ระบบกำลังประมวลผล...รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 543
Stroke Case ที่ได้ BI <=75 หรือ <=15 ในวันจำหน่ายส่งกลับเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบHDC
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงาน

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละได้รับเยี่ยม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทั้งหมด-จังหวัด*** 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10996-โรงพยาบาลพระยืน 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  @Views :
ประยุกต์ปรับใช้งานโดย @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น