ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่ลงประเภท Admit
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ประเภทAdmit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย
1 แก้ไข เจริญ วงษ์ธรรม Fx.dislocation T4-5 with complete spinal cord injury 2019-09-08 00:00:00 2019-09-08 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-11-11 00:00:00
2 แก้ไข ชาลี ภูมิดรไสย์ C5 discitis 2019-10-02 00:00:00 2019-10-09 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-10-19 00:00:00
3 แก้ไข ทรงศักดิ์ บุตรดีมี SDH 2019-11-11 07:13:00 2019-11-22 07:13:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-09 07:03:00
4 แก้ไข สุทัศน์ ขุนแสงธรรม Open fracture skull 2019-12-21 05:50:00 2019-12-22 10:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-07 13:00:00
5 แก้ไข แหล่ ช่างประเสริฐ Brain swelling 2019-10-31 02:50:00 2019-11-09 07:23:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1
6 แก้ไข รวย วันทา Sah c sdh c dbs 2019-10-03 07:03:00 2019-10-12 07:34:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-11-06 11:16:00
7 แก้ไข ทองสุก ศรีอ่อน Sdh at lt fronto temporal 2019-10-30 14:00:00 2019-10-31 18:10:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-11-03 13:45:00
8 แก้ไข ทองถิ่น ทะวงษ์เงิน SDH at lt temporal 2019-08-21 14:15:00 2019-08-28 19:30:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-10-18 06:23:00
9 แก้ไข นวลจันทร์ ซินโซ Sdh 2019-12-20 08:10:00 2019-12-30 08:10:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-01-23 05:01:00
10 แก้ไข บุญจันทร์ ค้ำชู SDH 2019-11-15 00:00:00 2019-11-27 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-01-06 00:00:00
11 แก้ไข มุข สีหานาถ ICH c SAH 2019-12-15 15:20:00 2019-12-16 03:45:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-12-25 04:49:00
12 แก้ไข ศุภชัย ตรีเดช Fracture dislocatio T7-8 2019-10-12 00:00:00 2019-10-12 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-11-25 00:00:00
13 แก้ไข สำรวย โพธิสาร Fracture Odentoid process , Traumatic disc herniation C3-6 2019-10-13 00:00:00 2019-10-16 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-10-27 00:00:00
14 แก้ไข สงคราม กาภูคำ Traumatic disc protrusion 2019-10-12 00:00:00 2019-10-12 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-10-31 00:00:00
15 แก้ไข สมัคร พานสมัน OPLL C4-6 with cord compression 2019-10-22 00:00:00 2019-10-25 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-11-05 00:00:00
16 แก้ไข ตระกูล ไกรยัง TB spine T8-9 2019-08-28 00:00:00 2019-10-28 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-11-15 00:00:00
17 แก้ไข สุจิตรา วงษ์ษา Incomplete SCI 2019-07-31 12:00:00 2019-10-31 12:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-11-12 13:00:00
18 แก้ไข สมหวัง ภูมิพิพัฒน์ T8 T11spine mestasis with cord compression 2019-10-24 22:00:00 2019-10-28 22:32:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-12-07 12:00:00
19 แก้ไข ทองอินทร์ บัวฮองแสง Traumatic disc C3-6 with cervical cors contussion C3-6 2019-11-02 00:00:00 2019-11-03 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-01-04 00:00:00
20 แก้ไข ประวิทย์ เพ็ชรอรุณ C spine injury with Traumatic cervical disc herniation C3-4 , 4-5 , 5-6 2019-11-07 00:00:00 2019-11-07 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-12-10 00:00:00
21 แก้ไข สุนัน ราดา Traumatic disc C3-4 with spinal cord injury with C3 stenosis 2019-10-24 00:00:00 2019-10-24 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-01-30 00:00:00
22 แก้ไข ฐาปกรณ์ ดีกลาง DBI 2019-10-23 22:48:00 2019-10-23 08:46:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2
23 แก้ไข บุญส่ง พิทักษ์ Traumatic HNP C3-4 with cord compression 2019-12-27 12:54:00 2019-12-27 15:54:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-01-07 12:10:00
24 แก้ไข ณัฐธิดา แพงคำฮัก Fracture dislocaion T5 with complete cord injury 2020-01-10 00:00:00 2020-01-10 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-01-23 00:00:00
