ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 04439-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 04441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 04443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 99932-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 04434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3 04435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 04437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04439-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 99932-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 10 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0