ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04297-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 04298-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
3 04299-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4 04300-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 04301-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 04302-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04303-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04304-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 04305-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04306-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
11 04307-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 04308-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
13 04309-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 04310-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 04311-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 12415-ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
17 14882-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 15006-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 15252-ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 7 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
20 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04297-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 04298-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 04299-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 04300-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04301-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 04302-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 04303-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 04304-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
9 04305-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04306-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04307-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04308-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 04309-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
14 04310-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 04311-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0
16 12415-ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 14882-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 15006-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 15252-ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 ทั้งหมด-เครือข่าย 49 3 7 9 6 1 3 2 4 1 7 2 3