ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วย Spinal cord injury ที่ระบุประเภทเป็น IMC ถูกส่งกลับไปยังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ปีงบประมาณ 2564

#
เครือข่ายบริการ/รายการ ผู้ป่วยทั้งหมด/แก้ไข SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 3 0 0.00 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0.00 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 0 0.00 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 0 0.00 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 1 1 100.00 1 100.00
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0.00 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0.00 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 100.00 0 0.00
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 3 0 0.00 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 100.00 0 0.00
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 1 100.00 0 0.00
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 1 100.00 0 0.00
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 4000-ทั้งหมดจังหวัดขอนแก่น 17 5 29.41 1 20.00

รายงานผู้ป่วย Spinal cord injury ที่ระบุประเภทเป็น IMC ถูกส่งกลับไปยังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ปีงบประมาณ 2563

#
เครือข่ายบริการ/รายการ ผู้ป่วยทั้งหมด/แก้ไข SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 6 5 83.33 1 20.00
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 4 2 50.00 1 50.00
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 1 0 0.00 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0.00 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 6 5 83.33 2 40.00
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 3 1 33.33 1 100.00
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 5 0 0.00 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0.00 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 3 1 33.33 1 100.00
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
11 11004-โรงพยาบาลพล 2 0 0.00 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 3 1 33.33 0 0.00
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2 0 0.00 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 6 2 33.33 1 50.00
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 5 2 40.00 1 50.00
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 2 0 0.00 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1 1 100.00 0 0.00
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 6 5 83.33 4 80.00
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 2 100.00 2 100.00
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง 2 0 0.00 0
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 4000-ทั้งหมดจังหวัดขอนแก่น 61 27 44.26 14 51.85