ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0
2 04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด
3 04398-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้
4 04399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ
5 04400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า
6 04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
7 04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
8 04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
9 04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง
10 04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด
11 04406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง 0 0 0 0 0
12 04407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน
13 04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
15 99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง
16 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0
2 04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด
3 04398-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้
4 04399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ
5 04400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า
6 04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
7 04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
8 04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
9 04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง
10 04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด
11 04406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง
12 04407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน
13 04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง
15 99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง
16 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00