ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 6 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0