ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2563

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 2 1 50.00 1 100.00 1 50.00 1 100.00
2 04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
3 04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
4 04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
5 04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว
6 04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม
7 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
8 13896-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง
9 15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
10 99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง
11 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 4 2 50.00 1 50.00 2 50.00 1 50.00