ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ครบ6เดือนหลังจำหน่ายกลับ ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 74 58 14 9 10 17 5 13 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 10 6 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 9 8 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 14 14 4 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 16 13 3 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 11 9 1 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 34 30 8 9 9 2 2 3 0 0 0 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 28 20 3 1 7 13 2 2 0 0 0 0 0 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 13 6 0 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 14 10 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 7 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 13 10 1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 15 15 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11 11 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 8 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 4 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 13 11 5 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 13 3 3 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 5 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 6 6 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 5 4 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 345 274 58 48 56 82 43 47 0 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ครบ6เดือนที่จำหน่ายกลับ ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Sroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 150 116 15 14 4 10 17 7 8 12 10 15 17 16
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 24 14 2 2 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 11 11 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 23 22 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 49 48 3 7 9 6 1 3 2 4 1 7 2 3
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 28 25 2 2 4 1 2 1 5 2 3 1 2 2
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 65 56 5 9 7 2 5 6 3 5 5 7 4 6
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 20 18 2 2 1 3 2 2 0 3 1 1 2 1
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 39 36 7 2 3 5 2 4 1 2 1 3 4 5
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 8 8 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
11 11004-โรงพยาบาลพล 23 7 3 1 2 1 2 0 2 0 2 1 5 4
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10 1 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 3 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 11 5 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 17 4 2 1 0 2 2 0 0 4 0 1 2 2
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 20 17 1 1 4 2 1 2 3 0 4 0 2 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 23 17 1 1 4 3 0 1 1 1 2 3 4 2
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 10 3 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 16 7 3 3 1 1 1 0 0 2 1 3 0 1
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 6 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 21 12 2 0 1 3 2 1 0 1 2 3 3 3
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15 12 1 2 1 3 0 3 2 0 2 0 0 1
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 15 0 4 1 1 1 0 0 0 3 1 3 1
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 8 8 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 628 477 58 60 57 56 47 33 35 47 50 59 64 0