไข 5237 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-24 05:30:00 59063756 วีระพงษ์ จัง 1
367 แก้ไข 5238 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-29 16:12:00 64004977 ประยูร นาห 1
368 แก้ไข 5239 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-01-30 19:22:00 54504574 สายหยุด พลค 2
369 แก้ไข 5240 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-11 18:45:00 62009433 ชม จัน 2
370 แก้ไข 5241 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-12 01:34:00 47775462 เพียร มีช 1
371 แก้ไข 5242 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-11 14:34:00 64009232 จันทร์วงษ์ บุญ 1
372 แก้ไข 5243 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-12 07:40:00 63053080 เสน่ห์ ชุม 1
373 แก้ไข 5247 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2020-11-15 18:15:00 62010459 อุ่น เฮ้ 2
374 แก้ไข 5249 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-02-13 09:00:00 64009435 ทอง สงพ 2
375 แก้ไข 5250 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-02-13 10:36:00 63055522 เกียว ชัย 1
376 แก้ไข 5251 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-02-06 16:52:00 52309397 สมบัติ จอง 1
377 แก้ไข 5254 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2020-11-05 10:35:00 61081166 คำตา งอก 1
378 แก้ไข 5257 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2020-12-22 08:44:00 63024305 ประทาน คำแ 1
379 แก้ไข 5258 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-12 14:41:00 59021960 ทองทิพย์ เถี 2
380 แก้ไข 5267 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-12 01:18:00 64009311 ทองลา อ้ง 1
381 แก้ไข 5268 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-14 18:26:00 64009571 อดิศักดิ์ ขัน 1
382 แก้ไข 5269 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-10 13:14:00 63026966 วนิดา กุ่ 2
383 แก้ไข 5270 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-12 15:22:00 50092782 คำปัน ละค 2
384 แก้ไข 5271 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-02-12 17:30:00 61046786 บุญนาม สุน 1
385 แก้ไข 5283 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-01-26 14:32:00 52299227 บัวลา แพง 1
386 แก้ไข 5284 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-01-25 19:12:00 64004205 ทองจันทร์ ศรี 1
387 แก้ไข 5285 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-01-02 09:05:00 56072956 มะณีย์ แสน 2
388 แก้ไข 5293 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-01-26 11:45:00 64004611 แรมจันทร์ โนน 2
389 แก้ไข 5294 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-02-15 10:07:00 61080457 กองหนุน ขุน 1
390 แก้ไข 5304 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-02-16 08:42:00 64004782 อำพร กงพ 2
391 แก้ไข 5358 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-02-17 14:45:00 64010388 หัด เหล 1
392 แก้ไข 5359 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-02-17 15:46:00 61040426 อาจ จัน 1
393 แก้ไข 5361 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-02-16 15:00:00 64010318 มลธิดา พิล 2
394 แก้ไข 5369 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-18 07:50:00 64010459 สมใจ ลพล 1
395 แก้ไข 5375 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-18 09:26:00 62068742 อุบล ไกร 2
396 แก้ไข 5376 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-18 11:31:00 50113490 เหลือ เปไ 1
397 แก้ไข 5385 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-02-19 05:14:00 56002542 ประสงค์ ปาป 2
398 แก้ไข 5429 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-13 14:33:00 64010350 บัวเรียน หัส 1
399 แก้ไข 5432 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-23 12:00:00 63067228 อุไร เพช 2
400 แก้ไข 5433 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-23 10:23:00 64011558 บุญมี ศรี 1
401 แก้ไข 5438 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-23 08:46:00 61059223 ธนัฎฐา ชัย 2
402 แก้ไข 5439 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-03 18:00:00 59068406 บัวศรี สะต 2
403 แก้ไข 5440 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-16 17:30:00 60048240 เดชา วงษ 1
404 แก้ไข 5441 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-02 16:00:00 47774362 เส็ง โพธ 1
405 แก้ไข 5442 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-17 03:40:00 59051042 ท่อน วงษ 1
406 แก้ไข 5443 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-07 09:36:00 48946727 สมบรรณ์ ศิล 2
407 แก้ไข 5452 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-02-25 11:16:00 64012248 จำรัส แสง 2
408 แก้ไข 5453 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-02-24 17:25:00 64012097 นิพนธ์ นาค 1
409 แก้ไข 5454 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-02-25 10:07:00 57053618 สมเพศ สีส 2
410 แก้ไข 5455 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-02-24 11:52:00 64012372 หลง กาส 2
411 แก้ไข 5456 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-02-23 10:39:00 64012245 เดช หงษ 1
412 แก้ไข 5457 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-26 12:16:00 61039012 วิจัย บอม 2
413 แก้ไข 5458 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-25 15:40:00 60058239 ยนต์ พิณ 1
414 แก้ไข 5459 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-24 22:21:00 64006767 วิมล สมภ 1
415 แก้ไข 5460 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-24 22:14:00 48868394 ใหม่ น้อ 2
416 แก้ไข 5487 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-18 01:10:00 56059532 เงิน โนน 2
417 แก้ไข 5489 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-02-24 16:00:00 60028969 เด็ดดี จำป 1
418 แก้ไข 5497 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-02-28 09:08:00 57027409 คำผอง พัน 1
419 แก้ไข 5498 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-26 11:17:00 64012457 สมยงค์ บำร 2
420 แก้ไข 5499 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-03-02 10:47:00 55004453 จงจิตร บุบ 2
421 แก้ไข 5501 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-02-27 20:38:00 64013101 สุรัส หรั 1
422 แก้ไข 5525 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-03-02 18:20:00 64013372 ชะบา กลุ 1
423 แก้ไข 5526 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-03 15:52:00 63073946 สหรัฐ โทท 1
424 แก้ไข 5528 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-03 16:58:00 59025167 จักรชัย ประ 1
425 แก้ไข 5529 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-03-02 20:05:00 62083858 วิภาพร เชื 2
426 แก้ไข 5530 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-02-19 08:06:00 62016941 คำพันธ์ ศรี 1
427 แก้ไข 5531 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-03-04 07:35:00 58048520 คำผล ขุ่ 1
428 แก้ไข 5532 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-05 10:44:00 64013863 บุญถึง ทิน 1
429 แก้ไข 5534 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-03-04 23:45:00 64013894 สุทิน ไพโ 1
430 แก้ไข 5544 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2021-02-19 08:30:00 63004579 อุทัย ศรี 1
431 แก้ไข 5563 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-03-07 02:55:00 56038110 สุธรรม หนู 2
432 แก้ไข 5564 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-07 11:20:00 43516308 บู๋ คำน 2
433 แก้ไข 5565 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-03-07 13:35:00 64014119 พนม สอน 1
434 แก้ไข 5567 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-25 02:10:00 63037906 จับ สีอ 2
435 แก้ไข 5569 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-02 10:25:00 64013053 สาว เนื 2
436 แก้ไข 5570 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-05 15:13:00 59054689 วิทวัส กุล 1
437 แก้ไข 5572 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-06 17:52:00 55018349 ชัยยา ดาส 1
438 แก้ไข 5574 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-24 07:57:00 59053724 ขนิษฐา ตั้ 2
439 แก้ไข 5575 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-19 09:04:00 64010958 อุ่น ดงเ 2
440 แก้ไข 5576 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2021-01-26 14:40:00 54492479 อุไร ไชย 2
441 แก้ไข 5578 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-08 19:06:00 63073936 สุนัน คิน 1
442 แก้ไข 5583 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-03-23 10:28:00 63064019 ถนอม จัน 2
443 แก้ไข 5584 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-02-28 21:12:00 56080152 สายฝน สาท 2
444 แก้ไข 5587 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-03-04 09:32:00 64013595 บุญชม เซ่ 1
445 แก้ไข 5590 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-03-09 13:30:00 64014605 ทองสูนย์ ชาว 1
446 แก้ไข 5596 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-02 12:45:00 64012477 นิภาพรรณ น้อ 2
447 แก้ไข 5598 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-03-10 21:30:00 57093239 สุระจิต สุด 1
448 แก้ไข 5599 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2020-12-31 09:46:00 62028784 อมร จิน 2
449 แก้ไข 5603 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-02-21 11:35:00 64008470 คำมา ทอง 2
450 แก้ไข 5606 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-03-11 05:20:00 58047163 อุบล ละเ 1
451 แก้ไข 5608 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-03-11 15:50:00 63072117 สามารถ ผาพ 1
452 แก้ไข 5609 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-26 13:51:00 51177229 ทองอินทร์ เสน 1
453 แก้ไข 5610 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-20 11:16:00 62075638 ชัย จงก 1
454 แก้ไข 5616 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-09 14:12:00 59053136 ปรัศนียา มาต 2
455 แก้ไข 5618 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-03-10 23:58:00 64014851 วีระ อิน 1
456 แก้ไข 5638 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-03-13 12:21:00 64015365 สา มีศ 1
457 แก้ไข 5670 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-14 08:07:00 64015500 สีดา คำป 2
458 แก้ไข 5678 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-15 19:19:00 57014135 จันสี อุด 1
459 แก้ไข 5693 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-02-06 12:03:00 64008158 วุฒิไกร อัน 1
460 แก้ไข 5701 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-17 11:23:00 64016227 บุญกอง วงษ 1
461 แก้ไข 5702 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-17 08:47:00 64011214 ทองทิพย์ ยุ่ 2
462 แก้ไข 5703 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-24 07:30:00 64012088 ประสิทธิ์ ทอง 1
463 แก้ไข 5704 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-27 04:56:00 64012434 คำบู่ เพี 1
464 แก้ไข 5705 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-04 09:09:00 64013553 สมคิด ใสภ 1
465 แก้ไข 5706 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-04 19:22:00 64013673 สุรศักดิ์ ศรี 1
466 แก้ไข 5707 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-12 10:54:00 64015209 ระไมล์ โสม 2
467 แก้ไข 5708 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-17 18:00:00 64016270 นิพนธ์ชัยสิทธิ์ สาย 1
468 แก้ไข 5709 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-03-12 09:22:00 60008808 พวง จัน 2
469 แก้ไข 5715 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-03-15 14:22:00 62022156 ทองใส พลม 1
470 แก้ไข 5726 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-03-20 16:32:00 59028210 อุบล วิส 1
471 แก้ไข 5730 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-03-17 08:58:00 64016218 กมลรัตน์ สุว 2
472 แก้ไข 5731 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-03-17 09:05:00 64016212 ไสว นาม 2
473 แก้ไข 5732 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-03-21 16:34:00 61038552 สุบิน พุ่ 2
474 แก้ไข 5735 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-26 09:58:00 56008709 ทองทวี บุบ 1
475 แก้ไข 5737 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-24 13:32:00 64004355 หนูกลาย อ่อ 1
476 แก้ไข 5738 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-22 16:39:00 57062832 วินัย ซุย 1
477 แก้ไข 5739 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-21 19:20:00 61067654 บุญจันทร์ สุน 1
478 แก้ไข 5740 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-21 08:56:00 64010955 บุญล้วน อัน 1
479 แก้ไข 5741 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-20 12:29:00 50134226 บุญชู ถาว 2
480 แก้ไข 5742 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-17 19:43:00 64010382 ไมล์ เพ้ 1
481 แก้ไข 5743 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-02-15 17:51:00 48861472 โจม ห่อ 1
482 แก้ไข 5744 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-02 17:36:00 50079988 สมปอง คำภ 1
483 แก้ไข 5745 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-02 17:18:00 56081622 พิมพา ชาต 1
484 แก้ไข 5746 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-10 18:01:00 63051558 นวรัตน์ คำห 2
485 แก้ไข 5747 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-18 14:10:00 59077706 นนทวัฒน์ แก้ 1
486 แก้ไข 5748 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-21 09:07:00 64016881 คำผาง ภูพ 1
487 แก้ไข 5749 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-21 13:33:00 62053499 บุญยัง หอม 1
488 แก้ไข 5751 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-22 10:41:00 64017411 สายชล ภูด 2
489 แก้ไข 5754 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-01-16 09:37:00 54502611 น้อย สุด 2
490 แก้ไข 5757 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-03-23 02:52:00 64009963 อ่อนจันทร์ ภูล 2
491 แก้ไข 5766 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-25 21:25:00 57008980 เงิน ธงอ 2
492 แก้ไข 5767 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-23 14:19:00 57003930 วิลัย พวง 2
493 แก้ไข 5773 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-03-04 08:11:00 62049095 สุริยา ประ 1
494 แก้ไข 5776 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-02-13 10:30:00 63055522 เกียว ชัย 1
495 แก้ไข 5777 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-03-08 12:25:00 53377487 เฉลิม ภัก 1
496 แก้ไข 5778 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-03-23 16:14:00 60000914 สมัย คุณ 2
497 แก้ไข 5780 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-23 11:34:00 58014265 ประยูร ขาว 1
498 แก้ไข 5781 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-24 15:45:00 57086629 จำปี โคต 1
499 แก้ไข 5782 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-11 06:48:00 64006746 วิรุฬ โพธ 1
500 แก้ไข 5784 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-08 19:47:00 64014361 ยุทธ์ ทาป 1
501 แก้ไข 5786 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-03-26 01:30:00 64018206 พิมพ์ไพลิน บัว 2
502 แก้ไข 5788 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-03-27 12:30:00 60059869 กุล นาม 1
503 แก้ไข 5789 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-03-27 09:25:00 61015191 พุทธา สุน 1
504 แก้ไข 5790 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-27 14:20:00 64018365 คูณ ฝอย 1
505 แก้ไข 5793 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-03-23 04:35:00 57081053 สงกา แสง 1
506 แก้ไข 5794 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-03-29 10:32:00 59091772 บุญมี ศรี 1
