ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04464-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04466-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 04467-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04468-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04464-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04466-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 04467-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 04468-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ทั้งหมด-เครือข่าย 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2