ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04370-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 04371-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04372-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04370-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2 04371-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04372-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 ทั้งหมด-เครือข่าย 8 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1