ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
2 04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
3 04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน
4 04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา
5 04316-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง
6 04317-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
7 04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
8 04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา
9 04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
10 04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
11 04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 0 0 0 0 0
12 04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน
13 10999-โรงพยาบาลสีชมพู
14 13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
15 99797-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวังเพิ่ม
16 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2563

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0
2 04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
3 04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
4 04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา
5 04316-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง
6 04317-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
7 04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
8 04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา
9 04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
10 04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
11 04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
12 04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน
13 10999-โรงพยาบาลสีชมพู
14 13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
15 99797-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวังเพิ่ม
16 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 3 1 33.33 1 100.00 2 66.67 1 50.00