ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 6 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1
4 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 ทั้งหมด-เครือข่าย 13 1 2 0 0 0 3 0 4 0 0 1 2