ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
2 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
3 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 20 2 2 1 3 2 2 0 3 1 1 2 1