ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน
2 04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
3 04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
4 04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก
5 04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
6 04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน
7 04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง
8 04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
9 04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม
10 04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
12 13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
13 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
2 04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
3 04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
4 04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก
5 04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
6 04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน
7 04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง
8 04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
9 04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม
10 04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา
11 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี
12 13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
13 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0