ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 04249-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04250-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 6 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 04254-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04256-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 04257-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 5 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 04258-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 04263-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 04264-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
18 04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 04270-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 6 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 7 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
23 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 4 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
27 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
30 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ทั้งหมด-เครือข่าย 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC Stroke ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 04249-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 04250-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 7 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0
4 04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
5 04254-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 04256-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 7 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1
8 04257-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 04258-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0
10 04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
11 04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
13 04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 04263-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
15 04264-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 8 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1
16 04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
19 04270-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
20 04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21 04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 9 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0
23 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 5 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
25 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0
26 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
28 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ทั้งหมด-เครือข่าย 113 11 7 11 13 3 11 13 6 6 10 11 4