507 แก้ไข 5796 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-03-20 21:58:00 59033975 สุภาพ โคต 2
508 แก้ไข 5800 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-03-26 11:22:00 60075042 สุข ดวง 1
509 แก้ไข 5801 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-03-29 13:33:00 64018651 สายันต์ แก้ 2
510 แก้ไข 5802 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-03-24 01:19:00 64017548 บรรจง หล้ 1
511 แก้ไข 5803 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-29 17:50:00 60035246 ปิว ลาด 2
512 แก้ไข 5804 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-28 10:15:00 64018371 เอ้า ผุย 2
513 แก้ไข 5806 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-03-09 06:58:00 61090939 ศุภชัย เขี 1
514 แก้ไข 5807 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-03-17 14:30:00 55075678 เบ้า ทอง 1
515 แก้ไข 5808 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-03-30 09:11:00 64018825 สุดใจ ศิร 1
516 แก้ไข 5810 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-03-21 04:53:00 59030148 สถิต โรจ 2
517 แก้ไข 5812 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-30 09:55:00 62077596 สมบัติ วงษ 2
518 แก้ไข 5816 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-03-31 14:55:00 64019148 เขียว สีข 2
519 แก้ไข 5818 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-31 13:19:00 60030535 นงค์เยาว์ พิม 2
520 แก้ไข 5829 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-03-04 12:27:00 62049095 สุริยา ประ 1
521 แก้ไข 5831 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-03-23 16:15:00 60000914 สมัย คุณ 2
522 แก้ไข 5833 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-29 07:30:00 60059496 สมฤทัย โพธ 2
523 แก้ไข 5834 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-26 09:30:00 63041491 ชูชัย ธิต 1
524 แก้ไข 5835 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-31 23:35:00 58038476 ทองดี มูล 2
525 แก้ไข 5836 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-03-28 18:55:00 64018421 คำมี อูป 1
526 แก้ไข 5837 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-03-08 07:41:00 62074626 วันชัย หาช 1
527 แก้ไข 5838 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-03-28 13:31:00 64018421 คำมี อูป 1
528 แก้ไข 5840 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-02 22:20:00 55081369 บุญ จำป 1
529 แก้ไข 5852 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-22 18:13:00 53467041 ทองอาน ขาม 1
530 แก้ไข 5857 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-18 08:21:00 64017161 วินัย สะต 1
531 แก้ไข 5858 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-03-20 13:03:00 64017406 เงิน โพธ 1
532 แก้ไข 5866 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-04-02 03:40:00 64019585 สนั่น ประ 1
533 แก้ไข 5867 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-31 11:40:00 64019098 สงบ นาห 1
534 แก้ไข 5868 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-03-07 12:52:00 53440732 คำมา เทศ 2
535 แก้ไข 5869 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-03-31 15:35:00 64019163 ปราบ เคร 1
536 แก้ไข 5873 11012  โรงพยาบาลภูผาม่าน 10670 2021-04-03 18:40:00 64019748 อุดร สีด 1
537 แก้ไข 5876 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-04-03 18:32:00 54499702 สุขสันต์ ธีส 1
538 แก้ไข 5881 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-15 21:05:00 63064740 ชาย ดวง 1
539 แก้ไข 5883 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-04 20:09:00 60076342 นุรักษ์ สีเ 1
540 แก้ไข 5888 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-16 14:03:00 64010763 คำมูล บุญ 1
541 แก้ไข 5891 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-02-22 21:06:00 49053856 อวน แซ่ 2
542 แก้ไข 5896 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-03 08:13:00 64013433 บุญศรี บุญ 1
543 แก้ไข 5898 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-16 09:53:00 55036770 ทันวา สิม 1
544 แก้ไข 5899 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-29 08:37:00 55089221 ประจักร แก้ 1
545 แก้ไข 5916 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-24 18:22:00 57081052 ฉลอง บุเ 2
546 แก้ไข 5917 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-16 11:24:00 64013317 หนูทัศน์ หาญ 2
547 แก้ไข 5926 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-03 10:20:00 64019692 เอลวัฒน์ ถาน 1
548 แก้ไข 5928 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-04 18:07:00 64020038 จำนงค์ มะป 1
549 แก้ไข 5936 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-03-12 13:11:00 60008808 พวง จัน 2
550 แก้ไข 5939 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-02 01:04:00 59019641 บรรจง ไวว 1
551 แก้ไข 5940 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-02-25 10:42:00 64012244 ทองฮวด พาท 2
552 แก้ไข 5945 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-03-31 16:05:00 58055067 หนูหล่า บุด 2
553 แก้ไข 5946 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-05 19:56:00 64020171 คำเฮือง โพธ 1
554 แก้ไข 5947 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-05 11:21:00 48930594 ระเบียบ ตรี 2
555 แก้ไข 5948 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-07 09:15:00 61033074 ตุ๋ย จัด 2
556 แก้ไข 5958 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-07 11:10:00 64020512 สีไพร ไร่ 2
557 แก้ไข 5963 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-17 11:56:00 50147779 วิมุต คุณ 1
558 แก้ไข 5964 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-30 09:54:00 62077596 สมบัติ วงษ 2
559 แก้ไข 5965 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-08 14:45:00 62025881 เลิศ นาเ 1
560 แก้ไข 5966 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-19 08:29:00 63065778 เข็ม อิน 2
561 แก้ไข 5967 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-14 15:18:00 64015476 สมควร ก้ง 1
562 แก้ไข 5968 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-16 16:37:00 52349665 เป้ แสง 2
563 แก้ไข 5969 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-12 10:46:00 64015192 สุภาพ ทอง 1
564 แก้ไข 5970 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-12 17:40:00 63032996 หนู หนู 1
565 แก้ไข 5971 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-11 10:31:00 64014960 ชัยวัฒน์ กรม 1
566 แก้ไข 5972 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-11 01:20:00 60039105 บุญสวน เหล 1
567 แก้ไข 5973 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-06 05:48:00 60072828 ชัยญา กล้ 1
568 แก้ไข 5974 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-03-01 08:05:00 61011273 แก่น คำภ 1
569 แก้ไข 5981 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-03-10 23:44:00 55051418 ยุทธนา ธรร 1
570 แก้ไข 5983 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2021-03-07 19:00:00 64014567 ท่อน รถห 1
571 แก้ไข 5985 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2021-02-25 05:02:00 63030633 สุชาติ ศรี 1
572 แก้ไข 5988 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2021-04-08 17:30:00 64020911 ทรงศักดิ์ วิช 1
573 แก้ไข 5989 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-09 08:25:00 51235064 สุนันท์ สมส 2
574 แก้ไข 5990 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-04-09 10:26:00 57085518 เสกสรรค์ เพช 1
575 แก้ไข 6002 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-03-27 07:30:00 59030754 อ๊อต สูง 1
576 แก้ไข 6004 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-02-26 15:05:00 64012392 สุพจน์ สิท 1
577 แก้ไข 6006 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-04-10 07:53:00 64021711 น้อย ทอง 2
578 แก้ไข 6007 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-04-05 15:44:00 64020140 เกิด ศิร 1
579 แก้ไข 6008 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-06 12:07:00 63051961 สวัสดิ์ โพธ 2
580 แก้ไข 6009 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-07 15:25:00 60082724 ทวี เบ้ 1
581 แก้ไข 6010 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-10 13:57:00 64021690 โมลา โพธ 1
582 แก้ไข 6017 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-04-12 01:43:00 58041583 อ่อนตา พิม 1
583 แก้ไข 6019 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-04-06 17:40:00 60017144 บุญทัน นาภ 1
584 แก้ไข 6020 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-11 19:00:00 64022115 สมจิตร ค่อ 2
585 แก้ไข 6024 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-04-12 20:18:00 60035752 จันทร์ มาต 2
586 แก้ไข 6025 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-04-12 13:11:00 64022132 ทองไสย หมอ 2
587 แก้ไข 6026 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-04-13 18:12:00 64022311 พงษ์ศักดิ์ ศรี 1
588 แก้ไข 6028 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-20 20:07:00 64016839 นาง ไสเ 2
589 แก้ไข 6029 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-06 09:40:00 63063072 หมอน ขุ่ 1
590 แก้ไข 6030 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-10 15:07:00 63016096 ประยูร ตั่ 1
591 แก้ไข 6031 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-10 20:50:00 55046769 มี ชมช 2
592 แก้ไข 6032 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-12 10:07:00 64022103 อุทิศ จงเ 1
593 แก้ไข 6033 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-06 20:27:00 58029141 วิไล ลือ 1
594 แก้ไข 6034 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-24 11:36:00 64044552 สุภาพ ลือ 2
595 แก้ไข 6035 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-04-09 09:03:00 58007542 สมัคร ชาว 2
596 แก้ไข 6036 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-04-09 09:23:00 62037706 บุญเรือง อึ่ 1
597 แก้ไข 6044 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-09 19:42:00 63052748 หาญ เชื 1
598 แก้ไข 6046 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-16 13:56:00 54567973 บุญยง รูป 1
599 แก้ไข 6047 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-17 12:12:00 64022954 สุพรรณี สุ่ 2
600 แก้ไข 6048 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-18 10:00:00 64023076 วสันต์ ลุน 1
601 แก้ไข 6049 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-18 15:27:00 55076960 ไอ กาง 1
602 แก้ไข 6064 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-08 17:18:00 57011884 พรพนม โพธ 1
603 แก้ไข 6065 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-11 16:30:00 64021900 วัลลภ อิน 1
604 แก้ไข 6067 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-20 14:32:00 63067401 ทองดี ชัย 2
605 แก้ไข 6075 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-04-05 16:35:00 64022495 มนูญ กะท 2
606 แก้ไข 6082 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-21 09:03:00 64023849 ศิริโสภา สีน 2
607 แก้ไข 6084 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-21 11:09:00 64022674 คำมวล ไสโ 1
608 แก้ไข 6085 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-14 20:16:00 64022627 สุขน้อย เคเ 1
609 แก้ไข 6099 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-15 17:03:00 64024146 ทองศรี กาฬ 1
610 แก้ไข 6113 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-23 08:00:00 59027832 วาสนา ลอง 2
611 แก้ไข 6114 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-21 12:07:00 57068027 บุญ หีบ 2
612 แก้ไข 6115 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-19 07:38:00 64011963 สมัย จัน 1
613 แก้ไข 6116 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-23 13:18:00 47775462 เพียร มีช 1
614 แก้ไข 6118 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-24 13:00:00 61012942 ทองใส โคต 2
615 แก้ไข 6120 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-23 11:44:00 59059197 นงนุช ขอน 2
616 แก้ไข 6121 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-23 17:11:00 64024761 สรพงษ์ พิม 1
617 แก้ไข 6126 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-23 09:14:00 59028987 บุญรอด เมื 1
618 แก้ไข 6127 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-26 13:59:00 64025187 ทน โคต 1
619 แก้ไข 6135 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-04-01 15:00:00 64019366 สุภาพร คำอ 2
620 แก้ไข 6143 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-17 13:02:00 52338131 ดวงจันทร์ ดวง 2
621 แก้ไข 6147 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-26 10:07:00 62007567 สงวนศักดิ์ จัน 1
622 แก้ไข 6153 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-22 19:50:00 63053080 เสน่ห์ ชุม 1
623 แก้ไข 6154 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-27 14:50:00 51202101 วรรณพงษ์ กวม 1
624 แก้ไข 6155 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-04-20 16:31:00 59063086 ภัสวรรณ มาน 2
625 แก้ไข 6159 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-26 11:36:00 64025090 ทองสุข แวง 1
626 แก้ไข 6160 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-20 19:25:00 49993119 มาลา ปอง 2
627 แก้ไข 6169 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-20 13:08:00 64007974 สอาด ทูล 2
628 แก้ไข 6174 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-28 10:05:00 62031311 ดวงแก้ว ภูต 2
629 แก้ไข 6175 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-30 19:39:00 63070420 พันตรี ทอง 2
630 แก้ไข 6181 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-04-30 14:46:00 64025943 ปราณี แวง 2
631 แก้ไข 6183 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-04-30 01:25:00 56032145 ทองบรรณ์ หมอ 1
632 แก้ไข 6188 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-18 14:05:00 64023149 อดุลย์ กอห 1
633 แก้ไข 6189 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-25 18:03:00 55063627 คำพันธ์ แอแ 1
634 แก้ไข 6190 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-26 02:17:00 61092121 พัง พัด 2
635 แก้ไข 6191 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-05-02 15:31:00 64002974 ชาย ช่ว 1
636 แก้ไข 6199 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2021-03-09 16:00:00 61050868 บุญจันทร์ นาอ 2
637 แก้ไข 6203 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-25 13:25:00 64024945 สรรณ์ทัด เนี 1
638 แก้ไข 6204 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-27 16:40:00 60033634 ผจญ เหน 1
639 แก้ไข 6206 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-21 08:30:00 54552915 มนัส ศรี 1
640 แก้ไข 6207 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-05-03 13:48:00 62065128 เพียรพันธ์ ปะโ 2
641 แก้ไข 6220 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-05-03 11:23:00 64015908 บุญมี อัต 1
642 แก้ไข 6221 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-03 07:34:00 48884730 ดี แก้ 2
643 แก้ไข 6222 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-04 08:19:00 64022424 ณรงค์ สีส 1
644 แก้ไข 6223 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-04 09:21:00 64026449 อนุชิต ซุย 1
645 แก้ไข 6227 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-04-10 12:05:00 63068158 ปราณี สุว 2
646 แก้ไข 6228 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-04-12 13:00:00 49970624 สุบรรณ จำร 1
647 แก้ไข 6230 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-04-16 13:25:00 52344716 สมภพ ประ 1