25 แก้ไข บุญมี หรสิทธิ์ Metastasis T2 with cord compression 2020-01-22 11:25:00 2020-01-30 11:25:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-02-18 00:00:00
26 แก้ไข นริสรา ทองมา 2020-02-24 20:46:00 2020-02-28 20:46:00 ไม่ระบุ SCI:พิเศษสงฆ์ 2 2020-02-28 21:05:00
27 แก้ไข ขจร ลุคำนึง intracerebral hemorrhage 2020-01-13 21:50:00 2020-01-15 14:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-01-21 09:38:00
28 แก้ไข ชาลี ไกรษรศรี sdh c rt ich 2020-01-01 00:00:00 2020-01-04 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-18 00:00:00
29 แก้ไข อดุลวิทย์ ปะตะนัง Thin SDH 2020-01-23 19:34:00 2020-01-28 19:34:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-30 17:02:00
30 แก้ไข อภินันท์ ภูเลือมใส SDH 2020-01-13 19:00:00 2020-01-17 13:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-30 17:12:00
31 แก้ไข สุพัฒน์ จันทนัน ICH 2019-12-26 01:08:00 2020-01-30 15:50:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-01-24 12:08:00
32 แก้ไข อภิวัฒน์ นันทสมบูรณ์ ICH 2019-11-28 05:00:00 2019-12-04 06:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-09 02:49:00
33 แก้ไข จิรายุทธ นาคอก SDH 2019-09-23 04:49:00 2019-09-24 14:49:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2019-11-01 11:49:00
34 แก้ไข ประหยัด คำเหง้า EDH 2019-10-09 18:00:00 2019-10-09 21:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-11-01 11:00:00
35 แก้ไข ประแจ่ม สินโพธิ์ ICH with SDH 2019-09-13 05:19:00 2019-09-27 05:19:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-10-10 12:19:00
36 แก้ไข บุตศรี นัยนามาศ ICH with IVH 2019-08-17 20:00:00 2019-08-28 15:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2019-10-09 10:30:00
37 แก้ไข พีระศาล ตรีนันทวัน Traumatic SDH 2019-09-22 02:00:00 2019-09-23 11:10:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-09-26 15:38:00
38 แก้ไข บำเพ็ญ คชรณ SDH 2019-08-12 01:00:00 2019-08-13 03:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-09-19 10:28:00
39 แก้ไข กรวิชญ์ คงมาก Brain swelling 2019-09-14 06:30:00 2019-09-15 17:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2019-09-18 10:50:00
40 แก้ไข เสถียร วุฒิพันธ์ SAH with IVH 2020-02-19 09:07:00 2020-03-11 09:10:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-03-03 10:07:00
41 แก้ไข ประวัติ สุทธิวิสัย SDH 2020-01-11 01:00:00 2020-01-11 20:19:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-02 10:40:00
42 แก้ไข นัน พรศรีระ SAH 2020-01-28 10:46:00 2020-01-28 11:10:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-01-31 11:47:00
43 แก้ไข สังเวียน แพงมา SDH 2020-01-07 17:00:00 2020-01-07 17:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1
44 แก้ไข นภา นาเกี้ยง Flexion distraction C4/5 with CFx. Lt femur with OF Lt patella with LW Lt index 2020-03-26 17:00:00 2020-01-26 15:38:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-03-17 16:00:00
45 แก้ไข ธีรภัทร เนื่องคำอินทร์ BGH 2020-03-07 07:05:00 2020-03-07 18:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-03-20 11:00:00
46 แก้ไข สายใจ เศษมา SDH Brain infarction 2020-03-04 00:00:00 2020-03-19 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1
47 แก้ไข ประมวล บุญลือ Spinal cord injury C3-5 2020-03-07 14:00:00 2020-03-07 18:26:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-04-18 12:00:00
48 แก้ไข บุญมือ ถาวงค์กลาง Epidural mass T3-7 2020-04-17 16:00:00 2020-04-22 16:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-14 12:00:00
49 แก้ไข บุญเพ็ง อัดจันทึก Rupture disc C3-4 2020-02-14 18:27:00 2020-02-14 23:27:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-08 14:07:00
50 แก้ไข ณัชพล สุจริต Fracture C3-C6 with aspiration pneumonia 2020-03-28 17:12:00 2020-05-13 14:15:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-10 09:00:00
51 แก้ไข เลี้ยง ศรีพรมมา Disc herniation C4-5 2020-05-15 18:48:00 2020-05-16 04:48:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-25 12:00:00
52 แก้ไข ฉลาด พุดละ Traumatic HNP C3-4 , C4-5 2020-04-30 19:24:00 2020-05-01 23:54:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-06-05 09:00:00
