ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04297-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 0 0.00 0 0 0.00 0
2 04298-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน
3 04299-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม
4 04300-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 0 0 0 0 0
5 04301-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง
6 04302-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
7 04303-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 0 0 0 0 0
8 04304-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ
9 04305-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด
10 04306-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้
11 04307-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
12 04308-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง
13 04309-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 0 0 0 0 0
14 04310-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า
15 04311-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
16 10998-โรงพยาบาลชุมแพ
17 12415-ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน
18 14882-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
19 15006-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง
20 15252-ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ
21 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 0 0.00 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04297-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00
2 04298-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน
3 04299-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม
4 04300-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม
5 04301-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง
6 04302-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
7 04303-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง
8 04304-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ
9 04305-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด
10 04306-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้
11 04307-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
12 04308-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง
13 04309-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด
14 04310-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า
15 04311-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
16 10998-โรงพยาบาลชุมแพ
17 12415-ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน
18 14882-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
19 15006-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง
20 15252-ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ
21 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 1 100.00 1 100.00