ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
4 04349-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
6 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์
7 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
9 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 1 0 0.00 0 0 0.00 0
10 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
11 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
14 99857-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
15 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 3 1 33.33 0 0.00 1 33.33 0 0.00

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
2 04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
4 04349-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
6 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์
7 04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
9 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน
10 04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
11 04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
14 99857-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
15 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0