ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59 9 9 10 8 8 5 4 5 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 11 1 0 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 5 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 16 3 1 1 3 1 4 3 0 0 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 18 1 3 1 1 4 3 1 3 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 19 2 1 5 1 3 0 4 3 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 22 2 5 3 5 0 2 2 3 0 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 15 2 2 2 2 3 1 1 2 0 0 0 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 4 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 11 0 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 7 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 12 1 2 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 10 1 1 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 11 3 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 13 2 1 2 0 4 1 0 2 0 0 0 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 15 3 0 0 0 1 3 6 1 0 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 9 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15 1 1 1 4 0 4 3 1 0 0 0 0
22 14132-โรงพยาบาลซำสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
26 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 7 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
27 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 298 34 39 44 37 31 32 40 37 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Sroke IMC ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 113 11 7 11 13 3 11 13 6 6 10 11 4
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 19 0 0 4 3 3 1 2 0 2 1 2 1
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 9 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 21 3 2 4 2 0 1 1 2 2 0 2 2
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 36 3 0 2 5 2 2 6 3 2 4 4 3
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 16 1 1 1 2 1 4 2 1 2 1 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 35 6 6 8 2 2 3 3 0 0 2 1 2
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 6 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 35 3 1 0 13 2 2 1 6 1 1 2 3
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 11004-โรงพยาบาลพล 20 0 2 4 5 4 0 2 0 1 1 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 18 0 2 1 6 2 0 2 1 3 0 0 1
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 12 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 0 2
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 20 1 2 0 1 3 2 1 2 0 0 4 2
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 18 2 2 0 3 1 0 3 1 1 1 1 2
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 19 3 2 1 3 1 0 3 0 0 2 2 1
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 11 1 2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 20 5 1 2 4 2 0 0 3 1 0 2 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 25 1 3 1 2 2 5 1 1 2 2 4 0
22 14132-โรงพยาบาลซำสูง 6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
23 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2
24 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 13 1 2 0 0 0 3 0 4 0 0 1 2
26 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
27 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 493 43 40 44 73 34 41 45 32 27 30 40 0