ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่บันทึกประเมินสถานะ IMC
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ประเภทAdmit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย ประเมินSCI ประเมินTBI
1 แก้ไข คำปัน สมอออน I64 2021-02-14 01:00:00 2021-02-15 20:02:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-15 20:02:00
2 แก้ไข บุญหนา ราษี 2021-02-11 20:29:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-11 20:29:00
3 แก้ไข สมดี พืชผักหวาน 2021-02-20 15:59:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-20 13:00:00
4 แก้ไข วีระพล ประจันตะเสน I608 2021-02-18 19:25:00 2021-02-18 19:25:00 admitครั้งแรก SCI:กระดูกชาย 1 2021-02-18 19:25:00
5 แก้ไข ฉวีวรรณ สีอุดทา I633 2022-01-12 10:55:00 2022-01-12 10:55:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-01-18 00:00:00
6 แก้ไข เสนาะ คุ้มเนตร I633 2022-01-18 15:13:00 2022-01-18 15:13:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE ชุมแพ 2022-01-20 15:13:00
7 แก้ไข สุธีร์ อุปฮาด I633 2022-01-20 07:09:00 2022-01-20 07:09:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-01-23 07:09:00
8 แก้ไข สมพงษ์ ต่อวาส I633 2022-01-19 15:30:00 2022-01-19 16:10:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE ชุมแพ 2022-01-25 15:00:00
9 แก้ไข แสงจันทร์ ประกอบดี I633 2022-01-22 18:00:00 2022-01-23 18:47:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE ชุมแพ 2022-01-26 13:50:00
10 แก้ไข เสงี่ยม สังหา I63 2022-01-31 00:00:00 2022-01-31 12:00:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-01 12:00:00
11 แก้ไข I63 2022-01-31 00:00:00 2022-01-31 23:41:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-01 12:00:00
12 แก้ไข ณัฐพล นิลแก้ว S062 2022-01-11 07:53:00 2022-01-11 07:53:00 admitครั้งแรก TBI:TM 2022-01-31 07:53:00
13 แก้ไข กุหลาบ แพงถิ่น I63 2022-02-03 00:00:00 2022-02-03 12:08:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-09 12:00:00
14 แก้ไข วิชัย กองทอง I608 2022-01-22 02:21:00 2022-01-22 06:00:00 admitครั้งแรก TBI:ICU.TM1 2022-02-08 14:21:00
15 แก้ไข อุบล นันอภัย I63 2022-02-14 02:00:00 2022-02-14 02:38:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-15 15:29:00
16 แก้ไข ครรชิต ปาณะดิษ I633 2022-02-16 09:00:00 2022-02-16 19:20:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-02-19 11:00:00
17 แก้ไข น้อย โพธิตา I639 2022-01-31 22:27:00 2022-01-31 22:27:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-01 22:27:00
18 แก้ไข ทองคำ หลวงราชา I63 2022-02-24 13:17:00 2022-02-24 13:17:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-24 13:17:00
19 แก้ไข อนุรักษ์ ลือคำหาร S134 2022-01-28 12:00:00 2022-01-28 16:15:00 admitครั้งแรก SCI:Spine Unit 2022-02-25 08:00:00
20 แก้ไข มะลิ กระจาด I633 2022-02-20 17:47:00 2022-02-20 17:47:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-02-26 17:47:00
21 แก้ไข กิตติศักดิ์ พินิจมนตรี S062 2022-02-19 19:24:00 2022-03-02 10:24:00 admitครั้งแรก TBI:ICU.TM1 2022-03-02 10:24:00
22 แก้ไข อุบล สุรำวรรณ์ I63 2022-03-04 10:00:00 2022-03-04 13:55:00 Readmit STROKE Unit NODE พล 2022-03-07 18:00:00
23 แก้ไข มะลิ กระจาด I633 1953-11-27 15:51:00 2022-03-26 15:51:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-03-10 14:00:00
24 แก้ไข สมปอง เบื้องบน I63 2022-01-14 00:00:00 2022-03-14 21:26:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-03-15 21:26:00
25 แก้ไข นิตยา ศรีลาดเลา I633 2022-03-18 13:16:00 2022-03-15 13:16:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-03-18 13:16:00
26 แก้ไข บัวเรียน หายคูณ I64 2021-10-24 15:04:00 2021-10-24 15:04:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-10-24 15:04:00
27 แก้ไข มาย สว่างพรม I63 2022-03-18 08:00:00 2022-03-18 17:55:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE พล 2022-03-19 09:30:00
28 แก้ไข ก้าน มุงคุณแสน I633 2022-03-18 15:00:00 2022-03-18 17:30:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-03-21 14:00:00
29 แก้ไข ทวีสิทธิ์ หงษ์ดี I633 2022-03-15 10:14:00 2022-03-15 10:14:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE ชุมแพ 2022-03-18 10:14:00
30 แก้ไข คล้าย ประวันตา I63 2022-03-09 20:00:00 2022-03-13 20:21:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE พล 2022-03-21 14:30:00
