ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3 04265-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 04472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0
2 04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 04265-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 5 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0
9 04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 25 1 3 1 2 2 5 1 1 2 2 4 0