ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04410-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 04415-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04420-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564