ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Spinal Cord Injury (SCI) ปีงบประมาณ 2565

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย SCI ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC Spinal Cord Injury (SCI) ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย SCI ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2