648 แก้ไข 6232 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-04-19 04:20:00 55051531 นพดล สุก 1
649 แก้ไข 6241 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-03 11:26:00 58015671 ณัฐวุฒิ ดวง 1
650 แก้ไข 6245 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-07 10:00:00 53403338 วิสิทธิ์ หิน 1
651 แก้ไข 6249 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-04 17:21:00 59068406 บัวศรี สะต 2
652 แก้ไข 6250 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-01-30 12:30:00 64005041 สิงห์ ทอง 2
653 แก้ไข 6251 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-02-04 12:30:00 59075222 ทองไสย์ วงห 2
654 แก้ไข 6252 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-02-07 22:45:00 64004361 มะไลย จัน 2
655 แก้ไข 6253 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-02-07 17:15:00 48946727 สมบรรณ์ ศิล 2
656 แก้ไข 6254 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-02-25 14:00:00 50100132 ถนอม สุค 2
657 แก้ไข 6255 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-02-26 06:00:00 64012372 หลง กาส 2
658 แก้ไข 6257 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-02-27 16:50:00 62047938 ทองลา สมบ 2
659 แก้ไข 6258 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-05-09 20:12:00 55036992 ทองดี แปน 1
660 แก้ไข 6259 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-05-07 17:00:00 64027264 เก็ด ทุม 1
661 แก้ไข 6264 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-09 16:47:00 61036867 ประคอง ภูจ 1
662 แก้ไข 6265 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-03 08:48:00 55027854 ทองล้วน เสน 2
663 แก้ไข 6266 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-05-10 10:12:00 64027387 จุมพล เอี 1
664 แก้ไข 6270 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-05-10 13:36:00 64027409 นัฐพงษ์ ปัท 1
665 แก้ไข 6284 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-08 14:52:00 56087611 นลินรัตน์ ศรี 2
666 แก้ไข 6286 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-06 20:24:00 64026881 ถาวร บุญ 1
667 แก้ไข 6287 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-04-23 09:15:00 60055744 อ๋อย บัว 1
668 แก้ไข 6288 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-04-14 13:11:00 64022132 ทองไสย หมอ 2
669 แก้ไข 6289 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-11 17:34:00 56067586 คำ สอน 2
670 แก้ไข 6294 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-04-28 12:10:00 42447919 อ้วน สร้ 2
671 แก้ไข 6295 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-05-12 12:00:00 55067198 พนอม โพธ 1
672 แก้ไข 6300 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-05-11 14:26:00 60063884 ทองพัน คนย 1
673 แก้ไข 6302 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-30 19:13:00 63067431 สุรินทร์ กัน 1
674 แก้ไข 6303 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-06 19:04:00 64020297 สมจักร์ เกษ 1
675 แก้ไข 6304 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-04-24 10:50:00 64025382 เคน มุง 1
676 แก้ไข 6305 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-12 14:59:00 63071568 ใบ อ่อ 2
677 แก้ไข 6307 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-15 12:44:00 59010657 ทองใส ทอง 1
678 แก้ไข 6309 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-25 16:56:00 63038876 อนุพงค์ ฤทธ 1
679 แก้ไข 6311 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-04-30 12:06:00 64025935 ทองลี สุด 1
680 แก้ไข 6313 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-03 20:30:00 64026923 หวิน แสง 2
681 แก้ไข 6318 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-13 18:37:00 64028061 ระเบียบ นาน 2
682 แก้ไข 6319 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-12 14:30:00 56029862 มะลิ คลั 2
683 แก้ไข 6320 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-05 12:50:00 63001141 บัวเครือ หล้ 1
684 แก้ไข 6321 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-14 09:45:00 56040731 เสงี่ยม ปุร 2
685 แก้ไข 6324 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-01 14:48:00 64019363 มาลี ศรี 2
686 แก้ไข 6326 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-30 12:38:00 64019065 ประสงค์ นาว 2
687 แก้ไข 6327 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-21 14:30:00 63015301 ธงชัย ภูษ 1
688 แก้ไข 6365 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-05-15 15:02:00 63067401 ทองดี ชัย 2
689 แก้ไข 6367 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-11 11:36:00 60024453 พัชรี พิม 2
690 แก้ไข 6376 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-15 13:00:00 63022508 บัวลำ บัว 2
691 แก้ไข 6378 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-17 15:41:00 53473112 สี มูล 1
692 แก้ไข 6379 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-05-17 14:29:00 63052298 บัวเรียน บุญ 2
693 แก้ไข 6380 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-15 09:40:00 57026846 กงศรี แสน 1
694 แก้ไข 6381 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-14 13:03:00 63054615 ปนัดดา ภูส 2
695 แก้ไข 6384 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2021-05-18 10:40:00 50098001 สมจิตร สุข 1
696 แก้ไข 6387 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-05-18 18:10:00 59052796 บัวพัน สะอ 1
697 แก้ไข 6419 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-18 21:21:00 59085198 เพื่อน พรม 1
698 แก้ไข 6441 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-19 06:15:00 64028958 พัน เสี 1
699 แก้ไข 6443 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-05-18 20:50:00 55043979 กิตติ ผาง 1
700 แก้ไข 6446 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-20 12:25:00 64029523 บำเพ็ญ พิม 2
701 แก้ไข 6451 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-18 08:38:00 57061496 สำลี ปรา 1
702 แก้ไข 6452 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-05-21 10:45:00 64029693 มนัสนันท์ แย้ 2
703 แก้ไข 6485 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-20 10:40:00 60093261 หนูพัด แสน 2
704 แก้ไข 6486 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-22 16:51:00 64029849 เคน โพธ 1
705 แก้ไข 6487 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-21 08:27:00 61020491 องค์การ โพธ 1
706 แก้ไข 6498 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-05-23 23:00:00 55083191 เผ่า แพง 2
707 แก้ไข 6499 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-22 19:56:00 54513595 อภัย ขัด 1
708 แก้ไข 6503 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-04-03 19:01:00 64021305 วาส ประ 1
709 แก้ไข 6505 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-04-17 16:00:00 64023012 ส่อน ก้อ 1
710 แก้ไข 6506 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-04-08 17:52:00 58022887 บัวลอย อุท 2
711 แก้ไข 6507 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-21 14:15:00 62022609 ทองมา สง่ 2
712 แก้ไข 6508 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-24 13:05:00 64030150 ขาล แซง 1
713 แก้ไข 6535 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2021-05-24 22:22:00 63008444 นิทัศน์ วงษ 1
714 แก้ไข 6536 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-19 18:35:00 55088252 เทียม หมู 2
715 แก้ไข 6539 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-24 19:01:00 64030186 ประสงค์ โชโ 1
716 แก้ไข 6543 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-05-24 08:15:00 62083273 ปัญญา พิล 1
717 แก้ไข 6580 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-19 12:10:00 58041895 สุริยนต์ วรด 2
718 แก้ไข 6584 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-29 20:00:00 64031122 บัง พรม 2
719 แก้ไข 6586 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-06 01:28:00 50081907 กาญจนา สาบ 2
720 แก้ไข 6587 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-05-29 10:29:00 62014631 หนูบล ชิน 1
721 แก้ไข 6588 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-06 16:04:00 64026923 หวิน แสง 2
722 แก้ไข 6589 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-04 11:00:00 46723328 ทองเพียร ดอน 2
723 แก้ไข 6590 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-29 18:41:00 64031189 คำมวล เทว 2
724 แก้ไข 6591 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-01 15:45:00 43524056 ทิพวัลย์ ไทย 2
725 แก้ไข 6592 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-30 00:37:00 54522479 สุภาพ แก้ 2
726 แก้ไข 6594 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-24 14:38:00 61047341 หนูดี ชุณ 2
727 แก้ไข 6595 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-14 08:45:00 40278526 โฮม ศิร 2
728 แก้ไข 6599 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-12 10:10:00 55027980 ณัฐพร ด้ว 2
729 แก้ไข 6602 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-10 14:31:00 64027376 พนิตา มนท 2
730 แก้ไข 6605 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-02 12:57:00 64026119 โพธิ์ ดีฤ 2
731 แก้ไข 6612 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-05-31 12:30:00 64031491 ปรีชา สุว 1
732 แก้ไข 6617 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-17 07:58:00 39123216 จำนงค์ โคก 1
733 แก้ไข 6619 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-06-01 08:26:00 64031654 ชารี โมค 1
734 แก้ไข 6620 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-31 11:26:00 57080575 บัวสด คำภ 2
735 แก้ไข 6621 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-31 16:50:00 50094760 กี แสง 2
736 แก้ไข 6622 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-02 23:35:00 63074512 พร พัน 2
737 แก้ไข 6631 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-20 15:00:00 62008463 ก๋อ โคต 2
738 แก้ไข 6635 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-20 11:00:00 57006075 คล้าย สะต 2
739 แก้ไข 6636 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-24 08:45:00 59011378 ธนาวุฒิ เอก 1
740 แก้ไข 6637 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-21 17:15:00 59051584 คำวัน แสน 1
741 แก้ไข 6639 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-25 01:27:00 52284203 หนูไกร ประ 2
742 แก้ไข 6642 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-02 18:53:00 56026476 วัน สุน 2
743 แก้ไข 6643 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-06-02 13:00:00 51189517 ธงชัย แนว 1
744 แก้ไข 6644 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-01 21:23:00 56017576 ทองไร โสภ 2
745 แก้ไข 6645 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-02 10:22:00 64021679 สมบูรณ์ ราช 2
746 แก้ไข 6646 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-01 23:16:00 64001666 กลิ่น พาเ 2
747 แก้ไข 6648 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-09 02:10:00 41356421 สี ศรี 2
748 แก้ไข 6649 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-09 18:45:00 64027310 แหวน หนั 2
749 แก้ไข 6650 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-10 11:30:00 64027370 รัตน์ดา โพธ 2
750 แก้ไข 6651 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-11 10:40:00 58001289 บุญถม มูล 2
751 แก้ไข 6653 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-06-03 13:35:00 62030548 ประเสริฐ ทาร 1
752 แก้ไข 6654 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-06-03 18:35:00 55031442 สุวิทย์ สุส 1
753 แก้ไข 6655 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-01 01:06:00 48919548 บุญหลาย เศษ 2
754 แก้ไข 6656 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-31 12:57:00 64016758 จี พลม 2
755 แก้ไข 6657 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-03 20:53:00 53398200 สมร วัด 2
756 แก้ไข 6658 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-03 19:42:00 64032027 วาสนา แก้ 2
757 แก้ไข 6667 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-05-03 04:00:00 62027554 ลำปาง พุท 2
758 แก้ไข 6676 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-31 18:54:00 64031503 สุวรรณ์ สาย 2
759 แก้ไข 6677 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-29 21:30:00 62001389 หนูนาง สาห 2
760 แก้ไข 6678 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-30 08:30:00 52298918 สม ภาษ 2
761 แก้ไข 6687 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-04 18:30:00 56071766 ไพจิตร เจร 2
762 แก้ไข 6688 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-04 22:28:00 40248187 ทองอินทร์ ปัส 2
763 แก้ไข 6689 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-11 00:57:00 58001476 ประไพ แสง 2
764 แก้ไข 6691 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-16 13:30:00 64020714 ยุวดี สีด 2
765 แก้ไข 6699 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-06-05 21:12:00 64027843 ลิขิต กล้ 1
766 แก้ไข 6703 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-02 17:16:00 64032204 สุริ พัน 1
767 แก้ไข 6704 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-19 03:25:00 64024886 มูล สุด 2
768 แก้ไข 6705 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-22 16:10:00 64029837 เพ็ง เขี 2
769 แก้ไข 6706 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-05 17:40:00 58028330 ทองยศ ลุน 2
770 แก้ไข 6707 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-05 21:15:00 56012808 น้อย จัน 2
771 แก้ไข 6708 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-05 19:25:00 54505182 สุพรม ภูม 2
772 แก้ไข 6709 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-06 10:18:00 46709935 ก้วน ไชย 2
773 แก้ไข 6722 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-24 08:08:00 59081422 อินทุอร งอก 2
774 แก้ไข 6725 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-27 13:32:00 60033087 พิเชษฐ กลิ 1
775 แก้ไข 6726 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-09 08:32:00 56053088 ทองคำ ยิน 1
776 แก้ไข 6730 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-07 08:43:00 54517791 ตู้ เงา 2
777 แก้ไข 6731 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-09 06:27:00 64027259 คำมาย มนต 1
778 แก้ไข 6732 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-15 13:44:00 64028305 ศักดา เฮี 1
779 แก้ไข 6733 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-19 10:04:00 64029020 สุข โคต 2
780 แก้ไข 6734 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-20 15:11:00 64029509 ทองเพชร โพธ 1
781 แก้ไข 6735 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-26 16:10:00 55036446 สำเภา สีล 2
782 แก้ไข 6736 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-06-05 12:09:00 53396116 สวัสดิ์ ดีแ 1
783 แก้ไข 6737 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-06-06 12:09:00 61091769 เสถียร โม้ 1
784 แก้ไข 6739 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-06-09 17:31:00 51195209 ทองจันทร์ ตะน 2
785 แก้ไข 6740 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-06-09 17:12:00 64034150 พยุง จัน 1
786 แก้ไข 6743 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-05-08 13:20:00 48942630 วาสนา ตรี 2
787 แก้ไข 6745 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-06-09 18:11:00 64034147 ชาย สีส 1
788 แก้ไข 6746 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-08 16:23:00 60005918 สมาน ไชย 1
