ระบบกำลังประมวลผล...


รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
ตัวเลขนี้นับเฉพาะที่ระบุจำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC และได้มีการบันทึกการประเมินเคสก่อนจำหน่าย ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 3 0 0.00 0 3 100.00 0 0.00
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 0 0 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 3 0 0.00 0 3 100.00 0 0.00
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 ทั้งจังหวัด-ขอนแก่น 17 5 29.41 1 20.00 11 64.71 0 0.00

รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
ตัวเลขนี้นับเฉพาะที่ระบุจำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC และได้มีบันทึกการประเมินเคสก่อนจำหน่าย ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 6 5 83.33 1 20.00 2 33.33 2 100.00
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 4 2 50.00 1 50.00 2 50.00 1 50.00
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 6 5 83.33 2 40.00 1 16.67 0 0.00
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 3 1 33.33 1 100.00 2 66.67 1 50.00
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 5 0 0.00 0 5 100.00 5 100.00
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 3 1 33.33 1 100.00 2 66.67 2 100.00
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
11 11004-โรงพยาบาลพล 2 0 0.00 0 2 100.00 0 0.00
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 3 1 33.33 0 0.00 2 66.67 2 100.00
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2 0 0.00 0 2 100.00 0 0.00
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 6 2 33.33 1 50.00 4 66.67 3 75.00
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 5 2 40.00 1 50.00 3 60.00 0 0.00
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 2 0 0.00 0 2 100.00 2 100.00
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 6 5 83.33 4 80.00 1 16.67 0 0.00
21 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
22 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00 0
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 14132-โรงพยาบาลซำสูง 2 0 0.00 0 2 100.00 0 0.00
25 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0 0 0
26 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
27 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
28 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
29 ทั้งจังหวัด-ขอนแก่น 61 27 44.26 14 51.85 35 57.38 19 54.29


รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
ตัวเลขนี้นับเฉพาะStroke Case ที่ระบุว่าได้จำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC คือได้ทีการประเมินเคสก่อนจำหน่าย BI <=75 หรือ <=15 ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 74 58 78.38 14 9 10 17 5 13 0 0 0 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 10 6 60.00 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 9 8 88.89 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 14 14 100.00 4 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 16 13 81.25 3 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 11 9 81.82 1 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 34 30 88.24 8 9 9 2 2 3 0 0 0 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 4 4 100.00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 28 20 71.43 3 1 7 13 2 2 0 0 0 0 0 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 1 100.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 13 6 46.15 0 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 14 10 71.43 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 7 5 71.43 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 13 10 76.92 1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 15 15 100.00 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11 11 100.00 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 8 4 50.00 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 4 4 100.00 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 2 1 50.00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 13 11 84.62 5 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 13 72.22 3 3 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 3 75.00 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 3 2 66.67 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 3 3 100.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 5 3 60.00 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 6 6 100.00 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 5 4 80.00 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 345 274 79.42 58 48 56 82 43 47 0 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
ตัวเลขนี้นับเฉพาะStroke Case ที่ระบุว่าได้จำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC คือได้ทีการประเมินเคสก่อนจำหน่าย BI <=75 หรือ <=15 ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 150 116 77.33 15 14 4 10 17 7 8 12 10 15 17 16
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 24 14 58.33 2 2 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 11 11 100.00 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 23 22 95.65 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 49 48 97.96 3 7 9 6 1 3 2 4 1 7 2 3
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 28 25 89.29 2 2 4 1 2 1 5 2 3 1 2 2
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 65 56 86.15 5 9 7 2 5 6 3 5 5 7 4 6
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 20 18 90.00 2 2 1 3 2 2 0 3 1 1 2 1
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 39 36 92.31 7 2 3 5 2 4 1 2 1 3 4 5
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 8 8 100.00 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
11 11004-โรงพยาบาลพล 23 7 30.43 3 1 2 1 2 0 2 0 2 1 5 4
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 10 1 10.00 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 3 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 11 5 45.45 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 17 4 23.53 2 1 0 2 2 0 0 4 0 1 2 2
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 20 17 85.00 1 1 4 2 1 2 3 0 4 0 2 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 23 17 73.91 1 1 4 3 0 1 1 1 2 3 4 2
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 10 3 30.00 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 16 7 43.75 3 3 1 1 1 0 0 2 1 3 0 1
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 6 3 50.00 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 21 12 57.14 2 0 1 3 2 1 0 1 2 3 3 3
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15 12 80.00 1 2 1 3 0 3 2 0 2 0 0 1
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 15 100.00 0 4 1 1 1 0 0 0 3 1 3 1
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5 5 100.00 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 3 2 66.67 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 3 1 33.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 5 4 80.00 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 8 8 100.00 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 628 477 75.96 58 60 57 56 47 33 35 47 50 59 64 51

รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแยกตามเขตรับผิดชอบรายเครือข่ายบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562
ตัวเลขนี้นับเฉพาะStroke Case ที่ระบุว่าได้จำหน่ายตามคำนิยามว่าเป็นเคสIMC คือได้ทีการประเมินเคสก่อนจำหน่าย BI <=75 หรือ <=15 ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDCเท่านั้น ไม่ใช่ลงทะเบียนทั้งหมด

#
เครือข่ายบริการ ผู้ป่วย Stroke IMC ทั้งหมด ได้รับเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 127 99 77.95 8 13 10 12 9 10 17 9 13 10 2 9
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 9 7 77.78 0 1 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 9 8 88.89 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 20 14 70.00 2 1 3 1 3 1 0 1 3 1 1 3
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 40 37 92.50 0 2 10 2 4 4 3 4 5 3 1 2
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 22 20 90.91 1 2 1 3 0 2 3 1 2 3 3 1
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 53 44 83.02 4 3 6 3 5 3 6 7 6 3 2 3
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 14 13 92.86 0 1 0 1 0 1 4 3 1 0 2 1
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 34 22 64.71 2 1 2 3 4 2 4 3 2 6 4 1
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 4 3 75.00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 15 11 73.33 0 0 6 0 2 2 1 0 2 1 1 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 8 4 50.00 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 15 14 93.33 0 1 1 3 2 1 1 3 0 2 1 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 25 16 64.00 1 1 1 2 2 5 3 2 5 2 1 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 10 7 70.00 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 23 20 86.96 2 2 1 2 0 2 1 3 1 3 2 3
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 19 9 47.37 0 0 2 0 0 2 0 4 3 2 4 1
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 15 11 73.33 0 1 2 4 1 1 1 0 1 0 2 1
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 4 3 75.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 15 83.33 1 2 1 1 2 4 2 1 3 0 0 1
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 34 30 88.24 5 3 3 1 3 3 4 1 2 4 2 2
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 9 100.00 0 3 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 8 1 12.50 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 7 6 85.71 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 9 8 88.89 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 7 6 85.71 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 7 1 14.29 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0
28 ทั้งหมด-จังหวัดขอนแก่น 565 438 77.52 30 42 56 48 39 51 61 47 57 53 35 34
  @Views :
ประยุกต์ปรับใช้งานโดย @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น