ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
2 04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง
3 04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า 0 0 0 0 0
4 04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 0 0 0 0 0
5 04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น
6 04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน
7 04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 0 0 0 0 0
8 04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก
9 04365-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ
10 04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง
11 04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส
12 04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน
13 04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง
14 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
15 12416-เทศบาลบ้านไผ่
16 15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง
17 15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่
18 15233-ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์
19 15234-ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 0
20 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 0 0.00 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 0 0.00 0 0 0.00 0
2 04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง
3 04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า
4 04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย
5 04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น
6 04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน
7 04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ
8 04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก
9 04365-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ
10 04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง
11 04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส 0 0 0 0 0
12 04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน
13 04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 0 0 0 0 0
14 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่
15 12416-เทศบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 0
16 15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง
17 15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่
18 15233-ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์
19 15234-ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลบ้านไผ่
20 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 0 0.00 0