ระบบกำลังประมวลผล...รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 543 [ 1ตค.542ถึง30กย.543 ]
Stroke IMC*** ที่บันทึกในระบบ ระบุวินิจฉัยและการประเมินเคสก่อนจำหน่าย ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDC
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงาน

# เครือข่ายบริการ ส่งกลับ stk ตอบกลับ ร้อยละตอบกลับ ยังไม่ตอบ ร้อยละยังไม่ตอบกลับ รายใหม่ ReAdmit28 BIเพิ่ม ดีขึ้น BIลดลง แย่ลง BIเท่าเดิม ทรงตัว ปกติ MsR=0 ผิดปกติ MsR=[1-5] เสียชีวิตเมื่อจำหน่าย เสียชีวิตขณะเยี่ยม ปิดเคส ติดตามเยี่ยม ยังไม่ครบ 6 เดือน ครบ 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน BI ครบ 100 BI ต่ำกว่า 100 ครบ 1 ครั้ง ครบ 2 ครั้ง ครบ 3 ครั้ง ครบ 4 ครั้ง ครบ 5 ครั้ง ครบ 6 ครั้ง ส่งกลับ ต.ค. ส่งกลับ พ.ย. ส่งกลับ ธ.ค. ส่งกลับ ม.ค. ส่งกลับ ก.พ. ส่งกลับ มี.ค. ส่งกลับ เม.ย. ส่งกลับ พ.ค. ส่งกลับ มิ.ย. ส่งกลับ ก.ค. ส่งกลับ ส.ค. ส่งกลับ ก.ย.
1 ทั้งจังหวัด** 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 โรงพยาบาลหนองเรือ 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 โรงพยาบาลชนบท 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 โรงพยาบาลซำสูง 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  @Views :
ประยุกต์ปรับใช้งานโดย @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น