ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04398-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 04400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2 04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 04398-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 04406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 04407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 ทั้งหมด-เครือข่าย 20 1 2 0 1 3 2 1 2 0 0 4 2