ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 04411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 04413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 04414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 04419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 04412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4 04413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 04416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 04418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 04421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 04422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 ทั้งหมด-เครือข่าย 18 2 2 0 3 1 0 3 1 1 1 1 2