789 แก้ไข 6773 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-06-11 12:30:00 63004203 สวัสดิ์ ชาร 1
790 แก้ไข 6831 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-11 12:44:00 57021385 เลียบโลก กัญ 2
791 แก้ไข 6842 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-14 22:50:00 64035778 ลำขวัญ อรั 2
792 แก้ไข 6843 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-14 16:00:00 60005859 ถนอม เถา 2
793 แก้ไข 6844 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-08 07:35:00 57015832 ครองสิน ใจธ 2
794 แก้ไข 6845 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-26 08:52:00 64030437 ไกรวรรณ์ ละเ 1
795 แก้ไข 6846 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-24 00:42:00 61086650 มะลิ ไชย 2
796 แก้ไข 6847 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-16 09:58:00 64020714 ยุวดี สีด 2
797 แก้ไข 6848 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-13 15:48:00 61071537 ประเสริฐ ขัต 2
798 แก้ไข 6849 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-09 15:38:00 56040731 เสงี่ยม ปุร 2
799 แก้ไข 6850 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-09 14:16:00 64027301 นิพนธ์ เกษ 1
800 แก้ไข 6851 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-04-29 05:20:00 58054417 สมพงษ์ จุฬ 1
801 แก้ไข 6852 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-26 17:00:00 46755563 พายุ มีป 1
802 แก้ไข 6855 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-11 04:26:00 59049483 ก้าน สอน 1
803 แก้ไข 6856 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-12 20:26:00 45631121 สา อุป 1
804 แก้ไข 6883 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-12 12:25:00 64035018 บัวผัน บุญ 2
805 แก้ไข 6884 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-11 08:40:00 58020316 สวย ชาส 2
806 แก้ไข 6885 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-12 11:33:00 52289937 จิราภรณ์ น้อ 2
807 แก้ไข 6886 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-09 18:52:00 64032975 บุญมี ภูม 2
808 แก้ไข 6887 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-16 15:59:00 51231444 แพงสี ทอง 2
809 แก้ไข 6888 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-16 16:00:00 64036154 ลีจันทร์ เนา 2
810 แก้ไข 6891 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-04-15 07:13:00 64022543 พร ชวด 1
811 แก้ไข 6892 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-06-10 09:35:00 56041316 จิตร โคต 1
812 แก้ไข 6895 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-30 17:49:00 58069920 อำนวย โสส 2
813 แก้ไข 6896 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-03-25 07:55:00 60018444 สุรีพร รัต 2
814 แก้ไข 6897 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-16 15:52:00 60027896 บุญสงค์ รัต 2
815 แก้ไข 6898 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-14 06:50:00 59015802 อุดร อาษ 1
816 แก้ไข 6900 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-10 09:00:00 51231444 แพงสี ทอง 2
817 แก้ไข 6901 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-13 17:50:00 64036168 แดน คำแ 1
818 แก้ไข 6903 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-17 05:35:00 64036279 หนูพิศ ลือ 2
819 แก้ไข 6917 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-17 09:26:00 64036279 หนูพิศ ลือ 2
820 แก้ไข 6918 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-17 10:08:00 64036295 ชบา เฉล 2
821 แก้ไข 6925 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-22 18:52:00 54513595 อภัย ขัด 1
822 แก้ไข 6927 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-05-30 08:31:00 64031388 อำนวย บุต 2
823 แก้ไข 6931 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-09 03:32:00 64033838 สมใจ พรร 1
824 แก้ไข 6932 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-06-18 13:23:00 62059188 มนูญ ประ 1
825 แก้ไข 6933 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-02 08:17:00 63066042 รุ่งทิวา สนิ 1
826 แก้ไข 6934 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-04 19:30:00 40248187 ทองอินทร์ ปัส 2
827 แก้ไข 6935 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-05 04:46:00 47805625 ประวิทย์ ประ 1
828 แก้ไข 6936 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-12 08:26:00 61015334 ฉวีวรรณ หาส 2
829 แก้ไข 6937 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-06-18 18:27:00 56081744 เที่ยง บัว 2
830 แก้ไข 6942 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-06-19 16:12:00 64036737 กองพันธ์ สง่ 1
831 แก้ไข 6943 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-07 01:07:00 63014860 แพง สรร 2
832 แก้ไข 6948 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-05-07 05:58:00 62056714 สวาท ชำน 1
833 แก้ไข 6951 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-07 19:46:00 64020599 สันทัด สีด 1
834 แก้ไข 6955 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-15 01:22:00 60006482 ทองสุข ศรี 1
835 แก้ไข 6956 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-04-22 17:03:00 64024146 ทองศรี กาฬ 1
836 แก้ไข 6958 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-06-08 07:41:00 64033480 สมหมาย น้อ 1
837 แก้ไข 6959 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-05-19 01:06:00 64024886 มูล สุด 2
838 แก้ไข 6961 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-04-05 15:56:00 64020136 กรกฏ ทอง 1
839 แก้ไข 6962 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-04-11 11:08:00 53433927 กองทรัพย์ พิม 2
840 แก้ไข 6963 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-05-07 12:19:00 64027106 คมสันธ์ ผิว 1
841 แก้ไข 6970 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-17 22:52:00 58054615 หนู นาห 1
842 แก้ไข 6974 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-03-25 07:37:00 59070729 มนตรี ศรี 1
843 แก้ไข 6982 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-01 11:45:00 59078324 แถว ขุ่ 2
844 แก้ไข 6983 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-07 14:20:00 59021071 บัวผัน หาแ 2
845 แก้ไข 6986 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-04-17 08:41:00 62016841 ชรินทร ลือ 1
846 แก้ไข 6991 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-12 21:04:00 60040517 แต้ม พระ 2
847 แก้ไข 7002 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-17 21:12:00 61031251 สมนึก สุจ 1
848 แก้ไข 7004 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-27 22:30:00 64030873 สมชาย ภวะ 1
849 แก้ไข 7006 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-15 09:00:00 61028963 บุญทัน หาจ 2
850 แก้ไข 7008 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-16 08:40:00 64036157 ประสิทธิ์ คำม 1
851 แก้ไข 7010 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-15 11:40:00 64009663 สุชิน วิล 1
852 แก้ไข 7012 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-18 09:29:00 61069469 ทองไส พาน 2
853 แก้ไข 7013 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-01-24 07:47:00 63043650 หนูชิต สีแ 2
854 แก้ไข 7014 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-06-20 16:37:00 64036837 ลิขิต โอน 1
855 แก้ไข 7016 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-04-11 13:38:00 63040611 ศตวรรณ ดีส 1
856 แก้ไข 7017 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-06-08 16:04:00 60074980 จำปา บุญ 2
857 แก้ไข 7019 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-06-22 17:11:00 59042182 ทองปักษ์ อุด 1
858 แก้ไข 7020 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-05-09 11:11:00 64027278 อนุรักษ์ มูล 1
859 แก้ไข 7026 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-06-02 16:20:00 56080152 สายฝน สาท 2
860 แก้ไข 7028 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-06-17 19:30:00 58073921 สมสมัย หีบ 1
861 แก้ไข 7035 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-19 13:16:00 63001257 สมหวัง ภูส 2
862 แก้ไข 7037 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-18 09:46:00 61091021 ธงชัย แสง 1
863 แก้ไข 7039 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2021-06-24 07:00:00 62033544 สุจินดา ดอก 2
864 แก้ไข 7044 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-18 17:25:00 58028683 ห้วน นาท 1
865 แก้ไข 7045 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-19 13:00:00 55083442 บังอร สิง 2
866 แก้ไข 7047 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-26 09:20:00 64031248 ถาวร มะไ 1
867 แก้ไข 7048 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-31 08:53:00 64031503 สุวรรณ์ สาย 2
868 แก้ไข 7049 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-01-26 12:20:00 59048830 คำหยาด บุต 2
869 แก้ไข 7051 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-06-22 16:00:00 64037366 สุจิต เขต 2
870 แก้ไข 7061 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-05-22 06:10:00 62048423 คูณ เพช 2
871 แก้ไข 7062 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-20 20:25:00 45640466 ถวิล พื้ 1
872 แก้ไข 7063 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-22 16:39:00 62085055 คำปอย โชต 1
873 แก้ไข 7064 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-14 19:10:00 58046648 สมควร ดวง 1
874 แก้ไข 7065 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-10 19:32:00 50094472 คำพอง ชัย 2
875 แก้ไข 7066 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-22 08:12:00 61059340 สุเนตร จัน 1
876 แก้ไข 7067 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-01 22:27:00 58070350 หลัด เทพ 2
877 แก้ไข 7071 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-22 09:15:00 64030385 ทองปอน สวา 2
878 แก้ไข 7072 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-23 17:17:00 56023169 สมส่วน จรั 1
879 แก้ไข 7073 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-23 18:30:00 64029937 นาง จัน 2
880 แก้ไข 7074 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-24 19:21:00 64030189 สายัณห์ ชูร 1
881 แก้ไข 7080 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-09 07:00:00 55067593 ละออง ขอก 1
882 แก้ไข 7081 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-05 08:05:00 58079414 อภิรัก อุบ 1
883 แก้ไข 7087 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-06-02 09:48:00 64031928 บัวพา หาญ 1
884 แก้ไข 7088 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-06-02 15:30:00 56026476 วัน สุน 2
885 แก้ไข 7091 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2021-06-13 19:50:00 63029274 วันที มูล 1
886 แก้ไข 7093 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-06-06 23:25:00 64033300 แดง รอด 1
887 แก้ไข 7097 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-06-04 03:53:00 64032771 สุพล หนู 1
888 แก้ไข 7098 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2021-06-09 02:00:00 56042874 ถนอม จัน 1
889 แก้ไข 7103 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-25 09:35:00 64038060 ออน รัก 2
890 แก้ไข 7104 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-24 13:36:00 64037850 เขียน ชุม 1
891 แก้ไข 7105 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-16 20:20:00 58075009 ทองพิศ ไกร 2
892 แก้ไข 7107 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-06-26 11:53:00 50072835 โยธิน แสง 1
893 แก้ไข 7108 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-18 20:36:00 58070126 ทิพย์ พิล 2
894 แก้ไข 7109 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-19 10:19:00 45688738 สมจิตต์ ศรี 2
895 แก้ไข 7116 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-25 16:43:00 64038158 นวลสี จำป 2
896 แก้ไข 7117 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-21 16:00:00 57077470 บัวสูนย์ อัต 1
897 แก้ไข 7119 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-27 14:37:00 64038331 อัมพร นวล 1
898 แก้ไข 7123 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-05 06:46:00 62080603 ประสันต์ วรร 1
899 แก้ไข 7124 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-21 09:20:00 62007141 ปุ่น โสด 1
900 แก้ไข 7125 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-23 09:45:00 64037581 ทินกร ศรก 1
901 แก้ไข 7126 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-05-31 12:39:00 64031491 ปรีชา สุว 1
902 แก้ไข 7127 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-06-05 12:30:00 60041722 ทวี สาร 1
903 แก้ไข 7128 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-03-23 08:25:00 61061576 ประเสริฐ บุญ 2
904 แก้ไข 7129 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-04-02 12:00:00 58007835 คำผาง สีส 1
905 แก้ไข 7130 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-02-02 09:30:00 60025056 น้อย หัส 2
906 แก้ไข 7131 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-20 17:49:00 64026456 สุบรรณ พระ 1
907 แก้ไข 7132 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-24 15:03:00 64037866 ฉลวย กอง 2
908 แก้ไข 7133 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-25 22:56:00 57019779 สม ภัย 2
909 แก้ไข 7134 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-06-01 22:00:00 55044276 ล้วน ทิท 2
910 แก้ไข 7135 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2021-06-28 17:00:00 64038615 กฤษฎา เที 1
911 แก้ไข 7156 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-13 19:00:00 60072828 ชัยญา กล้ 1
912 แก้ไข 7158 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2021-06-06 13:05:00 64034044 มี นัน 2
913 แก้ไข 7159 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-06-29 09:52:00 56039128 ทองเตียง นาม 1
914 แก้ไข 7160 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-10 07:55:00 64034447 สมพงษ์ ห้ว 1
915 แก้ไข 7161 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-05 10:01:00 64032791 วินัย สิง 1
916 แก้ไข 7162 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-05 19:00:00 59022492 สมาน เสน 1
917 แก้ไข 7163 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-06-10 16:57:00 64034651 ฉวีวรรณ ขัน 2
918 แก้ไข 7165 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-06-28 16:10:00 40288570 วันชัย สมั 1
919 แก้ไข 7166 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-19 19:00:00 62062930 กาญจนา ผมง 2
920 แก้ไข 7167 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-21 03:30:00 49051044 ฝน คำบ 2
921 แก้ไข 7168 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-21 08:00:00 64037053 วาปี กลา 2
922 แก้ไข 7169 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-22 21:00:00 53398200 สมร วัด 2
923 แก้ไข 7170 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-23 15:00:00 63000807 สำราญ สิง 2
924 แก้ไข 7171 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-24 11:00:00 63038363 อัจฉรา โทน 2
925 แก้ไข 7172 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-24 18:43:00 64037866 ฉลวย กอง 2
926 แก้ไข 7173 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-27 08:46:00 42375079 สุธิดา มะโ 2
927 แก้ไข 7174 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-29 01:34:00 62062200 แพง สถิ 2
928 แก้ไข 7175 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-06-29 09:10:00 55085282 ไวพจน์ เหล 1
929 แก้ไข 7177 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-11 17:56:00 56067586 คำ สอน 2
930 แก้ไข 7184 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-06-04 09:13:00 64032470 บัวลอง มาศ 2
