ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6 04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
7 13896-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4 04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 13896-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
8 15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 ทั้งหมด-เครือข่าย 24 2 2 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1