ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
12 13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9 04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
10 04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 23 1 1 4 3 0 1 1 1 2 3 4 2