931 แก้ไข 7197 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2021-06-30 10:37:00 48892009 พรรณี นัน 2
932 แก้ไข 7198 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-01 09:45:00 55046569 อั้ว อาด 2
933 แก้ไข 7199 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-07-01 18:40:00 61084790 ดำ ศรี 2
934 แก้ไข 7200 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-07-01 18:51:00 64012118 สำรวย สาย 1
935 แก้ไข 7201 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-30 19:13:00 64027555 รจนา ครอ 2
936 แก้ไข 7213 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-30 09:00:00 60011807 สังวาลย์ โพธ 2
937 แก้ไข 7214 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-07-02 09:10:00 64040017 อำมร พัน 1
938 แก้ไข 7215 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-03 11:30:00 64040412 สมเด็จ นวล 2
939 แก้ไข 7216 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-03 19:00:00 64040443 ปุก ปะร 2
940 แก้ไข 7217 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-05 18:00:00 62042134 หงษ์ ขัน 2
941 แก้ไข 7219 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-04 17:09:00 59026519 ยุทธนา พ้อ 1
942 แก้ไข 7220 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-08 00:11:00 53426564 ดารา จัน 2
943 แก้ไข 7232 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-06-29 20:47:00 63038527 จริยา ราย 2
944 แก้ไข 7233 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-06 13:50:00 3875608 อุเทน สุว 2
945 แก้ไข 7234 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-06 14:59:00 63016592 พิศสมัย ศิร 2
946 แก้ไข 7235 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-08 03:15:00 53426564 ดารา จัน 2
947 แก้ไข 7236 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-08 18:20:00 64042276 เพ็ง อ่อ 2
948 แก้ไข 7237 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-09 21:15:00 56081478 บุญทอง น้อ 2
949 แก้ไข 7238 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-09 14:00:00 62033228 สมบูรณ์ กะเ 2
950 แก้ไข 7239 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-10 20:35:00 59031290 ปาน พรม 2
951 แก้ไข 7240 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-01 13:45:00 55046569 อั้ว อาด 2
952 แก้ไข 7241 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-07-12 08:09:00 64043456 อำลา หวา 2
953 แก้ไข 7283 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-12 14:00:00 64043456 อำลา หวา 2
954 แก้ไข 7284 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-12 15:55:00 58050576 ระพีพรรณ วงศ 2
955 แก้ไข 7285 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-12 12:23:00 64031638 สาม นิร 2
956 แก้ไข 7290 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-07-13 16:20:00 64043752 ทองใบ ชาญ 2
957 แก้ไข 7293 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-14 15:00:00 64044088 หนูดำ แสง 1
958 แก้ไข 7301 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-07-11 18:00:00 64043295 ก้อ ไอท 2
959 แก้ไข 7302 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-07-08 08:30:00 64042026 มลิวรรณ์ โชค 2
960 แก้ไข 7303 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-07-08 14:00:00 64042276 เพ็ง อ่อ 2
961 แก้ไข 7304 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-16 07:50:00 64044334 สัญญา ศรี 1
962 แก้ไข 7305 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-15 17:10:00 64044152 แสง คิด 1
963 แก้ไข 7358 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-07 19:05:00 64041645 จิรพันธ์ ศรี 1
964 แก้ไข 7359 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-07 14:55:00 56070219 สมัย เงา 1
965 แก้ไข 7360 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-13 10:22:00 59064635 ถวิล เชิ 2
966 แก้ไข 7361 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-07-17 21:23:00 64044524 ริน ผิว 2
967 แก้ไข 7362 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-15 13:45:00 3997109 สมบูรณ์ สีโ 2
968 แก้ไข 7363 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-16 20:55:00 3846438 ทองบ่อ มาพ 2
969 แก้ไข 7364 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-07-18 09:29:00 61074166 แพง พูน 2
970 แก้ไข 7387 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-04-30 12:20:00 64010766 สุภาพร วงส 2
971 แก้ไข 7390 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-05-03 16:00:00 56013791 จันที ตำแ 2
972 แก้ไข 7392 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-05-03 19:40:00 62065128 เพียรพันธ์ ปะโ 2
973 แก้ไข 7393 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2021-05-06 03:00:00 64026797 เจนจิรา นาค 2
974 แก้ไข 7395 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-05-04 10:20:00 64026403 ทองไสย ปาป 2
975 แก้ไข 7396 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-05-08 20:20:00 64010886 วิรัตน์ แสง 2
976 แก้ไข 7397 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-09 14:00:00 56040731 เสงี่ยม ปุร 2
977 แก้ไข 7398 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-11 15:30:00 51191077 รัตนา พาด 2
978 แก้ไข 7399 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-12 01:30:00 56067586 คำ สอน 2
979 แก้ไข 7400 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-05-10 01:50:00 64025330 คำ ขาว 2
980 แก้ไข 7401 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2021-05-11 17:50:00 58017852 บู่ บุป 2
981 แก้ไข 7402 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-11 22:00:00 64027676 กว้าง สีอ 2
982 แก้ไข 7403 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-05-11 03:00:00 64027439 ลี แสง 2
983 แก้ไข 7410 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2021-05-12 03:50:00 62059944 บุญ โนน 2
984 แก้ไข 7411 12275  โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10670 2021-05-12 13:00:00 64027791 บุญมี จำป 2
985 แก้ไข 7414 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2021-05-12 10:30:00 62001496 รัศมี หนู 2
986 แก้ไข 7419 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2021-05-15 21:00:00 63019513 ประจบ มูล 2
987 แก้ไข 7420 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-05-15 21:00:00 64028308 พัสมนต์ รัก 2
988 แก้ไข 7424 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-05-12 23:00:00 59045606 ทองสา สุว 2
989 แก้ไข 7426 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-05-14 16:30:00 63054615 ปนัดดา ภูส 2
990 แก้ไข 7448 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-07-19 22:26:00 62021589 ทองม้วน กระ 1
991 แก้ไข 7449 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-07-20 17:30:00 63002108 OUDOM BOU 2
992 แก้ไข 7450 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-07-20 19:43:00 64004227 ทองม้วย เมื 2
993 แก้ไข 7451 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-14 05:00:00 64043915 บุญทัน พิศ 1
994 แก้ไข 7499 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-09 08:57:00 60059280 ชาลี วงใ 1
995 แก้ไข 7500 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-22 14:46:00 64045932 เม็ง ทุม 2
996 แก้ไข 7501 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-22 16:27:00 62026775 พุทธา เตม 2
997 แก้ไข 7502 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-20 10:30:00 64045244 ประสิทธิ์ เชี 1
998 แก้ไข 7503 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2021-07-22 15:30:00 59004145 มอญ แก่ 2
999 แก้ไข 7505 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-22 15:30:00 55088629 ทองสี สุต 2
1000 แก้ไข 7506 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-07-24 00:58:00 64046229 สมร ตู้ 2
1001 แก้ไข 7507 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-07-24 19:29:00 64046229 สมร ตู้ 2
1002 แก้ไข 7508 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-25 07:30:00 57040205 ทองฮวด หีบ 2
1003 แก้ไข 7514 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-19 08:00:00 3845117 สมหมาย นาห 2
1004 แก้ไข 7515 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-23 13:33:00 64043057 ยวนจันทร์ บาง 2
1005 แก้ไข 7516 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-23 22:45:00 64046156 สงกรานต์ วงค 2
1006 แก้ไข 7517 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-25 10:45:00 57040205 ทองฮวด หีบ 2
1007 แก้ไข 7518 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-25 08:15:00 3878029 นาง ทรง 2
1008 แก้ไข 7519 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-26 12:30:00 56053251 แดง ชิน 2
1009 แก้ไข 7527 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-27 02:05:00 53457181 ทองอาน ยมโ 1
1010 แก้ไข 7531 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-07-28 11:36:00 64047059 DAVID WILFRED MOR 1
1011 แก้ไข 7534 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-07-28 08:55:00 53425126 อำคา ไชย 2
1012 แก้ไข 7535 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-26 16:20:00 58032314 นิยม รัต 1
1013 แก้ไข 7536 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-07-29 00:20:00 64047498 คำปัน โคร 1
1014 แก้ไข 7538 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-21 08:44:00 64045680 หนูเย็น แพง 1
1015 แก้ไข 7539 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-06-27 17:12:00 52332787 สมร เกษ 1
1016 แก้ไข 7545 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-10 15:50:00 64043653 กรรวลา ก้อ 2
1017 แก้ไข 7547 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-15 19:12:00 64044166 ตู้ ค้อ 1
1018 แก้ไข 7548 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-18 09:20:00 55045390 บัว นาร 1
1019 แก้ไข 7553 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-07-22 16:35:00 57082789 อุดม โพธ 1
1020 แก้ไข 7554 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-07-13 23:00:00 58067801 โอด สอน 1
1021 แก้ไข 7565 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-07-29 23:20:00 62027727 สุระชัย จรั 1
1022 แก้ไข 7584 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-30 12:45:00 55045716 จิรา อุด 2
1023 แก้ไข 7585 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-29 09:40:00 56015954 คำมี พะภ 2
1024 แก้ไข 7586 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-23 09:40:00 56061391 ไข่ น้อ 2
1025 แก้ไข 7587 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-27 07:39:00 64048223 ประหยัด มะณ 1
1026 แก้ไข 7588 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-08-01 16:44:00 64048253 สว่าง คำพ 2
1027 แก้ไข 7589 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-08-01 09:30:00 61053074 หนูแดง แสน 1
1028 แก้ไข 7598 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-31 07:40:00 62009578 เสี่ยมลั้ง แซ่ 2
1029 แก้ไข 7599 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-01 14:20:00 58036909 สีนวน ทอง 1
1030 แก้ไข 7600 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-07-31 15:42:00 55041463 อรทัย ชัย 2
1031 แก้ไข 7602 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-26 07:23:00 59014301 คำมี พัน 2
1032 แก้ไข 7604 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-29 07:39:00 64048223 ประหยัด มะณ 1
1033 แก้ไข 7606 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-07-17 12:40:00 61058258 สุดใจ จิต 1
1034 แก้ไข 7608 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-07-24 10:00:00 64046272 ฉัตรชัย อุป 1
1035 แก้ไข 7609 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-07-21 10:57:00 62063825 สำลี ศรี 1
1036 แก้ไข 7610 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-07-20 20:00:00 59048691 สมจันทร์ สมภ 1
1037 แก้ไข 7611 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-21 13:22:00 64037276 หนูกัน วงโ 1
1038 แก้ไข 7612 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-06-28 10:30:00 63048702 ธนะเวช ใจเ 1
1039 แก้ไข 7614 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-07-05 09:30:00 64040745 ฉลาด โสภ 1
1040 แก้ไข 7616 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-07-10 20:00:00 62019872 ศักดิ์ศรี พาน 1
1041 แก้ไข 7618 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-07-14 17:05:00 64043976 เต่า ศรี 2
1042 แก้ไข 7621 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-07-09 16:00:00 61069400 แสงดาว เอก 1
1043 แก้ไข 7637 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-07-29 14:00:00 56077906 บัญญัติ อัค 1
1044 แก้ไข 7638 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-02 18:00:00 50127161 เรืองเดช สัง 1
1045 แก้ไข 7639 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-04 11:36:00 39156644 บัวรัตน์ ศรี 2
1046 แก้ไข 7640 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-04 19:00:00 50092735 ประสาน เจร 1
1047 แก้ไข 7651 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-05 23:23:00 55006321 เฉลิม จัน 1
1048 แก้ไข 7653 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-08 08:50:00 57044812 สมัคร พรม 1
1049 แก้ไข 7654 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-05 17:35:00 63014026 บัวพัน เกต 2
1050 แก้ไข 7655 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-05 19:00:00 64050174 บัวลอย โยว 2
1051 แก้ไข 7656 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-06 12:55:00 64050539 มะลิ อุป 2
1052 แก้ไข 7657 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-08 22:05:00 64007974 สอาด ทูล 2
1053 แก้ไข 7658 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-09 09:18:00 61050531 เบ้า สีไ 1
1054 แก้ไข 7659 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-09 07:29:00 64051374 วันชัย ชนะ 1
1055 แก้ไข 7661 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-08-10 11:30:00 62046545 กฤศพิชา คำม 1
1056 แก้ไข 7662 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-09 21:20:00 56008729 วีระวิทย์ คำต 1
1057 แก้ไข 7663 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-07-28 14:16:00 53425126 อำคา ไชย 2
1058 แก้ไข 7664 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-09 14:22:00 59008678 สมพงษ์ ก้อ 1
1059 แก้ไข 7665 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-08-09 08:15:00 50121215 ทองเลื่อน ราช 2
1060 แก้ไข 7666 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-08-07 12:00:00 61026270 คำตัน สมป 1
1061 แก้ไข 7667 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-01 23:30:00 62009578 เสี่ยมลั้ง แซ่ 2
1062 แก้ไข 7668 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-01 09:15:00 50089923 ปราณี นวล 2
1063 แก้ไข 7670 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-03 17:00:00 63045531 คำภู สุก 2
1064 แก้ไข 7671 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-04 08:00:00 64049430 เก้า จิว 2
1065 แก้ไข 7672 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-04 13:45:00 56015954 คำมี พะภ 2
1066 แก้ไข 7673 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-05 23:30:00 58017094 วิภาพร รัก 2
1067 แก้ไข 7674 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-04 18:50:00 64049634 ทองพูล สมเ 2
1068 แก้ไข 7675 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-08-12 11:28:00 58031057 น้อย เปร 2
1069 แก้ไข 7682 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-17 18:44:00 64038158 นวลสี จำป 2
