ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 8 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0
5 04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
8 04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9 04365-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 5 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
11 04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12416-เทศบาลบ้านไผ่ 7 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0
15 15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 15233-ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
5 04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 04365-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 12416-เทศบาลบ้านไผ่ 6 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
15 15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
16 15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
17 15233-ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ทั้งหมด-เครือข่าย 39 7 2 3 5 2 4 1 2 1 3 4 5