ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 6 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1
4 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 04462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ทั้งหมด-เครือข่าย 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0