31 แก้ไข S1314 2022-03-11 00:00:00 2022-03-11 19:55:00 admitครั้งแรก SCI:Spine Unit 2022-03-24 11:47:00
32 แก้ไข สำรวย อาจเจริญ I61 2022-03-11 10:05:00 2022-03-11 10:05:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2022-03-16 10:05:00
33 แก้ไข อำพร ศีระคาม I629 2022-02-07 10:30:00 2022-02-07 10:30:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2022-03-29 10:30:00
34 แก้ไข คณาเดช จันสนิท I629 2022-02-24 11:02:00 2022-03-08 11:02:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2022-03-22 11:02:00
35 แก้ไข บุญส่ง พุทธภา S140 2022-03-01 11:14:00 2022-03-09 11:14:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2022-03-15 11:14:00
36 แก้ไข หนูแดง อุดมศิลป์ I63 2022-03-26 07:00:00 2022-03-25 00:29:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-03-31 13:00:00
37 แก้ไข สุริยะศักดิ์ ดอนวงษ์ I63 2022-03-30 15:10:00 2022-03-30 15:10:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-01 15:10:00
38 แก้ไข I633 2022-03-30 17:00:00 2022-03-31 08:10:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE ชุมแพ 2022-04-03 12:33:00
39 แก้ไข ปิยะวัฒน์ พลสวัสดิ์ S1312 2021-12-24 23:00:00 2021-12-25 00:55:00 admitครั้งแรก SCI:Spine Unit 2022-04-07 10:00:00
40 แก้ไข ทองสินธุ์ ศรีเมือง I633 2022-04-08 18:12:00 2022-04-08 18:12:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-04-12 18:12:00
41 แก้ไข I633 2022-04-22 14:52:00 2022-04-22 14:52:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-04-24 14:52:00
42 แก้ไข ศุภักผล ผางจันทร์ดา I633 2022-04-21 13:34:00 2022-04-21 13:34:00 admitครั้งแรก อายุรกรรมชาย1KKH 2022-04-22 13:34:00
43 แก้ไข ศุภักผล ผางจันทร์ดา I633 2022-04-21 13:02:00 2022-05-21 13:02:00 admitครั้งแรก อายุรกรรมชาย1KKH 2022-04-22 13:02:00
44 แก้ไข อารุณ ทุมวงษ์ I698 2021-03-13 00:00:00 2022-03-13 11:42:00 admitครั้งแรก อายุรกรรมหญิง2 KKH 2022-03-14 11:42:00
45 แก้ไข คำตัน เทียนคำ I63 2022-03-12 10:42:00 2022-03-12 10:42:00 admitครั้งแรก Stroke unit KKH 2022-03-15 10:42:00
46 แก้ไข หวด คำกลอง I633 2022-03-31 11:48:00 2022-03-31 11:48:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-08 11:48:00
47 แก้ไข มยุรี มีคำทอง I634 2022-04-01 12:58:00 2022-04-01 12:58:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-07 12:58:00
48 แก้ไข หนา ถามาตโยธี I633 2022-04-02 14:17:00 2022-04-02 14:17:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-08 14:17:00
49 แก้ไข ปลอย สีลาไกร I633 2022-04-05 14:19:00 2022-04-05 14:19:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-08 14:19:00
50 แก้ไข เผนียง พุทธโฆษ์ I633 2022-04-15 14:25:00 2022-04-15 14:25:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-19 14:25:00
51 แก้ไข สนั่น เชื้อเมือง I634 2022-04-19 14:26:00 2022-04-19 14:26:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-22 14:26:00
52 แก้ไข ทรงศักดิ์ ศรีอุดม I633 2022-04-22 14:36:00 2022-04-22 14:36:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-25 14:36:00
53 แก้ไข สมจิตร ร้อยดี I639 2022-04-28 14:38:00 2022-04-28 14:38:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-04-30 14:38:00
54 แก้ไข ถนอม วิจันทอน I639 2022-04-30 14:48:00 2022-04-30 14:48:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-05-02 14:48:00
55 แก้ไข จันทร์แดง สุจริต I634 2022-05-08 14:48:00 2022-05-08 14:48:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-05-09 14:48:00
56 แก้ไข ใบ โสภา I634 2022-04-19 14:58:00 2022-04-19 14:58:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-05-02 14:58:00
57 แก้ไข ไพรวัน สีสมเหลา I633 2022-05-16 17:57:00 2022-05-19 17:57:00 admitครั้งแรก อายุรกรรมชาย1KKH 2022-05-22 17:57:00
58 แก้ไข เทพรักษ์ พาที I63 2022-05-22 16:48:00 2022-05-22 16:48:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-05-23 16:48:00
59 แก้ไข บุญถม ภูกัน I63 2022-05-22 13:35:00 2022-05-24 13:35:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-05-24 13:35:00
60 แก้ไข ศักดิ์ดา ยุพงษ์ S061 2022-05-11 14:01:00 2022-05-11 14:01:00 admitครั้งแรก 2022-05-17 14:01:00
61 แก้ไข ละมุล บ้วนนอก I63 2021-12-04 19:48:00 2021-12-04 19:48:00 admitครั้งแรก STROKE Unit NODE พล 2021-12-06 19:48:00