1070 แก้ไข 7683 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-03 20:53:00 64040457 บุเล็งนอง วงษ 1
1071 แก้ไข 7684 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-06 14:17:00 49044691 เขียน เลิ 1
1072 แก้ไข 7685 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-07 18:52:00 55053813 ทองรัตน์ แก้ 1
1073 แก้ไข 7686 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-10 17:20:00 59031290 ปาน พรม 2
1074 แก้ไข 7687 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-14 19:40:00 64043978 เหวด จัน 1
1075 แก้ไข 7688 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-19 18:33:00 62070214 สนาน เป๊ 1
1076 แก้ไข 7689 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-25 06:46:00 63001091 อินทร์ มาก 1
1077 แก้ไข 7691 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-07-29 22:45:00 64047623 ฉลวย สิท 1
1078 แก้ไข 7692 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-12 17:58:00 53446331 ชัยนุมาร คำจ 1
1079 แก้ไข 7693 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-11 17:50:00 57076424 ทศพล สิง 1
1080 แก้ไข 7694 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-13 00:20:00 62016171 รจนา ซุ้ 2
1081 แก้ไข 7695 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-13 13:45:00 63066853 ลำใย สุข 2
1082 แก้ไข 7696 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-08-14 17:23:00 64053725 สายันต์ ชื่ 1
1083 แก้ไข 7697 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-14 18:20:00 47788270 ห่วง พิท 2
1084 แก้ไข 7698 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-08-14 19:42:00 63060025 สำรวจ เนื 1
1085 แก้ไข 7699 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-15 12:00:00 49978166 เที่ยง พาน 2
1086 แก้ไข 7700 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-14 19:14:00 64053719 นงนุช อภั 2
1087 แก้ไข 7709 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-17 01:00:00 64054761 ลำใย มหา 2
1088 แก้ไข 7710 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-17 08:00:00 63038457 สำลี ฝ่า 2
1089 แก้ไข 7711 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-17 15:50:00 55000667 มะณี ชาห 2
1090 แก้ไข 7712 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-18 08:00:00 60094129 เฉลิมศรี โพธ 2
1091 แก้ไข 7713 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-18 10:30:00 64043609 แพงสี ทอง 2
1092 แก้ไข 7715 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-19 14:54:00 56040002 สุริวัฒน์ อ่อ 1
1093 แก้ไข 7716 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-08-19 16:54:00 54562427 สมศรี โพธ 1
1094 แก้ไข 7717 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-18 21:35:00 57015007 หงวน บุญ 2
1095 แก้ไข 7718 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-16 08:34:00 64056906 กมลศักดิ์ ตู้ 1
1096 แก้ไข 7719 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-20 15:50:00 52284203 หนูไกร ประ 2
1097 แก้ไข 7720 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-20 00:10:00 50121030 สังวาล นิร 2
1098 แก้ไข 7721 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-20 17:19:00 61049111 สำรอง สีห 2
1099 แก้ไข 7727 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-21 22:11:00 50091699 ประเสริฐ รัต 1
1100 แก้ไข 7728 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-22 11:15:00 57003704 ไชยยงค์ ไตย 1
1101 แก้ไข 7749 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-21 21:55:00 64057847 เพียงใจ ไชย 2
1102 แก้ไข 7750 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-22 14:20:00 59028062 สา นาว 2
1103 แก้ไข 7751 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-23 17:50:00 64058802 บัวแดง มงค 2
1104 แก้ไข 7752 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-23 20:00:00 64058807 สายยัน นาง 2
1105 แก้ไข 7753 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-23 21:20:00 64028251 ละมูล ประ 2
1106 แก้ไข 7754 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2021-08-24 15:00:00 57084835 สมพร ท้ว 1
1107 แก้ไข 7773 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2021-08-25 13:55:00 64059962 รุ่งเรือง ยึด 1
1108 แก้ไข 7793 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-08-26 12:00:00 64060750 ชาตรี ใยไ 1
1109 แก้ไข 7794 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-24 08:56:00 64059137 นิรุส แต้ 1
1110 แก้ไข 7795 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-24 16:00:00 57075949 กรรณิการ์ ลุน 2
1111 แก้ไข 7796 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-25 01:00:00 64059390 คำภู มุง 2
1112 แก้ไข 7797 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-25 13:55:00 64046514 อันนิชา มะส 2
1113 แก้ไข 7798 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-25 18:45:00 59019010 สมอน กอง 2
1114 แก้ไข 7799 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-27 17:54:00 64051925 สุขภลักษณ์ นาเ 2
1115 แก้ไข 7800 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-28 10:35:00 64062364 คำออน รัต 2
1116 แก้ไข 7801 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-28 21:47:00 64062828 ประสงค์ คำเ 1
1117 แก้ไข 7802 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-27 19:30:00 58078716 บัวนาม นาม 2
1118 แก้ไข 7803 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-27 12:35:00 64051925 สุขภลักษณ์ นาเ 2
1119 แก้ไข 7804 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-27 10:45:00 55089689 อำนาจ ธุม 1
1120 แก้ไข 7805 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-08-29 04:00:00 56080152 สายฝน สาท 2
1121 แก้ไข 7808 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-08-13 00:30:00 64056523 เสรา นาใ 2
1122 แก้ไข 7809 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-28 12:47:00 64062512 วิไลพรรณ ช่ว 2
1123 แก้ไข 7810 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-28 16:30:00 64022264 สุภาพร ชโล 2
1124 แก้ไข 7811 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-29 12:40:00 56080152 สายฝน สาท 2
1125 แก้ไข 7812 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-08-29 00:35:00 53448947 จรูญ หาร 1
1126 แก้ไข 7826 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2021-09-01 07:52:00 59089577 พูลสวัสดิ์ หาด 1
1127 แก้ไข 7829 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-29 16:30:00 58032977 วันเพ็ญ อิน 2
1128 แก้ไข 7830 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-20 10:25:00 64057354 ทองผ่าน หมอ 1
1129 แก้ไข 7831 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-19 20:45:00 50121030 สังวาล นิร 2
1130 แก้ไข 7832 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-15 09:17:00 61011296 บัวขาว พิพ 2
1131 แก้ไข 7833 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-14 13:47:00 62025881 เลิศ นาเ 1
1132 แก้ไข 7834 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-08 05:23:00 63039545 อำคา ฮาต 1
1133 แก้ไข 7835 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-07 19:25:00 62006778 รถชัย จัน 1
1134 แก้ไข 7836 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-08-26 13:25:00 61029317 สี บัว 1
1135 แก้ไข 7837 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-07 11:22:00 64050880 รัตนา หาส 2
1136 แก้ไข 7838 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-04 16:17:00 58017094 วิภาพร รัก 2
1137 แก้ไข 7839 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-03 09:49:00 64049347 อนันต์ สาห 1
1138 แก้ไข 7840 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-08-02 17:35:00 64048855 สมทรง พรม 1
1139 แก้ไข 7841 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-08-31 18:54:00 63005216 นาง โขง 2
1140 แก้ไข 7842 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2021-08-27 00:57:00 57088020 วิเชียร สิม 2
1141 แก้ไข 7843 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-31 09:46:00 59011250 สม แดง 2
1142 แก้ไข 7844 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-31 07:46:00 52319971 ทองบาง ภูข 2
1143 แก้ไข 7845 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-31 03:10:00 64063572 หวาน พืช 2
1144 แก้ไข 7846 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-01 16:45:00 51266441 บุญจันทร์ ประ 2
1145 แก้ไข 7847 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-26 13:30:00 64060741 สมหวัง วงช 2
1146 แก้ไข 7848 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-16 08:45:00 64054244 สัม เพ็ 1
1147 แก้ไข 7850 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-08-15 18:00:00 64053793 ฉลาด เดช 1
1148 แก้ไข 7851 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-09-02 12:18:00 60072727 บุญมา พุท 1
1149 แก้ไข 7854 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-31 23:45:00 64018459 บัวพันธุ์ โนน 2
1150 แก้ไข 7856 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-02 10:59:00 55024100 โสรยา จัน 2
1151 แก้ไข 7861 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-07 09:40:00 58001757 สมหวัง ภูม 2
1152 แก้ไข 7863 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-09 02:30:00 62041388 สม นาม 2
1153 แก้ไข 7865 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-21 04:22:00 64057512 ไพรงาม คำแ 2
1154 แก้ไข 7867 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-21 10:05:00 42439024 ภา ตาห 2
1155 แก้ไข 7868 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-08-21 17:20:00 61057271 ณัฐวดี ตาด 2
1156 แก้ไข 7875 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-09-04 12:58:00 64013691 บัวเรียน เกษ 1
1157 แก้ไข 7879 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-09-03 07:20:00 60079422 จำปี ชิน 1
1158 แก้ไข 7880 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-09-04 01:25:00 64027908 เสถียร สมศ 1
1159 แก้ไข 7881 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-09-06 10:26:00 56002019 สมพิษ คำฝ 2
1160 แก้ไข 7883 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2021-09-04 02:30:00 53448947 จรูญ หาร 1
1161 แก้ไข 7884 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-04 13:40:00 63061549 อรุณี สุพ 2
1162 แก้ไข 7885 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-06 12:18:00 57028884 สมหมาย ไกร 2
1163 แก้ไข 7886 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-06 13:50:00 56002019 สมพิษ คำฝ 2
1164 แก้ไข 7890 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-08-14 22:39:00 64053735 ทองเย็น แก่ 2
1165 แก้ไข 7910 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-09-08 15:06:00 53387078 ผ่าน ยืน 1
1166 แก้ไข 7931 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-05 15:37:00 64051805 สมศรี นาย 1
1167 แก้ไข 7940 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-07 20:09:00 55014522 หุ่ง หอม 2
1168 แก้ไข 7944 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-09-12 15:46:00 55028543 สมบัติ ฮาต 2
1169 แก้ไข 7946 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2021-09-11 09:36:00 61047669 สมพงค์ เพี 1
1170 แก้ไข 7948 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-08-15 13:17:00 49040908 ทองลวด อุป 2
1171 แก้ไข 7956 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2021-07-07 08:00:00 64042055 พิเนตร สมห 1
1172 แก้ไข 7960 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-10 04:45:00 64044491 ประหยัด แถว 2
1173 แก้ไข 7961 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-13 13:15:00 63014374 ศศิวิมล ชาอ 2
1174 แก้ไข 7962 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-13 13:15:00 64018912 ดวงใจ ต้น 2
1175 แก้ไข 7985 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-14 18:45:00 54501490 สุบัน ครย 2
1176 แก้ไข 7987 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-09-14 11:52:00 64037856 แก้ว นวน 1
1177 แก้ไข 7989 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-08-20 13:36:00 57082789 อุดม โพธ 1
1178 แก้ไข 7991 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-08-28 00:25:00 62073071 จบ คำบ 1
1179 แก้ไข 7992 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-08-26 13:30:00 60058239 ยนต์ พิณ 1
1180 แก้ไข 8039 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-09-17 07:00:00 63065457 พัฒน์ กลา 1
1181 แก้ไข 8041 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-15 10:00:00 62002937 แต๋ วิเ 2
1182 แก้ไข 8042 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-15 14:10:00 59033946 นิออน โสล 2
1183 แก้ไข 8043 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-16 23:30:00 61013147 บรรยัติ ขุน 2
1184 แก้ไข 8045 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-09-19 13:05:00 63054946 มะลิวรรณ์ โพธ 2
1185 แก้ไข 8046 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-09-17 09:23:00 56011930 หนูไกล บุต 2
1186 แก้ไข 8047 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-09-04 16:38:00 54501490 สุบัน ครย 2
1187 แก้ไข 8048 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2021-09-18 10:54:00 64031388 อำนวย บุต 2
1188 แก้ไข 8049 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2021-09-21 13:03:00 63036807 กุน เคร 2
1189 แก้ไข 8059 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2021-07-28 13:00:00 61092188 สุบรรณ วิล 2
1190 แก้ไข 8060 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-09-22 00:36:00 54548053 ทองดี พิก 1
1191 แก้ไข 8062 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-18 23:30:00 55003487 อมรรัก ปิง 2
1192 แก้ไข 8063 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-21 01:15:00 64018091 ชุติพร อัน 2
1193 แก้ไข 8064 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-21 18:02:00 63036807 กุน เคร 2
1194 แก้ไข 8065 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-22 08:56:00 53388293 วิไลวรรณ์ มีพ 2
1195 แก้ไข 8067 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2021-09-22 17:06:00 64056878 เอนก จำป 1
1196 แก้ไข 8068 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-09-04 00:00:00 63061549 อรุณี สุพ 2
1197 แก้ไข 8069 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-09-03 13:32:00 61061512 สงค์ หงส 1
1198 แก้ไข 8071 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2021-08-06 21:17:00 59038472 สุพิทย์ แก้ 1
1199 แก้ไข 8076 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-09-09 19:38:00 60074534 ถาวร แก่ 1
1200 แก้ไข 8077 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-09-24 07:59:00 58011118 ทองจันทร์ โนน 2
1201 แก้ไข 8103 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-22 22:35:00 42376784 ประกายแก้ว สาด 2
1202 แก้ไข 8105 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-23 09:56:00 58011118 ทองจันทร์ โนน 2
1203 แก้ไข 8107 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-26 10:16:00 44555327 รำพัด จำป 2
1204 แก้ไข 8108 10670  โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 2021-09-26 13:40:00 64009698 กันยารัตน์ แสน 2
1205 แก้ไข 8109 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2021-09-09 21:37:00 63010358 สงค์ สีอ 1

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563

#
แก้ไข เลขทะเบียน รพ.ที่ส่งมา รพ.ที่รับส่งต่อ วันที่ส่งต่อ รพ.ขอนแก่น เลข HN ชื่อ-นามสกุล เพศ คำค้น
1 แก้ไข 1 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-01-17 10:29:00 63004184 ทองดำ บุบ 1
2 แก้ไข 2 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-18 17:30:00 57082293 นรชน หงษ 1
