ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
7 04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 19 3 2 1 3 1 0 3 0 0 2 2 1