ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 04434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 04435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 04436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 04440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 04442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
11 99932-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 04440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 04441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 04443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 99932-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 ทั้งหมด-เครือข่าย 11 1 2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0