ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Traumatic Brain Injury (TBI) ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย TBI ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11010-โรงพยาบาลชนบท 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 14132-โรงพยาบาลซำสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC Traumatic Brain Injury (TBI) ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย TBI ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 11004-โรงพยาบาลพล 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
10 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 11010-โรงพยาบาลชนบท 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 14132-โรงพยาบาลซำสูง 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 36 18 2 4 2 7 0 3 1 0 5 4 1 5