ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 6 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 20 5 1 2 4 2 0 0 3 1 0 2 0