ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04316-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04317-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
12 04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 5 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
14 13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 04316-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 04317-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
14 13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ทั้งหมด-เครือข่าย 16 1 1 1 2 1 4 2 1 2 1 0 0