53 แก้ไข หนูเล็ก น้อยสุข cervical canal stenosis with spinal cord injury C3-4-5-6 2020-04-03 18:55:00 2020-04-03 15:55:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-04-17 16:00:00
54 แก้ไข สมาน ชาวโพธิ์ Spine metastasis T3 with cauda equina syndrome 2020-04-02 11:57:00 2020-04-09 11:57:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-06 15:00:00
55 แก้ไข เตือนใจ วิชานวน Spinal metastasis T3-5 2020-05-26 19:54:00 2020-04-29 19:54:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-22 10:00:00
56 แก้ไข สมภาร เหรียญหล่อ Traumatic disc with cord contussion C3-6 2020-03-13 21:00:00 2020-03-13 22:52:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-04-08 12:00:00
57 แก้ไข กษิดินทร์ ดีเวียง Cfx. C6-7 body , Spinal cord injury 2020-03-01 05:10:00 2020-03-01 16:10:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-03-04 09:00:00
58 แก้ไข สมบูรณ์ กองทอง Incomplete cord injury C3-4 2020-02-01 17:00:00 2020-02-01 22:42:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-02-23 12:00:00
59 แก้ไข วิไล วรรณพฤกษ์ Unilateral facet dislocation C5-6 , Complete cord injury 2019-12-29 14:00:00 2019-12-30 22:11:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-01-17 13:00:00
60 แก้ไข อิทธิพล พลเชียงสา Traumatic HNP C4-5 with Complete cord injury 2019-10-19 08:00:00 2019-10-19 12:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2019-11-12 12:00:00
61 แก้ไข วุฒิชัย แก้วมุงคุณ Spinal cord contussion and swelling at C3-6 2019-11-11 19:00:00 2019-11-18 04:03:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-02-09 10:00:00
62 แก้ไข สมคิด ประวะภูตะกัง Traumatic cord injury with cord compression C2-6 2019-11-28 19:00:00 2019-11-29 12:10:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-05-20 12:00:00
63 แก้ไข สมนึก ศรีไกรรัตน์ Traumatic HNP C3-4 C4-5 with OPLL C4 2019-12-12 16:00:00 2019-12-16 16:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-01-03 13:00:00
64 แก้ไข ไร บูโฮม EDH 2020-04-11 00:00:00 2020-04-17 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-04-24 00:00:00
65 แก้ไข จันทร์ดี นิยมการ Burst Fx.C6 2020-01-14 13:00:00 2020-01-14 16:52:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-02-18 08:30:00
66 แก้ไข สมเด็จ มูลปา EDH 2020-05-09 12:34:00 2020-05-09 04:03:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-06-12 10:34:00
67 แก้ไข ตะวัน แปลา SDH 2020-05-11 02:25:00 2020-05-11 22:30:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-06-10 13:59:00
68 แก้ไข กิตติศักดิ์ ศรีวงษ์ Contusional Hemorrhage rt Frontal c Fx BOS 2020-06-06 23:10:00 2020-06-07 09:40:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-06-10 14:10:00
69 แก้ไข สุพัฒตา นารี SAH 2020-06-05 12:00:00 2020-06-06 13:30:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-06-09 14:41:00
70 แก้ไข อัมพร มูลวงค์ Pathological Fx. T6-7 spine with suspected spondylitis T6-7 2019-12-13 13:30:00 2020-01-13 13:30:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-02-07 13:00:00
71 แก้ไข เทพสุวัฒน์ เศษบุบผา C-spine injury and complete spinal cord injury C6-7 2020-01-22 14:40:00 2020-01-27 14:49:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-02-23 09:00:00
72 แก้ไข ประกิต เคนกา Tuberculous spodylodiscitis T7-8 with incomplete spinal cord 2020-05-31 00:00:00 2020-05-31 00:00:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-06-17 00:00:00
73 แก้ไข แสวง โคตรวงศ์ S064, Epidural haemorrhage 2020-05-31 15:47:00 2020-07-01 15:47:00 ไม่ระบุ IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2020-07-04 15:47:00
74 แก้ไข ผัน ดีคัง DAI 2020-05-30 00:00:00 2020-06-05 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-06-15 00:00:00
75 แก้ไข ลำไพ ไกยราช Lt SDH 2020-06-17 03:30:00 2020-07-17 03:40:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-07-16 11:34:00
76 แก้ไข นพดล ขวัญโพน Subarachnoid hemorrhage 2020-06-20 00:00:00 2020-06-20 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-06-24 00:00:00
