ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
10 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 21 2 0 1 3 2 1 0 1 2 3 3 3