3 แก้ไข 5 10999  โรงพยาบาลสีชมพู 10670 2019-12-03 10:00:00 62078957 พัด ชมเ 2
4 แก้ไข 11 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-11 20:02:00 59027566 สุพิน โพธ 1
5 แก้ไข 14 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-08 05:10:00 55087751 จันเรียง โพธ 2
6 แก้ไข 15 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-08 17:20:00 62080152 มาก โนน 2
7 แก้ไข 17 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-11 03:39:00 50069835 เคน อิน 1
8 แก้ไข 28 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2019-11-29 18:00:00 48899748 สุวัฒนา แพง 1
9 แก้ไข 30 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2020-01-08 20:14:00 62024306 อุทัย ดงห 1
10 แก้ไข 36 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-10 07:29:00 57046902 ขันทอง ฟุ้ 1
11 แก้ไข 37 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-27 09:17:00 62084081 ไชยยงค์ ภูบ 1
12 แก้ไข 38 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-24 22:50:00 58068701 ปิว โพธ 2
13 แก้ไข 39 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-18 13:57:00 61003547 ประพันธ์ โพธ 1
14 แก้ไข 40 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-17 16:05:00 61002945 ไมล์ สิง 2
15 แก้ไข 42 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-29 09:53:00 63000218 นาง โนน 2
16 แก้ไข 43 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-25 19:35:00 62085354 โสพจน์ พรม 1
17 แก้ไข 48 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-12-06 20:00:00 50106531 วีระ ปัต 1
18 แก้ไข 51 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-11-05 09:33:00 55005847 บัวผัน สิง 2
19 แก้ไข 59 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2019-10-16 16:46:00 62068046 สถิตร์ บุญ 1
20 แก้ไข 61 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-20 17:04:00 58072004 นวล โพธ 2
21 แก้ไข 62 11007  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10670 2019-11-26 14:37:00 58037607 สุวิทย์ จัน 1
22 แก้ไข 64 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-01-14 10:53:00 62084220 พันศรี เปจ 1
23 แก้ไข 67 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2019-11-18 09:20:00 62075387 ลม ขาว 1
24 แก้ไข 69 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-11 17:15:00 50094360 คำบง หนู 2
25 แก้ไข 72 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-10 20:25:00 57039957 คำสอน หาร 1
26 แก้ไข 73 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-17 00:05:00 61043585 ยุทธนินทร์ พรม 1
27 แก้ไข 74 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-05 09:30:00 60038238 พินิจ สะต 1
28 แก้ไข 76 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-10-21 20:38:00 62032006 เจริญ เบ้ 1
29 แก้ไข 82 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-22 04:30:00 62006698 คงศิลป์ กาส 1
30 แก้ไข 85 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-10-04 17:30:00 60002187 คุณานนต์ สูง 1
31 แก้ไข 91 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-10-02 07:46:00 60082602 คำพอง สุร 1
32 แก้ไข 92 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2019-10-30 11:43:00 62071214 น้อย เต็ 2
33 แก้ไข 94 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-02 16:00:00 50075528 สวัสดิ์ ใจก 1
34 แก้ไข 99 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-11-23 11:20:00 58023440 สมบัติ สิท 1
35 แก้ไข 101 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-26 18:00:00 49959424 ทา โพธ 1
36 แก้ไข 102 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-06 20:27:00 47836844 สมพิศ โพธ 2
37 แก้ไข 103 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-07 17:00:00 58017883 นิลเนตร โพธ 2
38 แก้ไข 104 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2019-11-18 09:16:00 62077356 สม สิม 1
39 แก้ไข 105 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2019-10-15 07:17:00 60069576 แสวง สีเ 1
40 แก้ไข 106 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-01-01 20:14:00 62002078 ทองสุก พรม 1
41 แก้ไข 109 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-10 19:50:00 52338131 ดวงจันทร์ ดวง 2
42 แก้ไข 113 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-08 18:25:00 62066726 เจริญ นาม 1
43 แก้ไข 114 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2019-10-25 13:00:00 61013887 ไสว ชำน 2
44 แก้ไข 119 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-14 19:35:00 62068366 พร้อม สวน 1
45 แก้ไข 122 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-20 07:15:00 57027532 ทองรวด รัต 2
46 แก้ไข 125 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-23 04:45:00 61089316 บำเพ็ญ ภูส 2
47 แก้ไข 129 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-10-18 08:23:00 56092668 มนพล จำพ 1
48 แก้ไข 130 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-10-21 10:58:00 62038902 ทองใส มัง 1
49 แก้ไข 131 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-10-24 09:33:00 57014776 วันทอง เดน 2
50 แก้ไข 132 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-03 16:16:00 62065488 คำวงษ์ เห็ 1
51 แก้ไข 136 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-10-29 07:15:00 62072200 หนูเวิน สุว 1
52 แก้ไข 137 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-11-01 14:12:00 60024547 มนตรี บุญ 2
53 แก้ไข 138 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-10-09 12:55:00 62066442 ประสิทธิ์ เมื 1
54 แก้ไข 140 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-10-12 04:35:00 62009040 ทรงพล แซ่ 1
55 แก้ไข 141 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-11-08 07:27:00 62073319 ชรินรัตน์ ทีป 2
56 แก้ไข 143 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-10-29 16:30:00 52302144 เพชรไทย บุต 2
57 แก้ไข 144 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2019-11-05 22:22:00 62023052 ลูกน้ำ คำพ 2
58 แก้ไข 147 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2019-11-13 14:46:00 57043937 ประเสริฐ แจ่ 1
59 แก้ไข 148 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-06 08:40:00 62072792 สวาท ปาว 1
60 แก้ไข 149 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-11-07 20:15:00 62071029 พงษ์เทพ สิง 1
61 แก้ไข 152 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-14 18:30:00 62074599 ประเสริฐ สัน 1
62 แก้ไข 153 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-11-15 09:15:00 62020544 คำปี ศรี 2
63 แก้ไข 156 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-25 20:52:00 62062550 ประสิทธิ์ นาม 1
64 แก้ไข 157 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-28 14:30:00 62077386 ประชุม พัน 1
65 แก้ไข 158 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-11 14:13:00 58014618 บุญเริ่ม ลวง 1
66 แก้ไข 159 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-13 15:45:00 57089665 สมหวัง ประ 2
67 แก้ไข 165 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-12-05 13:43:00 62064672 คำพวน โกก 1
68 แก้ไข 168 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-11-23 09:35:00 56082098 ใย ทิม 1
69 แก้ไข 170 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-12-13 10:00:00 62081017 จรัส อิน 1
70 แก้ไข 172 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-11-07 19:55:00 59073678 จ่าย ช่ว 1
71 แก้ไข 174 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-11-29 17:48:00 61072046 หนู รัด 2
72 แก้ไข 176 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-12-06 09:51:00 61086810 มนัส คำห 1
73 แก้ไข 177 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2019-12-06 09:49:00 60077434 อำนาจ อิน 1
74 แก้ไข 178 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-01-04 07:59:00 63000852 เทียนทอง นาม 1
75 แก้ไข 183 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2019-12-01 14:10:00 62069914 เหมือน ธาร 2
76 แก้ไข 186 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2019-11-29 19:31:00 56047370 วิระ แว่ 1
77 แก้ไข 193 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2019-10-07 19:41:00 62016291 ไสว ธรแ 1
78 แก้ไข 195 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-10-24 18:24:00 55042391 ชัยศิลป์ หมั 1
79 แก้ไข 198 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2019-11-06 15:00:00 61085340 จตุพร ซุย 2
80 แก้ไข 199 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-10-26 18:18:00 50066098 สะอาด ธนะ 2
81 แก้ไข 203 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2019-11-14 23:30:00 62074743 อำไพร แจ่ 2
82 แก้ไข 208 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2019-12-17 15:00:00 62056921 เกศทิพย์ รัช 2
83 แก้ไข 210 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2019-12-30 22:40:00 60095424 กำจัด เพ็ 2
84 แก้ไข 218 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-01-13 08:45:00 63003409 อุดมลักษณ์ ไสย 2
85 แก้ไข 221 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-11-22 04:08:00 58000357 บัวลี บุญ 1
86 แก้ไข 222 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-11-27 19:47:00 60078250 บุญมี ตุ่ 2
87 แก้ไข 223 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-12-27 14:52:00 44546114 บัวสอน แสน 2
88 แก้ไข 225 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2019-12-28 13:52:00 61079308 สมศักดิ์ เวี 1
89 แก้ไข 228 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2020-01-17 08:17:00 63004192 ประมวล นาส 1
90 แก้ไข 229 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-01-21 11:32:00 59057574 จักรพงษ์ ซุย 1
91 แก้ไข 230 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-01-08 09:49:00 60071206 จำปา คำช 2
92 แก้ไข 231 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-01-15 17:41:00 63002998 สุวรรณ์ หมั 1
93 แก้ไข 232 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2020-01-18 17:00:00 61024813 จิริยา นาห 2
94 แก้ไข 242 11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10670 2019-11-16 11:20:00 59008796 รังสรรค์ คำเ 1
95 แก้ไข 247 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-16 07:55:00 61020067 เขียน ยาง 2
96 แก้ไข 253 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-01-23 10:55:00 60018094 บัวศรี เหม 2
97 แก้ไข 254 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-01-17 14:19:00 62081656 บุญมี หลว 1
98 แก้ไข 256 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-01-26 20:00:00 63006069 สวาท ขุ่ 1
99 แก้ไข 264 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2019-10-08 14:11:00 58078384 อินทร์ สมส 1
100 แก้ไข 271 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2019-12-12 14:23:00 62059855 โก้ ถีร 2
101 แก้ไข 272 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2019-12-19 04:25:00 53389823 ธวัชชัย การ 1
102 แก้ไข 273 11006  โรงพยาบาลแวงน้อย 10670 2019-12-24 15:38:00 62084735 คำศรี สุร 1
103 แก้ไข 274 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2019-12-20 21:25:00 59014147 ลำนูญ กัน 2
104 แก้ไข 277 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2019-12-02 08:17:00 62021372 ประกาศ สุร 1
105 แก้ไข 278 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-01-27 09:00:00 54525544 บุญศรี บุร 1
106 แก้ไข 282 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-01-29 17:31:00 63001795 แจง เหล 2
107 แก้ไข 284 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-10-03 07:57:00 62064923 ใจ กัน 1
108 แก้ไข 295 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2019-11-07 17:18:00 62073363 หนูวาด โสม 2
109 แก้ไข 299 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-17 09:42:00 56061850 บุญจันทร์ แผ่ 2
110 แก้ไข 304 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2019-10-11 20:13:00 62066959 อุรุชา ตะโ 2
111 แก้ไข 306 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2019-11-12 17:31:00 55050668 นิยม พัน 1
112 แก้ไข 309 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2019-11-19 08:22:00 62077074 กองทิพย์ เดด 2
113 แก้ไข 312 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2019-10-07 13:09:00 61045360 ปิ่น วาป 1
114 แก้ไข 313 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2019-11-01 10:24:00 58063869 อรดี หัน 2
115 แก้ไข 314 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2019-12-12 11:02:00 62080806 ซ้อน จัน 2
116 แก้ไข 315 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-03-02 10:30:00 54503820 สุจิตร วิช 1
117 แก้ไข 319 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-10-29 08:03:00 53446257 สมบัติ อุป 2
118 แก้ไข 320 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-11-03 09:34:00 58051383 หนูเทียน กัส 2
119 แก้ไข 330 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-02 07:59:00 63007854 เกรียด ศรี 1
120 แก้ไข 332 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-02-03 12:10:00 63007772 สมศักดิ์ พิม 1
121 แก้ไข 335 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-19 17:30:00 59054001 ชาญชัย ศิร 1
122 แก้ไข 336 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-19 09:47:00 63004443 สายัณห์ สอน 1
123 แก้ไข 337 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-09 18:30:00 57076588 วัลลภ แก้ 1
124 แก้ไข 338 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-13 17:11:00 60070478 ปัด วงศ 2
125 แก้ไข 346 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-10-04 00:10:00 62064994 บัว พะย 1
126 แก้ไข 347 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-11-03 14:41:00 58006762 สุดใจ ผลย 1
127 แก้ไข 349 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-12-21 05:41:00 62083837 สุดใจ อาจ 2
128 แก้ไข 350 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-12-01 07:10:00 62078383 แก่นจันทร์ ทัศ 1
129 แก้ไข 354 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-11-15 07:08:00 62074737 เตรียม กอง 2
130 แก้ไข 355 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-11-14 07:40:00 53446361 ภูวดล คำม 1
131 แก้ไข 357 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-11-09 14:50:00 62073473 วิไลวรรณ์ สีอ 2
132 แก้ไข 358 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-10-07 23:52:00 62067053 ปัญญา พัน 1
133 แก้ไข 360 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2020-02-04 16:36:00 62083513 ลาน กรม 2
134 แก้ไข 364 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-10-22 06:25:00 60055030 หนู เกร 2
135 แก้ไข 367 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-10-19 14:00:00 58067398 คำตัน พัน 1
136 แก้ไข 369 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-06 09:00:00 62025430 ไก ผุย 1
137 แก้ไข 370 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-20 08:05:00 58012249 นัทชา เวฬ 2
138 แก้ไข 371 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2019-11-05 07:55:00 62054409 ปิ่น ปัญ 1
139 แก้ไข 372 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-02 12:26:00 63008425 คำมวน ณะส 1
140 แก้ไข 386 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-19 08:03:00 62068681 นคร จัน 1
141 แก้ไข 387 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-08 13:36:00 62042037 หนูเทียร แสน 2
142 แก้ไข 388 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-10 15:54:00 62040002 หนูเตียน เหล 1
143 แก้ไข 389 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-13 10:05:00 58017380 อุทัย ขวา 1