77 แก้ไข บรรลุ ปาทา Subdural hematoma 2020-07-14 17:07:00 2020-07-25 10:07:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-07-25 11:07:00
78 แก้ไข สมหมาย แกมนิรัตน์ Thin SDH 2020-06-13 00:08:00 2020-06-13 03:15:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-06-24 10:08:00
79 แก้ไข สุวรรณ ทัดไทย Traumatic HNP C3/4 C5/6 C6/7 with facet joint Fx. right C4/5 with incomplete cord injury 2020-07-22 08:00:00 2020-07-22 18:06:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-08-02 12:40:00
80 แก้ไข ปราการ อัญไชยศรี Spinal metastasis T4-6 with pathological fracture T5 2020-05-14 01:55:00 2020-05-07 08:40:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-06-06 13:00:00
81 แก้ไข อนิรุจ จอมทอง 2020-06-10 16:00:00 2020-06-10 17:33:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-07-09 12:00:00
82 แก้ไข วิสันต์ คีรี Cervical cord injury C4-5-6 2020-06-01 21:00:00 2020-06-02 01:43:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-06-29 12:00:00
83 แก้ไข วีระศักดิ์ คำก้อน Traumatic HNP C3/4 C5/6 with incomplete cord injury 2020-06-27 06:00:00 2020-06-27 23:54:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-07-10 16:00:00
84 แก้ไข พงค์จิตร สุดทลัง Traumatic disc herniation C5/6 C6/7 2020-06-28 16:15:00 2020-06-28 19:15:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-07-04 12:00:00
85 แก้ไข ไทยวรรณ นาอุดม Bilateral facet dislocation C4/5 with spinal shock with cord contussion 2020-07-01 17:00:00 2020-07-01 21:12:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit
86 แก้ไข อาทิตย์ วงค์โคกสูง Unstable burst fracture T11 with complete cord injury 2020-07-08 06:00:00 2020-07-08 10:04:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-07-17 09:00:00
87 แก้ไข หาร นุชแจ้งบง HNP C3/4 , C4/5 2020-06-14 14:00:00 2020-07-14 02:45:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-07-23 13:00:00
88 แก้ไข ภูชิต ทุมเที่ยง Bacterial meningitis 2020-07-19 10:27:00 2020-07-19 16:27:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-07-30 10:37:00
89 แก้ไข กฤษณะ สีหาพล EDH 2020-08-05 21:00:00 2020-08-13 14:00:00 ไม่ระบุ TBI:TM 2020-08-13 09:00:00
90 แก้ไข ประคอง ลำเลียว SAH c IVH c Hydrocephalus 2020-08-24 19:00:00 2020-08-20 19:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-09-12 12:00:00
91 แก้ไข สงวน หมื่นภูเขียว Cerebral Contusion 2020-07-26 04:58:00 2020-07-27 04:58:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-09-10 10:00:00
92 แก้ไข เด่น ไชยรถ Epidural. Hematoma 2020-07-26 00:00:00 2020-07-26 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-09-10 00:00:00
93 แก้ไข ปิยะ ไมล์โพธิ์ SDH c. ICH 2020-09-02 23:10:00 2020-09-02 23:20:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-09-08 10:36:00
94 แก้ไข จิระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ Intra Cerebral Hemorrhage 2020-09-02 15:26:00 2020-09-02 15:26:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-09-21 14:20:00
95 แก้ไข บุดดี ต้นกันยา SDH 2020-08-28 13:08:00 2020-08-28 13:08:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-09-22 10:40:00
96 แก้ไข ชัยสิทธิ์ เหล่าภักดี SDH 2020-07-01 15:55:00 2020-07-01 15:55:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-09-22 10:20:00
97 แก้ไข คมกฤษ เสาศิริ EDH 2020-08-27 18:00:00 2020-08-28 18:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-09-29 14:30:00
98 แก้ไข สัญญาลักษณ์ อ้วนพรมมา EDH 2020-09-07 23:00:00 2020-09-08 01:30:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-10-14 00:00:00
99 แก้ไข นริศรา อินนอก SDH 2020-10-06 02:15:00 2020-10-06 23:15:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-10-15 10:50:00
100 แก้ไข ปรีชา สอนโพธิ์ SDH 2020-11-01 00:00:00 2020-11-01 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1 2020-11-09 00:00:00
101 แก้ไข อุทร คำศักดา SDH c SAH 2020-08-31 00:00:00 2020-08-31 00:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 2 2020-10-06 00:00:00