ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04450-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04452-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04454-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 99930-ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04450-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 04452-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 04454-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 99930-ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ทั้งหมด-เครือข่าย 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1