ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04450-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 04452-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04454-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 99930-ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04450-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 04452-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04454-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4 99930-ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 ทั้งหมด-เครือข่าย 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1