ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Stroke ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 126 14 9 10 17 5 13 14 9 8 10 8 2
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 16 0 0 3 3 3 1 2 0 2 1 1 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 11 1 3 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 25 4 2 3 3 1 1 2 3 2 0 1 3
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 40 3 0 3 5 2 2 7 3 2 5 4 3
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 17 1 2 1 2 1 4 2 1 2 1 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 44 8 9 9 2 2 3 5 1 0 2 1 1
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 7 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 44 3 1 7 13 2 2 2 7 1 3 2 1
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 19 0 2 2 4 5 0 3 0 1 1 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 21 2 2 2 6 2 0 2 1 4 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 15 1 0 1 2 2 1 0 1 2 3 0 2
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 24 1 2 2 2 3 2 4 2 0 1 4 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 30 3 3 3 4 1 1 6 3 1 1 3 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 22 3 2 1 3 2 0 4 0 0 3 2 1
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 12 1 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 20 5 1 2 4 1 0 0 3 1 1 1 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 28 3 3 1 2 3 5 1 1 2 2 4 0
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 8 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 7 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 13 1 2 0 0 0 3 0 4 0 0 1 2
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 571 58 48 56 82 43 47 59 41 32 36 36 17

รายงานผู้ป่วยIMC STROKE ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Sroke IMC ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 150 15 14 4 10 17 7 8 12 10 15 17 16
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 24 2 2 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 11 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 23 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 49 3 7 9 6 1 3 2 4 1 7 2 3
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 28 2 2 4 1 2 1 5 2 3 1 2 2
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 65 5 9 7 2 5 6 3 5 5 7 4 6
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 20 2 2 1 3 2 2 0 3 1 1 2 1
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 39 7 2 3 5 2 4 1 2 1 3 4 5
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 8 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
11 11004-โรงพยาบาลพล 23 3 1 2 1 2 0 2 0 2 1 5 4
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 3 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 11 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 17 2 1 0 2 2 0 0 4 0 1 2 2
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 20 1 1 4 2 1 2 3 0 4 0 2 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 23 1 1 4 3 0 1 1 1 2 3 4 2
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 10 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 16 3 3 1 1 1 0 0 2 1 3 0 1
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 21 2 0 1 3 2 1 0 1 2 3 3 3
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15 1 2 1 3 0 3 2 0 2 0 0 1
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 0 4 1 1 1 0 0 0 3 1 3 1
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 8 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 628 58 60 57 56 47 33 35 47 50 59 64 17