ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
2 04374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
3 04375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 0 0 0 0 0
4 04376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
5 04377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 0 0 0 0 0
6 04378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
7 04379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
8 04380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
9 04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย 1 0 0.00 0 0 0.00 0
10 04382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
11 04383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
12 04384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
13 04385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
14 11004-โรงพยาบาลพล
15 12417-เทศบาลเมืองพล 0 0 0 0 0
16 99869-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
17 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 0 0.00 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 0 0 0 0 0
2 04374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
3 04375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
4 04376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
5 04377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ
6 04378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
7 04379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
8 04380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
9 04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย
10 04382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
11 04383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
12 04384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
13 04385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
14 11004-โรงพยาบาลพล
15 12417-เทศบาลเมืองพล
16 99869-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
17 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 0 0 0 0 0