ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565
หมายเหตุ :
ไม่นับรวมผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยบันทึก "แพทย์อนุญาต"  1  ราย
ไม่นับรวมผู้ป่วยที่ยังไม่จำหน่าย  38  ราย
นับเฉพาะรายที่มีการประเมิน SCI และ TBI และจำหน่ายโดย ไม่สมัครอยู่,หนีกลับ,เสียชีวิต,ส่งต่อดูแลต่อเนื่อง 18 ราย

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 1 0 0.00 0 0 0.00 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0 0
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0 0 0
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 0 0 0
29 ทั้งจังหวัด-ขอนแก่น 7 2 28.57 0 0.00 2 28.57 0 0.00

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 3 0 0.00 0 3 100.00 2 66.67
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 2 2 100.00 1 50.00 0 0.00 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 0 0.00 0 0 0.00 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 3 0 0.00 0 3 100.00 2 66.67
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 ทั้งจังหวัด-ขอนแก่น 19 6 31.58 4 66.67 11 57.89 7 63.64