ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04283-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04284-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 04285-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 04286-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 04287-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04288-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7 04289-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 04290-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 04291-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04292-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 04293-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04294-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 04295-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
15 13898-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04283-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 04284-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 04285-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04286-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 04287-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 04288-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04289-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 04290-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 04291-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10 04292-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04293-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04294-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 04295-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
15 13898-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 ทั้งหมด-เครือข่าย 23 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 0