ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 04412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4 04413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
5 04414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 9 1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0
7 04417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 04418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 04419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 04421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 04422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 99838-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 04411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 04412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4 04413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
5 04414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 04417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 04418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 99838-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-เครือข่าย 20 1 1 4 2 1 2 3 0 4 0 2 0