ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ
2 04411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง
3 04412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น
4 04413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง
5 04414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า
6 04416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร
7 04417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน
8 04418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย
9 04419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู
10 04421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ
11 04422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
12 11008-โรงพยาบาลภูเวียง
13 99838-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง
14 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 0 0 0 0 0
2 04411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง
3 04412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น
4 04413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง
5 04414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า
6 04416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร
7 04417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน
8 04418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย
9 04419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู
10 04421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ
11 04422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
12 11008-โรงพยาบาลภูเวียง
13 99838-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง
14 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 0 0 0 0 0