ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC Spinal Cord Injury (SCI) ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย SCI ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

รายงานผู้ป่วยIMC Spinal Cord Injury (SCI) ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย SCI ทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
3 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 5 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
4 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
8 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 6 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0
10 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
11 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 31 3 3 2 7 2 1 2 5 2 3 1 0