ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย 2 0 0.00 0 2 100.00 0 0.00
2 04434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง
3 04435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า
4 04436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก
5 04437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
6 04438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น
7 04439-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
8 04440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง
9 04441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
10 04442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
11 04443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง
12 11010-โรงพยาบาลชนบท
13 99932-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท
14 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 3 0 0.00 0 3 100.00 0 0.00

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2563

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
2 04434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง
3 04435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า
4 04436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก
5 04437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
6 04438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น
7 04439-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 0 0 0 0 0
8 04440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง
9 04441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
10 04442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
11 04443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง
12 11010-โรงพยาบาลชนบท
13 99932-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
14 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 2 0 0.00 0 2 100.00 2 100.00