ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04332-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04334-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04335-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04337-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 13901-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13902-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
4 04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 04332-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 04334-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04335-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 04337-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 13901-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13902-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ทั้งหมด-เครือข่าย 35 6 6 8 2 2 3 3 0 0 2 1 2