ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Traumatic Brain Injury (TBI) ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย TBI ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 14132-โรงพยาบาลซำสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC Traumatic Brain Injury (TBI) ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย TBI ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11010-โรงพยาบาลชนบท 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 14132-โรงพยาบาลซำสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 12 3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 2