ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 04375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 04376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 04378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 04379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 04383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 12417-เทศบาลเมืองพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 99869-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 04374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 04375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 04376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 04379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 12417-เทศบาลเมืองพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 99869-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ทั้งหมด-เครือข่าย 20 0 2 4 5 4 0 2 0 1 1 0 0