ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 04249-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04250-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0
4 04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
5 04254-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
7 04256-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 7 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1
8 04257-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 04258-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0
10 04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
11 04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 04263-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 7 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
15 04264-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 7 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
16 04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
19 04270-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
20 04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21 04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 8 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0
23 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 5 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
25 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 5 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
26 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 6 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0
27 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 5 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0
28 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 ทั้งหมด-เครือข่าย 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 04249-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 04250-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
4 04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
5 04254-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 04256-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
8 04257-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 04258-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0
10 04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
11 04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
12 04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 9 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2
13 04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 04263-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15 04264-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
17 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 8 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0
18 04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 6 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
19 04270-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
20 04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
23 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
24 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
25 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
26 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 15 3 1 0 0 5 0 2 0 1 1 1 1
27 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
29 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
30 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
31 ทั้งหมด-เครือข่าย 150 15 14 4 10 17 7 8 12 10 15 17 16