ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 0 0.00 0 0 0.00 0
2 04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย
3 04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง
4 04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง
6 04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน
7 04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ
8 04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม
9 04332-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่
10 04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่
11 04334-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน
12 04335-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล
13 04336-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า
14 04337-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม
15 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย
16 04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส
17 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
18 13901-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด
19 13902-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ
20 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 0 0.00 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง
2 04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย
3 04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง
4 04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
6 04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน
7 04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
8 04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม
9 04332-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่
10 04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่
11 04334-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน
12 04335-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล
13 04336-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า
14 04337-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม
15 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย
16 04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส
17 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 0 0 0 0 0
18 13901-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด
19 13902-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
20 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 3 2 66.67 1 50.00 1 33.33 1 100.00