ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
4 04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 04332-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 04334-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04335-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 04337-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 7 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
17 13901-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13902-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1
2 04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 8 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
3 04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1
4 04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 5 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7 04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
9 04332-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04334-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 04335-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 04337-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
15 04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0
16 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 10 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
17 13901-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 13902-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 ทั้งหมด-เครือข่าย 65 5 9 7 2 5 6 3 5 5 7 4 6