144 แก้ไข 390 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-15 15:21:00 55030345 สมชาย สีส 1
145 แก้ไข 391 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-17 22:52:00 53409339 สุกัญญา ศิร 2
146 แก้ไข 392 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-19 10:05:00 40237942 คำหัน แสน 2
147 แก้ไข 393 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-21 04:00:00 62068883 วีระพงค์ ทิพ 1
148 แก้ไข 394 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-23 15:23:00 62024102 กิระศักดิ์ ประ 1
149 แก้ไข 395 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-24 09:42:00 62069770 พัด คำอ 1
150 แก้ไข 397 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-05 13:41:00 55008953 โครัง เงี 1
151 แก้ไข 398 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-09 14:30:00 50085212 สีจันทร์ แก้ 1
152 แก้ไข 399 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-02-09 18:40:00 62046352 คม กอห 1
153 แก้ไข 401 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-11 00:15:00 63009375 บุตร รูป 2
154 แก้ไข 402 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-10 09:15:00 56019319 วาส มีษ 2
155 แก้ไข 403 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-01-13 08:00:00 63002983 พันธ์ พิม 2
156 แก้ไข 404 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-10 20:58:00 62056972 กำไล หล้ 2
157 แก้ไข 405 77650  โรงพยาบาลเวียงเก่า 10670 2020-02-10 23:15:00 63009374 สำรวย แหล 2
158 แก้ไข 411 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-02-07 13:16:00 63009569 กองแก้ว อัค 2
159 แก้ไข 412 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-01-11 10:23:00 63000263 ผัน เที 1
160 แก้ไข 420 11008  โรงพยาบาลภูเวียง 10670 2020-01-28 15:20:00 54552339 พรม สาร 1
161 แก้ไข 421 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-12 02:58:00 63009913 สมพงษ์ อุป 1
162 แก้ไข 424 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-02-11 20:21:00 59063175 เหลี่ยม กล้ 2
163 แก้ไข 425 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-01-27 20:43:00 62083529 มูล ปิร 1
164 แก้ไข 427 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2019-11-14 12:20:00 62074579 สมัย แสน 1
165 แก้ไข 428 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2019-11-21 15:40:00 62032869 มนุษ แสน 1
166 แก้ไข 429 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-02-13 14:22:00 62074312 ธวัช จัน 1
167 แก้ไข 430 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-01-22 21:00:00 63005357 น้อย กาย 2
168 แก้ไข 431 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-01-06 22:37:00 56004942 จำเนียร ชื่ 1
169 แก้ไข 432 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-05 17:25:00 62009030 พิมพ์ พัน 1
170 แก้ไข 433 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-15 16:45:00 62031123 สมฤทธิ์ นาส 1
171 แก้ไข 440 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-16 12:18:00 62074613 เสาวลักษณ์ พวง 2
172 แก้ไข 442 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-20 09:55:00 58038814 ภูริทัต ภู่ 1
173 แก้ไข 443 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-27 23:29:00 56000885 สด สิง 1
174 แก้ไข 444 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-03 17:02:00 62072013 บุญล้วน โฉม 1
175 แก้ไข 446 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-05 14:31:00 59032985 ตู้ ป้อ 1
176 แก้ไข 448 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-29 17:14:00 62071438 ปัญญา พิม 1
177 แก้ไข 449 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-16 14:23:00 62035964 ทบ แดน 1
178 แก้ไข 451 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-18 09:11:00 62075310 มณี สิง 2
179 แก้ไข 453 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-03 17:24:00 53403596 แสง สิม 1
180 แก้ไข 454 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-21 10:08:00 50092548 หนูเถื่อน เพช 1
181 แก้ไข 456 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-04 11:10:00 62072243 ปราศรัย นาธ 2
182 แก้ไข 458 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-12 09:26:00 62074981 พิมพ์ สีม 1
183 แก้ไข 460 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-13 05:55:00 62074994 ซุ่ยจุ้ย แซ่ 1
184 แก้ไข 462 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-06 14:40:00 60017746 วิทูณฑ์ นาใ 1
185 แก้ไข 472 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-11-08 17:30:00 62073364 ประชิต ปาณ 1
186 แก้ไข 476 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-10-30 09:04:00 62041084 จันดา สนท 1
187 แก้ไข 477 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-02-07 16:12:00 62060484 นันทชาญ พิม 1
188 แก้ไข 478 11003  โรงพยาบาลเปือยน้อย 10670 2020-02-05 17:14:00 60089513 หนม บรร 2
189 แก้ไข 479 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-09 11:44:00 61061951 พีรวัส ชอบ 1
190 แก้ไข 480 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-07 09:30:00 61082162 ประกาสิทธิ์ สุข 1
191 แก้ไข 481 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-15 11:53:00 62031289 ทองการณ์ ซ้า 1
192 แก้ไข 482 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-01-08 19:19:00 63001890 วสันต์ อุ่ 1
193 แก้ไข 483 10995  โรงพยาบาลบ้านฝาง 10670 2020-01-01 15:06:00 63000083 ขุนทอง หร่ 1
194 แก้ไข 484 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-15 09:00:00 63010568 สถิตย์ สนอ 1
195 แก้ไข 494 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-15 17:50:00 55081041 คนิจฐา วงศ 2
196 แก้ไข 495 77652  โรงพยาบาลโนนศิลา 10670 2020-02-15 15:50:00 60018094 บัวศรี เหม 2
197 แก้ไข 498 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-10-15 18:00:00 58032901 อู๊ด มะล 1
198 แก้ไข 503 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-10-07 14:29:00 62065922 เฉลิม อิน 2
199 แก้ไข 504 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-10-11 07:00:00 62015590 สุชาติ รูป 1
200 แก้ไข 508 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-10-20 15:41:00 62063970 ศราวุฒิ บุด 1
201 แก้ไข 511 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-10-02 14:23:00 62034027 พุด เกี 2
202 แก้ไข 512 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-10-04 22:22:00 62065519 หำ ไชย 1
203 แก้ไข 515 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-11-30 23:00:00 51212983 ยิ้ม ปลั 2
204 แก้ไข 517 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-12-04 12:31:00 62079276 วิทยา พลช 2
205 แก้ไข 521 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2019-11-21 19:30:00 58082517 กุลธร ศรี 1
206 แก้ไข 523 11004  โรงพยาบาลพล 10670 2020-01-06 22:37:00 63001356 รัตธิดา ทะน 2
207 แก้ไข 533 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-01-14 11:31:00 52282676 คำผอง ตนท 2
208 แก้ไข 534 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-01-15 10:00:00 63003629 สีลา สุว 1
209 แก้ไข 535 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-11 20:35:00 63009674 เผย ชัย 2
210 แก้ไข 536 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-04 01:31:00 63008457 แก่น ศรี 1
211 แก้ไข 537 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-04 18:37:00 63003760 อารีรัตน์ ด้ว 2
212 แก้ไข 539 11011  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 10670 2020-02-17 08:21:00 63006255 ผาสุข สโต 2
213 แก้ไข 540 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-07 06:52:00 57004791 จันทร์สี ปะว 1
214 แก้ไข 541 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-06 15:05:00 53420935 คำบุญ แสน 1
215 แก้ไข 542 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-13 16:35:00 63010577 สำลี คำง 2
216 แก้ไข 543 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-05 10:00:00 47845986 บัวเรียน อดท 1
217 แก้ไข 545 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-09 18:13:00 57012598 คำมาย สะต 1
218 แก้ไข 546 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-01-03 14:47:00 59045781 พิมพ์ทอง หมื 1
219 แก้ไข 547 11010  โรงพยาบาลชนบท 10670 2020-01-23 15:05:00 53439876 ไสว วาร 1
220 แก้ไข 548 14132  โรงพยาบาลซำสูง 10670 2020-02-16 10:16:00 60094619 เสงี่ยม ปะว 2
221 แก้ไข 550 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-09 14:08:00 63002181 ประยูร หลง 1
222 แก้ไข 553 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-20 18:15:00 57051104 ภาณุวัฒน์ อ่อ 1
223 แก้ไข 554 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-23 16:59:00 50083021 สุ แก้ 2
224 แก้ไข 555 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-25 20:32:00 62084755 สิทธิพงศ์ ภูญ 1
225 แก้ไข 556 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2020-01-23 13:30:00 58064300 พัน จัน 2
226 แก้ไข 557 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-09 09:06:00 61027543 พูน รู้ 1
227 แก้ไข 558 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-14 14:51:00 63003428 ทองใส ประ 2
228 แก้ไข 559 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-17 17:42:00 58023177 สุพจน์ ชมค 1
229 แก้ไข 560 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-17 11:13:00 63004194 จูมศรี ชาว 2
230 แก้ไข 561 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-23 08:23:00 61048952 ลุน สิน 1
231 แก้ไข 563 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-28 02:41:00 63006405 บุญเจียม สีส 2
232 แก้ไข 564 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-31 03:46:00 50122257 สุภาพ คนย 1
233 แก้ไข 565 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-14 10:19:00 62039146 สมถวิล ชอบ 1
234 แก้ไข 566 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-02-18 21:25:00 63011414 ระเบียบ ชาว 2
235 แก้ไข 568 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2020-02-17 10:42:00 63004621 บวย บุญ 2
236 แก้ไข 573 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-27 09:05:00 62068336 สุพจน์ เสส 1
237 แก้ไข 574 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-13 13:40:00 62054587 หมึก สืบ 1
238 แก้ไข 575 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-11-29 09:28:00 62078096 ทองเลี่ยม พิน 2
239 แก้ไข 576 11000  โรงพยาบาลน้ำพอง 10670 2019-12-09 09:39:00 54563666 เตือน แสน 2
240 แก้ไข 578 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-02-20 09:39:00 63011900 เชิดชาย จัน 1
241 แก้ไข 584 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-11-21 08:55:00 62008068 วาสนา ชมจ 2
242 แก้ไข 587 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-11-23 16:50:00 62077636 บังอร โชต 2
243 แก้ไข 594 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-12-29 10:20:00 62081615 พันธ์ คูไ 1
244 แก้ไข 598 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-21 10:58:00 63007056 บุสดี ปาท 1
245 แก้ไข 601 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-12-07 18:48:00 62080060 สมหวัง ชัย 2
246 แก้ไข 602 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-10 15:43:00 63002565 สนิท ซื่ 1
247 แก้ไข 603 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-11-30 14:15:00 56019874 คำ พลต 1
248 แก้ไข 609 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-11 07:54:00 57068641 วิเรน วงค 1
249 แก้ไข 619 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-12-10 10:31:00 62071122 สุดท้าย ปัต 1
250 แก้ไข 620 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2019-12-06 01:54:00 55064895 อุดม กระ 1
251 แก้ไข 623 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-01-25 15:56:00 62011980 สีไพร แหล 1
252 แก้ไข 633 10998  โรงพยาบาลชุมแพ 10670 2020-01-08 13:18:00 63003700 บุญ คำแ 2
253 แก้ไข 636 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-09 03:25:00 59092492 วิชาญ ดาบ 1
254 แก้ไข 639 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-24 14:27:00 51199396 พรพรรณ ม่ว 2
255 แก้ไข 640 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-01-26 22:09:00 63006284 เบญจมินทร์ ยะส 1
256 แก้ไข 644 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-02-03 09:57:00 50143425 ไพโรจน์ เปล 1
257 แก้ไข 645 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-21 13:15:00 62017381 อนงค์ พาอ 2
258 แก้ไข 646 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-21 13:16:00 63012210 ป้อ พุท 2
259 แก้ไข 655 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-15 22:02:00 63010566 บรรทิตย์ ดีส 1
260 แก้ไข 656 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-18 15:48:00 61077676 ทองคำ สถิ 2
261 แก้ไข 657 11009  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10670 2020-02-20 05:43:00 58047588 วิจิตร โยธ 2
262 แก้ไข 658 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-02-21 17:44:00 60036047 สุดใจ ปมห 2
263 แก้ไข 659 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-12-11 15:41:00 62080548 ชาญยุทธ วงศ 1
264 แก้ไข 660 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-12-29 21:31:00 62052113 สนิท นาห 1
265 แก้ไข 663 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-11-21 15:40:00 62076369 เลิศ ศรี 1
266 แก้ไข 664 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-11-05 09:53:00 62072519 วรราช โทแ 1
267 แก้ไข 669 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-31 08:47:00 62071432 พงษ์ศักดิ์ แพง 1
268 แก้ไข 670 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-21 20:36:00 59007100 ลำไพ ไชย 2
269 แก้ไข 671 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-19 06:40:00 60041143 ทองไสย์ ทอง 2
270 แก้ไข 672 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2019-10-12 12:44:00 62045779 สุริยน ศรี 1
271 แก้ไข 674 11002  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 10670 2020-02-22 08:30:00 48920609 สมชาย โมก 1
272 แก้ไข 675 77651  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10670 2020-02-22 11:44:00 63012332 นิรันดร์ เรื 1
273 แก้ไข 677 11001  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 10670 2020-02-12 17:56:00 57088387 ชำนาญ ภูว 1
274 แก้ไข 678 77649  โรงพยาบาลหนองนาคำ 10670 2020-02-22 18:25:00 56012984 ไสว ไชย 2
275 แก้ไข 679 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-01-10 09:02:00 63002391 สุจิรา วงษ 2
276 แก้ไข 680 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-01-24 19:02:00 63005856 ลลิตา แฝง 2
277 แก้ไข 681 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-01-09 17:24:00 56016421 ภูมิ แสน 2
278 แก้ไข 682 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-02-18 14:44:00 63007714 หอม สาร 2
279 แก้ไข 683 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-02-21 14:45:00 61039927 อุทิศ เกา 1
280 แก้ไข 684 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2019-11-18 17:07:00 62075451 ศูนย์ เหง 1
281 แก้ไข 685 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2019-11-18 09:02:00 62075287 นภัสวรรณ จำเ 2
282 แก้ไข 686 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2019-12-09 16:02:00 62080180 ชาญชนะ บูร 1
283 แก้ไข 687 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2019-11-28 08:50:00 62077901 ศศิธร วิน 2
284 แก้ไข 688 11005  โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10670 2020-02-23 14:17:00 63012469 ธนบัตร เข็ 1
285 แก้ไข 691 10997  โรงพยาบาลหนองเรือ 10670 2020-02-24 07:00:00 63012689 ทองคำ เขี 2
286 แก้ไข 693 10996  โรงพยาบาลพระยืน 10670 2019-10-22 10:30:00 59059492 สง่า สัง 1