ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7 13896-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3 04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6 04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
7 13896-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 19 0 0 4 3 3 1 2 0 2 1 2 1